AssemblyName Klasa

Definicja

Opisuje unikatową tożsamość zestawu w całości.

public ref class AssemblyName sealed
public ref class AssemblyName sealed : ICloneable, System::Runtime::Serialization::IDeserializationCallback, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class AssemblyName sealed : ICloneable, System::Runtime::InteropServices::_AssemblyName, System::Runtime::Serialization::IDeserializationCallback, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public sealed class AssemblyName
public sealed class AssemblyName : ICloneable, System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
public sealed class AssemblyName : ICloneable, System.Runtime.InteropServices._AssemblyName, System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class AssemblyName : ICloneable, System.Runtime.InteropServices._AssemblyName, System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class AssemblyName : ICloneable, System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type AssemblyName = class
type AssemblyName = class
  interface ICloneable
  interface IDeserializationCallback
  interface ISerializable
type AssemblyName = class
  interface ICloneable
  interface ISerializable
  interface IDeserializationCallback
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
type AssemblyName = class
  interface _AssemblyName
  interface ICloneable
  interface ISerializable
  interface IDeserializationCallback
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AssemblyName = class
  interface _AssemblyName
  interface ICloneable
  interface ISerializable
  interface IDeserializationCallback
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AssemblyName = class
  interface ICloneable
  interface ISerializable
  interface IDeserializationCallback
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AssemblyName = class
  interface ICloneable
  interface ISerializable
  interface IDeserializationCallback
  interface _AssemblyName
Public NotInheritable Class AssemblyName
Public NotInheritable Class AssemblyName
Implements ICloneable, IDeserializationCallback, ISerializable
Public NotInheritable Class AssemblyName
Implements _AssemblyName, ICloneable, IDeserializationCallback, ISerializable
Dziedziczenie
AssemblyName
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

W tym przykładzie pokazano, jak używać różnych klas odbicia do analizowania metadanych zawartych w zestawie.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

static void Display(Int32 indent, String^ format, ... array<Object^>^param) 
{
  Console::Write("{0}", gcnew String (' ', indent));
  Console::WriteLine(format, param);
}
  
// Displays the custom attributes applied to the specified member.
static void DisplayAttributes(Int32 indent, MemberInfo^ mi)
{
  // Get the set of custom attributes; if none exist, just return.
  array<Object^>^attrs = mi->GetCustomAttributes(false);
    
  if (attrs->Length==0)
  {
    return;     
  }
    
  // Display the custom attributes applied to this member.
  Display(indent+1, "Attributes:");
  for each ( Object^ o in attrs )
  {
    Display(indent*2, "{0}", o);
  }				
}

void main()
{
  try
  {
    // This variable holds the amount of indenting that 
    // should be used when displaying each line of information.
    Int32 indent = 0; 
    // Display information about the EXE assembly.
    Assembly^ a = System::Reflection::Assembly::GetExecutingAssembly();
    
    Display(indent, "Assembly identity={0}", gcnew array<Object^> {a->FullName});
    Display(indent+1, "Codebase={0}", gcnew array<Object^> {a->CodeBase});

    // Display the set of assemblies our assemblies reference.
 
    Display(indent, "Referenced assemblies:"); 

    for each ( AssemblyName^ an in a->GetReferencedAssemblies() )
    {
      Display(indent + 1, "Name={0}, Version={1}, Culture={2}, PublicKey token={3}", gcnew array<Object^> {an->Name, an->Version, an->CultureInfo, (BitConverter::ToString(an->GetPublicKeyToken()))});
    }
    Display(indent, ""); 
    // Display information about each assembly loading into this AppDomain. 
    for each ( Assembly^ b in AppDomain::CurrentDomain->GetAssemblies()) 
    {
      Display(indent, "Assembly: {0}", gcnew array<Object^> {b});
      // Display information about each module of this assembly.
 
      for each ( Module^ m in b->GetModules(true) ) 
      {
        Display(indent+1, "Module: {0}", gcnew array<Object^> {m->Name});
      }
      // Display information about each type exported from this assembly.
      
      indent += 1; 
      for each ( Type^ t in b->GetExportedTypes() ) 
      {
        Display(0, ""); 
        Display(indent, "Type: {0}", gcnew array<Object^> {t}); 

        // For each type, show its members & their custom attributes.
      
        indent += 1; 
        for each (MemberInfo^ mi in t->GetMembers() )
        {
          Display(indent, "Member: {0}", gcnew array<Object^> {mi->Name}); 
          DisplayAttributes(indent, mi);

          // If the member is a method, display information about its parameters.     
          if (mi->MemberType==MemberTypes::Method) 
          {
          
            for each ( ParameterInfo^ pi in (((MethodInfo^) mi)->GetParameters()))
            {
              Display(indent+1, "Parameter: Type={0}, Name={1}", gcnew array<Object^> {pi->ParameterType, pi->Name}); 
            }
          }

          // If the member is a property, display information about the property's accessor methods.
          if (mi->MemberType==MemberTypes::Property) 
          {
            for each ( MethodInfo^ am in (((PropertyInfo^) mi)->GetAccessors()) )
            {
              Display(indent+1, "Accessor method: {0}", gcnew array<Object^> {am});
            }
          }
        }
        // Display a formatted string indented by the specified amount.        
        indent -= 1;
      }
      indent -= 1;
    }
  }
  catch (Exception^ e)
  {
    Console::WriteLine(e->Message);
  }
}

// The output shown below is abbreviated.
//
//Assembly identity=Reflection, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
// Codebase=file:///C:/Reflection.exe
//Referenced assemblies:
// Name=mscorlib, Version=1.0.5000.0, Culture=, PublicKey token=B7-7A-5C-56-19-34-E0-89
// Name=Microsoft.VisualBasic, Version=7.0.5000.0, Culture=, PublicKey token=B0-3F-5F-7F-11-D5-0A-3A
//
//Assembly: mscorlib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
// Module: mscorlib.dll
// Module: prc.nlp
// Module: prcp.nlp
// Module: ksc.nlp
// Module: ctype.nlp
// Module: xjis.nlp
// Module: bopomofo.nlp
// Module: culture.nlp
// Module: region.nlp
// Module: sortkey.nlp
// Module: charinfo.nlp
// Module: big5.nlp
// Module: sorttbls.nlp
// Module: l_intl.nlp
// Module: l_except.nlp
//
// Type: System.Object
//  Member: GetHashCode
//  Member: Equals
//   Parameter: Type=System.Object, Name=obj
//  Member: ToString
//  Member: Equals
//   Parameter: Type=System.Object, Name=objA
//   Parameter: Type=System.Object, Name=objB
//  Member: ReferenceEquals
//   Parameter: Type=System.Object, Name=objA
//   Parameter: Type=System.Object, Name=objB
//  Member: GetType
//  Member: .ctor
//
// Type: System.ICloneable
//  Member: Clone
//
// Type: System.Collections.IEnumerable
//  Member: GetEnumerator
//   Attributes:
//    System.Runtime.InteropServices.DispIdAttribute
//
// Type: System.Collections.ICollection
//  Member: get_IsSynchronized
//  Member: get_SyncRoot
//  Member: get_Count
//  Member: CopyTo
//   Parameter: Type=System.Array, Name=array
//   Parameter: Type=System.Int32, Name=index
//  Member: Count
//   Accessor method: Int32 get_Count()
//  Member: SyncRoot
//   Accessor method: System.Object get_SyncRoot()
//  Member: IsSynchronized
//   Accessor method: Boolean get_IsSynchronized()
//
using System;
using System.Reflection;

class Module1
{
  public static void Main()
  {
    // This variable holds the amount of indenting that
    // should be used when displaying each line of information.
    Int32 indent = 0;
    // Display information about the EXE assembly.
    Assembly a = typeof(Module1).Assembly;
    Display(indent, "Assembly identity={0}", a.FullName);
    Display(indent+1, "Codebase={0}", a.CodeBase);

    // Display the set of assemblies our assemblies reference.

    Display(indent, "Referenced assemblies:");
    foreach (AssemblyName an in a.GetReferencedAssemblies() )
    {
       Display(indent + 1, "Name={0}, Version={1}, Culture={2}, PublicKey token={3}", an.Name, an.Version, an.CultureInfo.Name, (BitConverter.ToString (an.GetPublicKeyToken())));
    }
    Display(indent, "");

    // Display information about each assembly loading into this AppDomain.
    foreach (Assembly b in AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies())
    {
      Display(indent, "Assembly: {0}", b);

      // Display information about each module of this assembly.
      foreach ( Module m in b.GetModules(true) )
      {
        Display(indent+1, "Module: {0}", m.Name);
      }

      // Display information about each type exported from this assembly.

      indent += 1;
      foreach ( Type t in b.GetExportedTypes() )
      {
        Display(0, "");
        Display(indent, "Type: {0}", t);

        // For each type, show its members & their custom attributes.

        indent += 1;
        foreach (MemberInfo mi in t.GetMembers() )
        {
          Display(indent, "Member: {0}", mi.Name);
          DisplayAttributes(indent, mi);

          // If the member is a method, display information about its parameters.

          if (mi.MemberType==MemberTypes.Method)
          {
            foreach ( ParameterInfo pi in ((MethodInfo) mi).GetParameters() )
            {
              Display(indent+1, "Parameter: Type={0}, Name={1}", pi.ParameterType, pi.Name);
            }
          }

          // If the member is a property, display information about the property's accessor methods.
          if (mi.MemberType==MemberTypes.Property)
          {
            foreach ( MethodInfo am in ((PropertyInfo) mi).GetAccessors() )
            {
              Display(indent+1, "Accessor method: {0}", am);
            }
          }
        }
        indent -= 1;
      }
      indent -= 1;
    }
  }

  // Displays the custom attributes applied to the specified member.
  public static void DisplayAttributes(Int32 indent, MemberInfo mi)
  {
    // Get the set of custom attributes; if none exist, just return.
    object[] attrs = mi.GetCustomAttributes(false);
    if (attrs.Length==0) {return;}

    // Display the custom attributes applied to this member.
    Display(indent+1, "Attributes:");
    foreach ( object o in attrs )
    {
      Display(indent+2, "{0}", o.ToString());
    }
  }

  // Display a formatted string indented by the specified amount.
  public static void Display(Int32 indent, string format, params object[] param)

  {
    Console.Write(new string(' ', indent*2));
    Console.WriteLine(format, param);
  }
}

//The output shown below is abbreviated.
//
//Assembly identity=ReflectionCS, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
// Codebase=file:///C:/Documents and Settings/test/My Documents/Visual Studio 2005/Projects/Reflection/Reflection/obj/Debug/Reflection.exe
//Referenced assemblies:
// Name=mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=, PublicKey token=B7-7A-5C-56-19-34-E0-89
//
//Assembly: mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
// Module: mscorlib.dll
//
// Type: System.Object
//  Member: GetType
//  Member: ToString
//  Member: Equals
//   Parameter: Type=System.Object, Name=obj
//  Member: Equals
//   Parameter: Type=System.Object, Name=objA
//   Parameter: Type=System.Object, Name=objB
//  Member: ReferenceEquals
//   Attributes:
//    System.Runtime.ConstrainedExecution.ReliabilityContractAttribute
//   Parameter: Type=System.Object, Name=objA
//   Parameter: Type=System.Object, Name=objB
//  Member: GetHashCode
//  Member: .ctor
//   Attributes:
//    System.Runtime.ConstrainedExecution.ReliabilityContractAttribute
//
// Type: System.ICloneable
//  Member: Clone
//
// Type: System.Collections.IEnumerable
//  Member: GetEnumerator
//   Attributes:
//    System.Runtime.InteropServices.DispIdAttribute
//
// Type: System.Collections.ICollection
//  Member: CopyTo
//   Parameter: Type=System.Array, Name=array
//   Parameter: Type=System.Int32, Name=index
//  Member: get_Count
//  Member: get_SyncRoot
//  Member: get_IsSynchronized
//  Member: Count
//   Accessor method: Int32 get_Count()
//  Member: SyncRoot
//   Accessor method: System.Object get_SyncRoot()
//  Member: IsSynchronized
//   Accessor method: Boolean get_IsSynchronized()
//
// Type: System.Collections.IList
//  Member: get_Item
//   Parameter: Type=System.Int32, Name=index
//  Member: set_Item
//   Parameter: Type=System.Int32, Name=index
//   Parameter: Type=System.Object, Name=value
//  Member: Add
//   Parameter: Type=System.Object, Name=value
//  Member: Contains
//   Parameter: Type=System.Object, Name=value
//  Member: Clear
//  Member: get_IsReadOnly
//  Member: get_IsFixedSize
//  Member: IndexOf
//   Parameter: Type=System.Object, Name=value
//  Member: Insert
//   Parameter: Type=System.Int32, Name=index
//   Parameter: Type=System.Object, Name=value
//  Member: Remove
//   Parameter: Type=System.Object, Name=value
//  Member: RemoveAt
//   Parameter: Type=System.Int32, Name=index
//  Member: Item
//   Accessor method: System.Object get_Item(Int32)
//   Accessor method: Void set_Item(Int32, System.Object)
//  Member: IsReadOnly
//   Accessor method: Boolean get_IsReadOnly()
//  Member: IsFixedSize
//   Accessor method: Boolean get_IsFixedSize()
//
// Type: System.Array
//  Member: IndexOf
//   Parameter: Type=T[], Name=array
//   Parameter: Type=T, Name=value
//  Member: AsReadOnly
//   Parameter: Type=T[], Name=array
//  Member: Resize
//   Attributes:
//    System.Runtime.ConstrainedExecution.ReliabilityContractAttribute
//   Parameter: Type=T[]&, Name=array
//   Parameter: Type=System.Int32, Name=newSize
//  Member: BinarySearch
//   Attributes:
//    System.Runtime.ConstrainedExecution.ReliabilityContractAttribute
//   Parameter: Type=T[], Name=array
//   Parameter: Type=T, Name=value
//  Member: BinarySearch
//   Attributes:
//    System.Runtime.ConstrainedExecution.ReliabilityContractAttribute
//   Parameter: Type=T[], Name=array
//   Parameter: Type=T, Name=value
//   Parameter: Type=System.Collections.Generic.IComparer`1[T], Name=comparer
Imports System.Reflection

Module Module1
  Sub Main()
    ' This variable holds the amount of indenting that 
    ' should be used when displaying each line of information.
    Dim indent As Int32 = 0
    ' Display information about the EXE assembly.
    Dim a As Assembly = GetType(Module1).Assembly
    Display(indent, "Assembly identity={0}", a.FullName)
    Display(indent + 1, "Codebase={0}", a.CodeBase)

    ' Display the set of assemblies our assemblies reference.
    Dim an As AssemblyName
    Display(indent, "Referenced assemblies:")
    For Each an In a.GetReferencedAssemblies()
      Display(indent + 1, "Name={0}, Version={1}, Culture={2}, PublicKey token={3}", _
        an.Name, an.Version, an.CultureInfo.Name, BitConverter.ToString(an.GetPublicKeyToken))
    Next
    Display(indent, "")

    ' Display information about each assembly loading into this AppDomain.
    For Each a In AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies()
      Display(indent, "Assembly: {0}", a)

      ' Display information about each module of this assembly.
      Dim m As [Module]
      For Each m In a.GetModules(True)
        Display(indent + 1, "Module: {0}", m.Name)
      Next

      ' Display information about each type exported from this assembly.
      Dim t As Type
      indent += 1
      For Each t In a.GetExportedTypes()
        Display(0, "")
        Display(indent, "Type: {0}", t)

        ' For each type, show its members & their custom attributes.
        Dim mi As MemberInfo
        indent += 1
        For Each mi In t.GetMembers()
          Display(indent, "Member: {0}", mi.Name)
          DisplayAttributes(indent, mi)

          ' If the member is a method, display information about its parameters.
          Dim pi As ParameterInfo
          If mi.MemberType = MemberTypes.Method Then
            For Each pi In CType(mi, MethodInfo).GetParameters()
              Display(indent + 1, "Parameter: Type={0}, Name={1}", pi.ParameterType, pi.Name)
            Next
          End If

          ' If the member is a property, display information about the property's accessor methods.
          If mi.MemberType = MemberTypes.Property Then
            Dim am As MethodInfo
            For Each am In CType(mi, PropertyInfo).GetAccessors()
              Display(indent + 1, "Accessor method: {0}", am)
            Next
          End If
        Next
        indent -= 1
      Next
      indent -= 1
    Next
  End Sub

  ' Displays the custom attributes applied to the specified member.
  Sub DisplayAttributes(ByVal indent As Int32, ByVal mi As MemberInfo)
    ' Get the set of custom attributes; if none exist, just return.
    Dim attrs() As Object = mi.GetCustomAttributes(False)
    If attrs.Length = 0 Then Return

    ' Display the custom attributes applied to this member.
    Display(indent + 1, "Attributes:")
    Dim o As Object
    For Each o In attrs
      Display(indent + 2, "{0}", o.ToString())
    Next
  End Sub

  ' Display a formatted string indented by the specified amount.
  Sub Display(ByVal indent As Int32, ByVal format As String, ByVal ParamArray params() As Object)
    Console.Write(New String(" "c, indent * 2))
    Console.WriteLine(format, params)
  End Sub
End Module

'The output shown below is abbreviated.
'
'Assembly identity=Reflection, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
' Codebase=file:///C:/Reflection.exe
'Referenced assemblies:
' Name=mscorlib, Version=1.0.5000.0, Culture=, PublicKey token=B7-7A-5C-56-19-34-E0-89
' Name=Microsoft.VisualBasic, Version=7.0.5000.0, Culture=, PublicKey token=B0-3F-5F-7F-11-D5-0A-3A
'
'Assembly: mscorlib, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
' Module: mscorlib.dll
' Module: prc.nlp
' Module: prcp.nlp
' Module: ksc.nlp
' Module: ctype.nlp
' Module: xjis.nlp
' Module: bopomofo.nlp
' Module: culture.nlp
' Module: region.nlp
' Module: sortkey.nlp
' Module: charinfo.nlp
' Module: big5.nlp
' Module: sorttbls.nlp
' Module: l_intl.nlp
' Module: l_except.nlp
'
' Type: System.Object
'  Member: GetHashCode
'  Member: Equals
'   Parameter: Type=System.Object, Name=obj
'  Member: ToString
'  Member: Equals
'   Parameter: Type=System.Object, Name=objA
'   Parameter: Type=System.Object, Name=objB
'  Member: ReferenceEquals
'   Parameter: Type=System.Object, Name=objA
'   Parameter: Type=System.Object, Name=objB
'  Member: GetType
'  Member: .ctor
'
' Type: System.ICloneable
'  Member: Clone
'
' Type: System.Collections.IEnumerable
'  Member: GetEnumerator
'   Attributes:
'    System.Runtime.InteropServices.DispIdAttribute
'
' Type: System.Collections.ICollection
'  Member: get_IsSynchronized
'  Member: get_SyncRoot
'  Member: get_Count
'  Member: CopyTo
'   Parameter: Type=System.Array, Name=array
'   Parameter: Type=System.Int32, Name=index
'  Member: Count
'   Accessor method: Int32 get_Count()
'  Member: SyncRoot
'   Accessor method: System.Object get_SyncRoot()
'  Member: IsSynchronized
'   Accessor method: Boolean get_IsSynchronized()
'

Uwagi

Obiekt AssemblyName zawiera informacje o zestawie, którego można użyć do powiązania z tym zestawem. Tożsamość zestawu składa się z następujących elementów:

 • Prosta nazwa.

 • Numer wersji.

 • Para kluczy kryptograficznych.

 • Obsługiwana kultura.

Prosta nazwa to zazwyczaj nazwa pliku manifestu bez jego rozszerzenia. Para kluczy zawiera klucz publiczny i prywatny używany do tworzenia podpisów silnych nazw dla zestawów.

Wszystkie kompilatory, które obsługują aparat plików wykonywalnych języka wspólnego, w trakcie wykonania wyemitują prostą nazwę klasy zagnieżdżonej, a odbicie podczas kwerendy stworzy zniekształcone nazwy zgodnie z następującymi konwencjami.

Ogranicznik Znaczenie
Ukośnik odwrotny (\) Znak ucieczki.
Przecinek (,) Poprzedza nazwę zestawu.
Znak plus (+) Poprzedza klasę zagnieżdżoną.

Na przykład w pełni kwalifikowana nazwa klasy może wyglądać następująco:

Zawiera klasęClass+NestedClass,MyAssembly

Znak "++" staje się "\+\+", a znak "\" staje się "\\".

Ta kwalifikowana nazwa może być utrwalana, a później używana do załadowania elementu Type. Aby wyszukać i załadować element Type, użyj GetType polecenia tylko z nazwą typu lub nazwą kwalifikowanego typu zestawu. GetType z nazwą typu będzie szukać Type tylko w zestawie obiektu wywołującego, a następnie w zestawie systemowym. GetType z kwalifikowaną nazwą typu zestawu będzie szukać Type w dowolnym zestawie.

W pełni określona AssemblyName musi mieć nazwę, kulturę, klucz publiczny lub token klucza publicznego, wersję główną, wersję pomocniczą, numer kompilacji i parametry numeru poprawki. Ostatnie cztery są pakowane w typie Version .

Aby utworzyć prostą nazwę, utwórz AssemblyName obiekt przy użyciu konstruktora bez parametrów i ustaw wartość Name. Pozostałe właściwości są opcjonalne.

Aby utworzyć pełną silną AssemblyName nazwę, utwórz obiekt przy użyciu konstruktora bez parametrów i ustaw parametr Name i KeyPair. Pozostałe właściwości są opcjonalne. Użyj SetPublicKey i SetPublicKeyToken , aby ustawić klucz publiczny i silną nazwę. Silne podpisywanie nazw zawsze używa algorytmu skrótu SHA1 .

Aby upewnić się, że nazwy są poprawnie skonstruowane, użyj następujących właściwości:

Nazwę można również uzyskać przy użyciu /l opcji zGacutil.exe (globalne narzędzie pamięci podręcznej zestawów)

W przypadku częściowo określonej silnej nazwy utwórz AssemblyName obiekt przy użyciu konstruktora bez parametrów i ustaw nazwę i klucz publiczny. Zestaw utworzony przy użyciu takiego elementu AssemblyName można później podpisać przy użyciu konsolidatora zestawów (Al.exe).

Można określić klucz publiczny i KeyPair z niespójnymi wartościami. Może to być przydatne w scenariuszach dla deweloperów. W tym przypadku klucz publiczny pobrany z GetPublicKey określa prawidłowy klucz publiczny, podczas gdy KeyPair określa klucze publiczne i prywatne używane podczas programowania. Gdy środowisko uruchomieniowe wykryje niezgodność między kluczem KeyPair publicznym a kluczem publicznym, wyszukuje w rejestrze prawidłowy klucz zgodny z kluczem publicznym.

Format nazwy wyświetlanej obiektu AssemblyName to rozdzielany przecinkami ciąg Unicode rozpoczynający się od nazwy w następujący sposób:

Name <,Culture = CultureInfo> <,Version = Major.Minor.Build.Revision> <, StrongName> <,PublicKeyToken> '\0'

Name jest tekstową nazwą zestawu. CultureInfo to kultura zdefiniowana w formacie RFC1766. Major, Minor, Buildi Revision to wersja główna, wersja pomocnicza, numer kompilacji i numer poprawki zestawu. StrongName jest algorytmem wyznaczania wartości skrótu szesnastkowej o niskiej kolejności 64 bitów wartości skrótu klucza publicznego wygenerowanego przy użyciu algorytmu wyznaczania wartości skrótu SHA-1 i klucza publicznego określonego przez SetPublicKey. PublicKeyToken jest kluczem publicznym zakodowanym szesnastkowym określonym przez SetPublicKeyprogram .

Kodowanie szesnastkowe jest definiowane jako konwersja każdego bajtu obiektu binarnego na dwa znaki szesnastkowe, przechodząc od najmniejszych do najbardziej znaczących bajtów. Dodatkowe wartości wyświetlania zostaną dodane zgodnie z potrzebami.

Jeśli jest znany pełny klucz publiczny, wartość PublicKey może zostać zastąpiona wartością StrongName.

Należy również pamiętać, że z wyjątkiem Nameparametrów , które muszą przyjść najpierw, kolejność leksykalna parametrów jest nieważna. Jednak każdy parametr (Version, Culturelub StrongNamePublicKey) nie jest specjalnie ustawiony jest uważany za pominięty, a AssemblyName następnie jest uważany za częściowy. Podczas określania częściowych informacji parametry nazwy muszą być określone w kolejności opisanej powyżej.

Podczas podawania nazwy wyświetlanej konwencja StrongName =null lub PublicKey= null wskazuje, że wymagane jest powiązanie i dopasowanie względem po prostu nazwanego zestawu. Ponadto konwencja Culture= "" (podwójny cudzysłów reprezentujący pusty ciąg) wskazuje dopasowanie do kultury domyślnej.

W poniższym przykładzie pokazano element AssemblyName dla po prostu nazwanego zestawu z kulturą domyślną.

ExampleAssembly, Culture="" 

W poniższym przykładzie przedstawiono w pełni określone odwołanie dla silnie nazwanego zestawu z kulturą "en".

ExampleAssembly, Version=1.0.0.0, Culture=en, PublicKeyToken=a5d015c7d5a0b012 

Konstruktory

AssemblyName()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AssemblyName.

AssemblyName(String)

Inicjuje AssemblyName nowe wystąpienie klasy o określonej nazwie wyświetlanej.

Właściwości

CodeBase
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia lokalizację zestawu jako adres URL.

ContentType

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą typ zawartości, którą zawiera zestaw.

CultureInfo

Pobiera lub ustawia kulturę obsługiwaną przez zestaw.

CultureName

Pobiera lub ustawia nazwę kultury skojarzonej z zestawem.

EscapedCodeBase
Nieaktualne.

Pobiera identyfikator URI, w tym znaki ucieczki, które reprezentują bazę kodu.

Flags

Pobiera lub ustawia atrybuty zestawu.

FullName

Pobiera pełną nazwę zestawu, znaną również jako nazwa wyświetlana.

HashAlgorithm
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia algorytm wyznaczania wartości skrótu używany przez manifest zestawu.

KeyPair
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia publiczną i prywatną parę kluczy kryptograficznych, która służy do tworzenia silnej sygnatury nazwy dla zestawu.

Name

Pobiera lub ustawia prostą nazwę zestawu. Zwykle jest to, ale niekoniecznie, nazwa pliku manifestu zestawu, minus jego rozszerzenie.

ProcessorArchitecture
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia wartość identyfikującą procesor i bity na słowo platformy objętej plikiem wykonywalnym.

Version

Pobiera lub ustawia główne, pomocnicze, kompilacji i numery poprawek zestawu.

VersionCompatibility
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia informacje związane ze zgodnością zestawu z innymi zestawami.

Metody

Clone()

Tworzy kopię tego AssemblyName obiektu.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetAssemblyName(String)

Pobiera element AssemblyName dla danego pliku.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Pobiera informacje o serializacji ze wszystkimi danymi potrzebnymi do ponownego utworzenia wystąpienia tego AssemblyNameelementu .

GetPublicKey()

Pobiera klucz publiczny zestawu.

GetPublicKeyToken()

Pobiera token klucza publicznego, który jest ostatnim 8 bajtami skrótu SHA-1 klucza publicznego, w którym jest podpisana aplikacja lub zestaw.

GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
OnDeserialization(Object)

Implementuje interfejs i jest wywoływany ISerializable z powrotem przez zdarzenie deserializacji po zakończeniu deserializacji.

ReferenceMatchesDefinition(AssemblyName, AssemblyName)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwie nazwy zestawów są takie same. Porównanie opiera się na prostych nazwach zestawów.

SetPublicKey(Byte[])

Ustawia klucz publiczny identyfikujący zestaw.

SetPublicKeyToken(Byte[])

Ustawia token klucza publicznego, który jest ostatnim 8 bajtami skrótu SHA-1 klucza publicznego, w którym jest podpisana aplikacja lub zestaw.

ToString()

Zwraca pełną nazwę zestawu, znaną również jako nazwę wyświetlaną.

Jawne implementacje interfejsu

_AssemblyName.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.

_AssemblyName.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, których następnie można użyć do uzyskania informacji o typie interfejsu.

_AssemblyName.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).

_AssemblyName.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.

Dotyczy

Zobacz też