Udostępnij za pośrednictwem


ResourceSet.ReadResources Metoda

Definicja

Odczytuje wszystkie zasoby i przechowuje je we Hashtable wskazanej Table właściwości.

protected:
 virtual void ReadResources();
protected virtual void ReadResources ();
abstract member ReadResources : unit -> unit
override this.ReadResources : unit -> unit
Protected Overridable Sub ReadResources ()

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasy pochodne elementu ResourceSet powinny jawnie wywołać ReadResources() polecenie , aby załadować wszystkie zasoby z IResourceReader klasy do Table, zazwyczaj w konstruktorze lub z opóźnieniem przy pierwszym wywołaniu metody GetString(String) lub GetObject(String). Jeśli jednak zestaw zasobów i element IResourceReader mają już informacje o sobie i mają bardziej wydajny sposób ładowania tylko kilku wybranych zasobów, ten krok można pominąć. Aby zminimalizować zestaw roboczy, zapisz zestaw zasobów w taki sposób, aby wysyłał zapytania do elementu IResourceReader tylko o wartości zasobów żądane przez aplikację.

Dotyczy