DataContractAttribute.Namespace Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia przestrzeń nazw dla kontraktu danych dla typu.

public:
 property System::String ^ Namespace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Namespace { get; set; }
public string? Namespace { get; set; }
member this.Namespace : string with get, set
Public Property Namespace As String

Wartość właściwości

String

Przestrzeń nazw kontraktu.

Uwagi

Użyj tej właściwości, aby określić określoną przestrzeń nazw, jeśli typ musi zwracać dane zgodne z określonym kontraktem danych.

Porada

Aby dane zostały pomyślnie przesłane, nazwa danych w kontrakcie danych musi być taka sama zarówno w kliencie, jak i na serwerze. Visual Basic projekty domyślnie dodaj prefiks do przestrzeni nazw zdefiniowanej w każdym pliku (nazywanej "przestrzeń nazw katalogu głównego", nazwaną po projekcie). Dodanie tego prefiksu powoduje, że przestrzenie nazw klienta i serwera różnią się w przypadku tego samego typu. Rozwiązaniem jest ustawienie Namespace właściwości na "" lub jawne ustawienie przestrzeni nazw kontraktu danych w tej właściwości.

Dotyczy