ASCIIEncoding.GetDecoder Metoda

Definicja

Uzyskuje dekoder, który konwertuje zakodowaną sekwencję bajtów ASCII na sekwencję znaków Unicode.

public:
 override System::Text::Decoder ^ GetDecoder();
public override System.Text.Decoder GetDecoder ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override System.Text.Decoder GetDecoder ();
override this.GetDecoder : unit -> System.Text.Decoder
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
override this.GetDecoder : unit -> System.Text.Decoder
Public Overrides Function GetDecoder () As Decoder

Zwraca

Decoder

Element Decoder , który konwertuje zakodowaną sekwencję bajtów ASCII na sekwencję znaków Unicode.

Atrybuty

Uwagi

Metoda Decoder.GetChars konwertuje sekwencyjne bloki bajtów na sekwencyjne bloki znaków w sposób podobny do GetChars metody tej klasy. Jednak element Decoder zachowuje informacje o stanie między wywołaniami, dzięki czemu może poprawnie dekodować sekwencje bajtów obejmujące bloki. Obiekt Decoder zachowuje również końcowe bajty na końcu bloków danych i używa bajtów końcowych w następnej operacji dekodowania. GetDecoder W związku z tym i GetEncoder są przydatne w przypadku operacji transmisji i plików sieci, ponieważ te operacje często zajmują się blokami danych zamiast pełnego strumienia danych.

Dotyczy

Zobacz też