Decoder.Convert Metoda

Definicja

Konwertuje zakodowaną sekwencję bajtów na ciąg lub tablicę znaków.

Przeciążenia

Convert(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Char>, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje zakres zakodowanych bajtów na znaki zakodowane w formacie UTF-16 i zapisuje wynik w innym buforze span.

Convert(Byte*, Int32, Char*, Int32, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje bufor zakodowanych bajtów na znaki zakodowane w formacie UTF-16 i zapisuje wynik w innym buforze.

Convert(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32, Int32, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje tablicę zakodowanych bajtów na znaki zakodowane w formacie UTF-16 i zapisuje wynik w tablicy znaków.

Uwagi

Pamiętaj, że Decoder obiekt zapisuje stan między wywołaniami funkcji Convert. Po zakończeniu działania aplikacji ze strumieniem danych należy ustawić flush parametr , aby true upewnić się, że informacje o stanie są opróżniane. Dzięki temu ustawieniu dekoder ignoruje nieprawidłowe bajty na końcu bloku danych i czyści bufor wewnętrzny. Wszystkie pozostałe przetworzone dane, które są częścią jednostki logicznej, takie jak wysokie zastępcy pary zastępczej, są konwertowane zgodnie z bieżącymi ustawieniami rezerwowym.

Metoda Convert jest przeznaczona do użycia w pętli w celu dekodowania dowolnej ilości danych wejściowych, takich jak dane odczytane z pliku lub strumienia. Przechowuje dane wyjściowe operacji dekodowania w buforze o stałym rozmiarze. GetChars Zgłosi wyjątek, jeśli bufor wyjściowy nie jest wystarczająco duży, ale Convert wypełni jak najwięcej miejsca i zwróci zapisane bajty odczytu i znaków, pod warunkiem, że tablica wyjściowa zezwala na co najmniej dwa znaki. Zobacz też, aby Encoding.GetChars uzyskać więcej komentarzy.

Convert(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Char>, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje zakres zakodowanych bajtów na znaki zakodowane w formacie UTF-16 i zapisuje wynik w innym buforze span.

public:
 virtual void Convert(ReadOnlySpan<System::Byte> bytes, Span<char> chars, bool flush, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesUsed, [Runtime::InteropServices::Out] int % charsUsed, [Runtime::InteropServices::Out] bool % completed);
public virtual void Convert (ReadOnlySpan<byte> bytes, Span<char> chars, bool flush, out int bytesUsed, out int charsUsed, out bool completed);
abstract member Convert : ReadOnlySpan<byte> * Span<char> * bool * int * int * bool -> unit
override this.Convert : ReadOnlySpan<byte> * Span<char> * bool * int * int * bool -> unit
Public Overridable Sub Convert (bytes As ReadOnlySpan(Of Byte), chars As Span(Of Char), flush As Boolean, ByRef bytesUsed As Integer, ByRef charsUsed As Integer, ByRef completed As Boolean)

Parametry

bytes
ReadOnlySpan<Byte>

Zakres bajtów tylko do odczytu zawierający sekwencję do konwersji.

chars
Span<Char>

Zakres do przechowywania przekonwertowanych znaków.

flush
Boolean

true aby wskazać, że żadne dalsze dane nie mają być konwertowane; w przeciwnym razie , false.

bytesUsed
Int32

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera liczbę bajtów, które zostały wygenerowane przez konwersję. Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

charsUsed
Int32

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera liczbę znaków użytych chars w konwersji. Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

completed
Boolean

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera true wartość , jeśli wszystkie określone znaki zostały przekonwertowane; w przeciwnym razie falsewartość . Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

Uwagi

Parametr completed wyjściowy wskazuje, czy wszystkie dane w zakresie bajtów wejściowych zostały przekonwertowane i przechowywane w zakresie znaków. Ten parametr jest ustawiany na wartość , jeśli nie można przekonwertować false liczby bajtów zawartych w przedziale bajtów wejściowych bez przekraczania liczby znaków w zakresie znaków. W takiej sytuacji aplikacja powinna używać zawartości buforu wyjściowego lub podać nowy bufor wyjściowy, zwiększać bytes parametr o liczbę bajtów określonych przez bytesUsed parametr, a następnie wywołać metodę ponownie, aby przetworzyć Convert pozostałe dane wejściowe.

Parametr completed można również ustawić na falsewartość , mimo że bytesUsed parametr i długość zakresu bajtów są równe. Taka sytuacja występuje, jeśli w Decoder obiekcie nadal znajdują się dane, które nie zostały zapisane w bytes przedziale.

Dotyczy

Convert(Byte*, Int32, Char*, Int32, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Alternatywa zgodna ze specyfikacją CLS
System.Text.Decoder.Convert(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32, Int32, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje bufor zakodowanych bajtów na znaki zakodowane w formacie UTF-16 i zapisuje wynik w innym buforze.

public:
 virtual void Convert(System::Byte* bytes, int byteCount, char* chars, int charCount, bool flush, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesUsed, [Runtime::InteropServices::Out] int % charsUsed, [Runtime::InteropServices::Out] bool % completed);
[System.CLSCompliant(false)]
public virtual void Convert (byte* bytes, int byteCount, char* chars, int charCount, bool flush, out int bytesUsed, out int charsUsed, out bool completed);
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual void Convert (byte* bytes, int byteCount, char* chars, int charCount, bool flush, out int bytesUsed, out int charsUsed, out bool completed);
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Security.SecurityCritical]
public virtual void Convert (byte* bytes, int byteCount, char* chars, int charCount, bool flush, out int bytesUsed, out int charsUsed, out bool completed);
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member Convert : nativeptr<byte> * int * nativeptr<char> * int * bool * int * int * bool -> unit
override this.Convert : nativeptr<byte> * int * nativeptr<char> * int * bool * int * int * bool -> unit
[<System.CLSCompliant(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
abstract member Convert : nativeptr<byte> * int * nativeptr<char> * int * bool * int * int * bool -> unit
override this.Convert : nativeptr<byte> * int * nativeptr<char> * int * bool * int * int * bool -> unit
[<System.CLSCompliant(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member Convert : nativeptr<byte> * int * nativeptr<char> * int * bool * int * int * bool -> unit
override this.Convert : nativeptr<byte> * int * nativeptr<char> * int * bool * int * int * bool -> unit

Parametry

bytes
Byte*

Adres buforu zawierającego sekwencje bajtów do konwersji.

byteCount
Int32

Liczba bajtów w bytes pliku do konwersji.

chars
Char*

Adres buforu do przechowywania przekonwertowanych znaków.

charCount
Int32

Maksymalna liczba znaków używanych chars w konwersji.

flush
Boolean

true aby wskazać, że żadne dalsze dane nie mają być konwertowane; w przeciwnym razie , false.

bytesUsed
Int32

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera liczbę bajtów, które zostały wygenerowane przez konwersję. Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

charsUsed
Int32

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera liczbę znaków użytych chars w konwersji. Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

completed
Boolean

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera true wartość , jeśli wszystkie znaki określone przez byteCount metodę zostały przekonwertowane; w przeciwnym razie falsewartość . Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

Atrybuty

Wyjątki

chars lub bytes jest null (Nothing).

charCount wartość lub byteCount jest mniejsza niż zero.

Bufor wyjściowy jest za mały, aby zawierał dowolny z przekonwertowanych danych wejściowych. Bufor wyjściowy powinien mieć rozmiar co najmniej 2 znaki, aby pomieścić co najmniej jedną parę znaków zastępczych.

Wystąpił powrót (aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kodowanie znaków na platformie .NET)

-I-

Fallback parametr jest ustawiony na DecoderExceptionFallbackwartość .

Uwagi

Parametr completed wyjściowy wskazuje, czy wszystkie dane w buforze wejściowym zostały przekonwertowane i przechowywane w buforze wyjściowym. Ten parametr jest ustawiany na wartość , jeśli nie można przekonwertować false liczby bajtów określonych przez byteCount parametr bez przekraczania liczby znaków określonych przez charCount parametr . W takiej sytuacji aplikacja powinna używać zawartości buforu wyjściowego lub podać nowy bufor wyjściowy, zwiększać bytes parametr o liczbę bajtów określonych przez bytesUsed parametr, a następnie wywołać metodę ponownie, aby przetworzyć Convert pozostałe dane wejściowe.

Parametr completed można również ustawić na falsewartość , nawet jeśli bytesUsed parametry i byteCount są równe. Taka sytuacja występuje, jeśli w Decoder obiekcie nadal znajdują się dane, które nie zostały zapisane w buforze bytes .

Dotyczy

Convert(Byte[], Int32, Int32, Char[], Int32, Int32, Boolean, Int32, Int32, Boolean)

Konwertuje tablicę zakodowanych bajtów na znaki zakodowane w formacie UTF-16 i zapisuje wynik w tablicy znaków.

public:
 virtual void Convert(cli::array <System::Byte> ^ bytes, int byteIndex, int byteCount, cli::array <char> ^ chars, int charIndex, int charCount, bool flush, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesUsed, [Runtime::InteropServices::Out] int % charsUsed, [Runtime::InteropServices::Out] bool % completed);
public virtual void Convert (byte[] bytes, int byteIndex, int byteCount, char[] chars, int charIndex, int charCount, bool flush, out int bytesUsed, out int charsUsed, out bool completed);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual void Convert (byte[] bytes, int byteIndex, int byteCount, char[] chars, int charIndex, int charCount, bool flush, out int bytesUsed, out int charsUsed, out bool completed);
abstract member Convert : byte[] * int * int * char[] * int * int * bool * int * int * bool -> unit
override this.Convert : byte[] * int * int * char[] * int * int * bool * int * int * bool -> unit
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
abstract member Convert : byte[] * int * int * char[] * int * int * bool * int * int * bool -> unit
override this.Convert : byte[] * int * int * char[] * int * int * bool * int * int * bool -> unit
Public Overridable Sub Convert (bytes As Byte(), byteIndex As Integer, byteCount As Integer, chars As Char(), charIndex As Integer, charCount As Integer, flush As Boolean, ByRef bytesUsed As Integer, ByRef charsUsed As Integer, ByRef completed As Boolean)

Parametry

bytes
Byte[]

Tablica bajtów do przekonwertowania.

byteIndex
Int32

Pierwszy element elementu do konwersji bytes .

byteCount
Int32

Liczba elementów do bytes przekonwertowania.

chars
Char[]

Tablica do przechowywania przekonwertowanych znaków.

charIndex
Int32

Pierwszy element chars , w którym są przechowywane dane.

charCount
Int32

Maksymalna liczba elementów do chars użycia w konwersji.

flush
Boolean

true aby wskazać, że żadne dalsze dane nie mają być konwertowane; w przeciwnym razie , false.

bytesUsed
Int32

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera liczbę bajtów użytych w konwersji. Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

charsUsed
Int32

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera liczbę znaków z chars tych, które zostały wygenerowane przez konwersję. Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

completed
Boolean

Gdy ta metoda zwraca wartość , zawiera true wartość , jeśli wszystkie znaki określone przez byteCount metodę zostały przekonwertowane; w przeciwnym razie falsewartość . Ten parametr jest przekazywany jako niezainicjowany.

Atrybuty

Wyjątki

chars lub bytes jest null (Nothing).

charIndex, , charCountbyteIndexlub byteCount jest mniejsza niż zero.

-lub-

Długość wartości chars - charIndex jest mniejsza niż .charCount

-lub-

Długość wartości bytes - byteIndex jest mniejsza niż .byteCount

Bufor wyjściowy jest za mały, aby zawierał dowolny z przekonwertowanych danych wejściowych. Bufor wyjściowy powinien mieć rozmiar co najmniej 2 znaki, aby pomieścić co najmniej jedną parę znaków zastępczych.

Wystąpił powrót (aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kodowanie znaków na platformie .NET)

-I-

Fallback parametr jest ustawiony na DecoderExceptionFallbackwartość .

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto Convert metody , aby przekonwertować plik UTF-16 znaków na UTF-8. Następnie używa Convert metody do konwertowania znaków UTF-8 z powrotem na znaki UTF-16.

// This code example demonstrates the Encoder.Convert() and Decoder.Convert methods.
// This example uses files for input and output, but any source that can be expressed
// as a stream can be used instead.

  using System;
  using System.Text;
  using System.IO;

  public class Sample
  {
  static void Main(string[] args)
    {
// Create a large file of UTF-16 encoded Unicode characters. The file is named Example.txt,
// and is used as input to the Encoder.Convert() method.

      CreateTestFile("Example.txt");

// Using an input file of UTF-16 encoded characters named Example.txt, create an output file
// of UTF-8 encoded bytes named UTF8.txt.

      EncoderConvert("Example.txt", "UTF8.txt", Encoding.UTF8);

// Using an input file of UTF-8 encoded bytes named UTF8.txt, create an output file
// of UTF-16 encoded characters named UTF16.txt.

      DecoderConvert("UTF8.txt", "UTF16.txt", Encoding.UTF8);
    }

// --------------------------------------------------------------------------------------------
// Use the Encoder.Convert() method to convert a file of characters to a file of encoded bytes.
// --------------------------------------------------------------------------------------------
    static void EncoderConvert(String inputFileName, String outputFileName, Encoding enc)
    {
// Convert an input file of characters to an output file of encoded bytes.
// StreamWriter could convert the input file for us, but we'll perform the conversion
// ourselves.

      FileStream fs = new FileStream(outputFileName, FileMode.Create);
      BinaryWriter outputFile = new BinaryWriter(fs);

// StreamReader will detect Unicode encoding from the Byte Order Mark that heads the input file.
      StreamReader inputFile = new StreamReader(inputFileName);

// Get an Encoder.
      Encoder encoder = enc.GetEncoder();

// Guarantee the output buffer large enough to convert a few characters.
      int UseBufferSize = 64;
      if (UseBufferSize < enc.GetMaxByteCount(10))
          UseBufferSize = enc.GetMaxByteCount(10);
      byte[] bytes = new byte[UseBufferSize];

// Intentionally make the input character buffer larger than the output byte buffer so the
// conversion loop executes more than one cycle.

      char[] chars = new char[UseBufferSize * 4];
      int charsRead;
      do
      {
// Read at most the number of characters that will fit in the input buffer. The return
// value is the actual number of characters read, or zero if no characters remain.
        charsRead = inputFile.Read(chars, 0, UseBufferSize * 4);

        bool completed = false;
        int charIndex = 0;
        int charsUsed;
        int bytesUsed;

        while (!completed)
        {
// If this is the last input data, flush the encoder's internal buffer and state.

          bool flush = (charsRead == 0);
          encoder.Convert(chars, charIndex, charsRead - charIndex,
                  bytes, 0, UseBufferSize, flush,
                  out charsUsed, out bytesUsed, out completed);

// The conversion produced the number of bytes indicated by bytesUsed. Write that number
// of bytes to the output file.
          outputFile.Write(bytes, 0, bytesUsed);

// Increment charIndex to the next block of characters in the input buffer, if any, to convert.
          charIndex += charsUsed;
        }
      }
      while(charsRead != 0);

      outputFile.Close();
      fs.Close();
      inputFile.Close();
    }

// --------------------------------------------------------------------------------------------
// Use the Decoder.Convert() method to convert a file of encoded bytes to a file of characters.
// --------------------------------------------------------------------------------------------
    static void DecoderConvert(String inputFileName, String outputFileName, Encoding enc)
    {
// Convert an input file of of encoded bytes to an output file characters.
// StreamWriter could convert the input file for us, but we'll perform the conversion
// ourselves.

      StreamWriter outputFile = new StreamWriter(outputFileName, false, Encoding.Unicode);

// Read the input as a binary file so we can detect the Byte Order Mark.
      FileStream fs = new FileStream(inputFileName, FileMode.Open);
      BinaryReader inputFile = new BinaryReader(fs);

// Get a Decoder.
      Decoder decoder = enc.GetDecoder();

// Guarantee the output buffer large enough to convert a few characters.
      int UseBufferSize = 64;
      if (UseBufferSize < enc.GetMaxCharCount(10))
          UseBufferSize = enc.GetMaxCharCount(10);
      char[] chars = new char[UseBufferSize];

// Intentionally make the input byte buffer larger than the output character buffer so the
// conversion loop executes more than one cycle.

      byte[] bytes = new byte[UseBufferSize * 4];
      int bytesRead;
      do
      {
// Read at most the number of bytes that will fit in the input buffer. The
// return value is the actual number of bytes read, or zero if no bytes remain.

        bytesRead = inputFile.Read(bytes, 0, UseBufferSize * 4);

        bool completed = false;
        int byteIndex = 0;
        int bytesUsed;
        int charsUsed;

        while (!completed)
        {
// If this is the last input data, flush the decoder's internal buffer and state.

          bool flush = (bytesRead == 0);
          decoder.Convert(bytes, byteIndex, bytesRead - byteIndex,
                  chars, 0, UseBufferSize, flush,
                  out bytesUsed, out charsUsed, out completed);

// The conversion produced the number of characters indicated by charsUsed. Write that number
// of characters to the output file.

          outputFile.Write(chars, 0, charsUsed);

// Increment byteIndex to the next block of bytes in the input buffer, if any, to convert.
          byteIndex += bytesUsed;
        }
      }
      while(bytesRead != 0);

      outputFile.Close();
      fs.Close();
      inputFile.Close();
    }

// --------------------------------------------------------------------------------------------
// Create a large file of UTF-16 encoded Unicode characters.
// --------------------------------------------------------------------------------------------
    static void CreateTestFile(String FileName)
    {
// StreamWriter defaults to UTF-8 encoding so explicitly specify Unicode, that is,
// UTF-16, encoding.
      StreamWriter file = new StreamWriter(FileName, false, Encoding.Unicode);

// Write a line of text 100 times.
      for (int i = 0; i < 100; i++)
      {
        file.WriteLine("This is an example input file used by the convert example.");
      }

// Write Unicode characters from U+0000 to, but not including, the surrogate character range.
      for (char c = (char)0; c < (char)0xD800; c++)
      {
        file.Write(c);
      }
      file.Close();
    }
  }

/*
This code example produces the following results:

(Execute the -dir- console window command and examine the files created.)

Example.txt, which contains 122,594 bytes (61,297 UTF-16 encoded characters).
UTF8.txt, which contains 169,712 UTF-8 encoded bytes.
UTF16.txt, which contains 122,594 bytes (61,297 UTF-16 encoded characters).

(Execute the -comp- console window command and compare the two Unicode files.)

>comp example.txt utf16.txt /L
Comparing example.txt and utf16.txt...
Files compare OK

(The two files are equal.)

*/
' This code example demonstrates the Encoder.Convert() and Decoder.Convert methods. 
' This example uses files for input and output, but any source that can be expressed
' as a stream can be used instead.

Imports System.Text
Imports System.IO

Public Class Sample
  Shared Sub Main(ByVal args() As String) 
    ' Create a large file of UTF-16 encoded Unicode characters. The file is named Example.txt, 
    ' and is used as input to the Encoder.Convert() method. 
    CreateTestFile("Example.txt")
    
    
    ' Using an input file of UTF-16 encoded characters named Example.txt, create an output file 
    ' of UTF-8 encoded bytes named UTF8.txt.
    EncoderConvert("Example.txt", "UTF8.txt", Encoding.UTF8)
    
    ' Using an input file of UTF-8 encoded bytes named UTF8.txt, create an output file 
    ' of UTF-16 encoded characters named UTF16.txt.
    DecoderConvert("UTF8.txt", "UTF16.txt", Encoding.UTF8)
  
  End Sub
  
  ' --------------------------------------------------------------------------------------------
  ' Use the Encoder.Convert() method to convert a file of characters to a file of encoded bytes.
  ' --------------------------------------------------------------------------------------------
  Shared Sub EncoderConvert(ByVal inputFileName As String, ByVal outputFileName As String, ByVal enc As Encoding) 
    ' Convert an input file of characters to an output file of encoded bytes.
    ' StreamWriter could convert the input file for us, but we'll perform the conversion 
    ' ourselves.
    Dim fs As New FileStream(outputFileName, FileMode.Create)
    Dim outputFile As New BinaryWriter(fs)
    
    ' StreamReader will detect Unicode encoding from the Byte Order Mark that heads the input file.
    Dim inputFile As New StreamReader(inputFileName)
    
    ' Get an Encoder.
    Dim encoder As Encoder = enc.GetEncoder()
    
    ' Guarantee the output buffer large enough to convert a few characters.
    Dim UseBufferSize As Integer = 64
    If UseBufferSize < enc.GetMaxByteCount(10) Then
      UseBufferSize = enc.GetMaxByteCount(10)
    End If
    Dim bytes(UseBufferSize) As Byte
    
    ' Intentionally make the input character buffer larger than the output byte buffer so the 
    ' conversion loop executes more than one cycle. 
    Dim chars(UseBufferSize * 4) As Char
    Dim charsRead As Integer
    Do
      ' Read at most the number of characters that will fit in the input buffer. The return 
      ' value is the actual number of characters read, or zero if no characters remain. 
      charsRead = inputFile.Read(chars, 0, UseBufferSize * 4)
      
      Dim completed As Boolean = False
      Dim charIndex As Integer = 0
      Dim charsUsed As Integer
      Dim bytesUsed As Integer
      
      While Not completed
        ' If this is the last input data, flush the encoder's internal buffer and state.
        Dim flush As Boolean = charsRead = 0
        encoder.Convert(chars, charIndex, charsRead - charIndex, bytes, 0, UseBufferSize, flush, charsUsed, bytesUsed, completed)
        
        ' The conversion produced the number of bytes indicated by bytesUsed. Write that number
        ' of bytes to the output file.
        outputFile.Write(bytes, 0, bytesUsed)
        
        ' Increment charIndex to the next block of characters in the input buffer, if any, to convert.
        charIndex += charsUsed
      End While
    Loop While charsRead <> 0
    
    outputFile.Close()
    fs.Close()
    inputFile.Close()
  
  End Sub
  
  ' --------------------------------------------------------------------------------------------
  ' Use the Decoder.Convert() method to convert a file of encoded bytes to a file of characters.
  ' --------------------------------------------------------------------------------------------
  Shared Sub DecoderConvert(ByVal inputFileName As String, ByVal outputFileName As String, ByVal enc As Encoding) 
    ' Convert an input file of of encoded bytes to an output file characters.
    ' StreamWriter could convert the input file for us, but we'll perform the conversion 
    ' ourselves.
    Dim outputFile As New StreamWriter(outputFileName, False, Encoding.Unicode)
    
    ' Read the input as a binary file so we can detect the Byte Order Mark.
    Dim fs As New FileStream(inputFileName, FileMode.Open)
    Dim inputFile As New BinaryReader(fs)
    
    ' Get a Decoder.
    Dim decoder As Decoder = enc.GetDecoder()
    
    ' Guarantee the output buffer large enough to convert a few characters.
    Dim UseBufferSize As Integer = 64
    If UseBufferSize < enc.GetMaxCharCount(10) Then
      UseBufferSize = enc.GetMaxCharCount(10)
    End If
    Dim chars(UseBufferSize) As Char
    
    ' Intentionally make the input byte buffer larger than the output character buffer so the 
    ' conversion loop executes more than one cycle. 
    Dim bytes(UseBufferSize * 4) As Byte
    Dim bytesRead As Integer
    Do
      ' Read at most the number of bytes that will fit in the input buffer. The 
      ' return value is the actual number of bytes read, or zero if no bytes remain. 
      bytesRead = inputFile.Read(bytes, 0, UseBufferSize * 4)
      
      Dim completed As Boolean = False
      Dim byteIndex As Integer = 0
      Dim bytesUsed As Integer
      Dim charsUsed As Integer
      
      While Not completed
        ' If this is the last input data, flush the decoder's internal buffer and state.
        Dim flush As Boolean = bytesRead = 0
        decoder.Convert(bytes, byteIndex, bytesRead - byteIndex, chars, 0, UseBufferSize, flush, bytesUsed, charsUsed, completed)
        
        ' The conversion produced the number of characters indicated by charsUsed. Write that number
        ' of characters to the output file.
        outputFile.Write(chars, 0, charsUsed)
        
        ' Increment byteIndex to the next block of bytes in the input buffer, if any, to convert.
        byteIndex += bytesUsed
      End While
    Loop While bytesRead <> 0
    
    outputFile.Close()
    fs.Close()
    inputFile.Close()
  
  End Sub
  
  ' --------------------------------------------------------------------------------------------
  ' Create a large file of UTF-16 encoded Unicode characters. 
  ' --------------------------------------------------------------------------------------------
  Shared Sub CreateTestFile(ByVal FileName As String) 
    ' StreamWriter defaults to UTF-8 encoding so explicitly specify Unicode, that is, 
    ' UTF-16, encoding.
    Dim file As New StreamWriter(FileName, False, Encoding.Unicode)
    
    ' Write a line of text 100 times.
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 99
      file.WriteLine("This is an example input file used by the convert example.")
    Next i
    
    ' Write Unicode characters from U+0000 to, but not including, the surrogate character range.
    Dim c As Integer
    For c = 0 To &HD800
      file.Write(ChrW(c))
    Next c
    file.Close()
  
  End Sub
End Class

'
'This code example produces the following results:
'
'(Execute the -dir- console window command and examine the files created.)
'
'Example.txt, which contains 122,594 bytes (61,297 UTF-16 encoded characters).
'UTF8.txt, which contains 169,712 UTF-8 encoded bytes.
'UTF16.txt, which contains 122,594 bytes (61,297 UTF-16 encoded characters).
'
'(Execute the -comp- console window command and compare the two Unicode files.)
'
'>comp example.txt utf16.txt /L
'Comparing example.txt and utf16.txt...
'Files compare OK
'
'(The two files are equal.)
'

Uwagi

Parametr completed wyjściowy wskazuje, czy wszystkie dane w buforze wejściowym zostały przekonwertowane i przechowywane w buforze wyjściowym. Ten parametr jest ustawiany na wartość , jeśli nie można przekonwertować false liczby bajtów określonych przez byteCount parametr bez przekraczania liczby znaków określonych przez charCount parametr . W takiej sytuacji aplikacja powinna używać zawartości buforu wyjściowego lub podać nowy bufor wyjściowy, zwiększać bytes parametr o liczbę bajtów określonych przez bytesUsed parametr, a następnie wywołać metodę ponownie, aby przetworzyć Convert pozostałe dane wejściowe.

Parametr completed można również ustawić na falsewartość , nawet jeśli bytesUsed parametry i byteCount są równe. Taka sytuacja występuje, jeśli w Decoder obiekcie nadal znajdują się dane, które nie zostały zapisane w buforze bytes .

Dotyczy