Decoder.Reset Metoda

Definicja

W przypadku przesłonięć w klasie pochodnej program ustawia dekoder z powrotem na swój stan początkowy.

public:
 virtual void Reset();
public virtual void Reset ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual void Reset ();
abstract member Reset : unit -> unit
override this.Reset : unit -> unit
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
abstract member Reset : unit -> unit
override this.Reset : unit -> unit
Public Overridable Sub Reset ()
Atrybuty

Uwagi

Ta metoda czyszczy stan wewnętrzny Decoder obiektu. Metoda wyczyści wszystkie informacje o stanie zachowane z poprzedniego wywołania metody lub , w tym końcowe bajty na końcu GetChars Convert poprzedniego bloku danych.

Aplikacja powinna wywołać metodę , jeśli chce ponownie użyć tego samego dekodera nawet po wyrzuceniu wyjątku przez metodę , lub , lub jeśli dekoder przełącza strumienie i zaczyna dekodować Reset GetChars inny Convert GetCharCount strumień.

Dotyczy