StringBuilder.MaxCapacity Właściwość

Definicja

Pobiera maksymalną pojemność tego wystąpienia.

public:
 property int MaxCapacity { int get(); };
public int MaxCapacity { get; }
member this.MaxCapacity : int
Public ReadOnly Property MaxCapacity As Integer

Wartość właściwości

Maksymalna liczba znaków, które można przechowywać w tym wystąpieniu.

Uwagi

Maksymalna pojemność tej implementacji to Int32.MaxValue. Ta wartość jest jednak specyficzna dla implementacji i może być inna w innych lub nowszych implementacjach. Można jawnie ustawić maksymalną pojemność StringBuilder obiektu przez wywołanie konstruktora StringBuilder(Int32, Int32) .

W programie .NET Core i w wersji .NET Framework 4.0 i nowszych podczas tworzenia wystąpienia StringBuilder obiektu przez wywołanie StringBuilder(Int32, Int32) konstruktora długość i pojemność StringBuilder wystąpienia wystąpienia mogą wzrosnąć poza wartość jej MaxCapacity właściwości. Może się to zdarzyć szczególnie w przypadku wywołania Append(String) metod i AppendFormat(String, Object) w celu dołączenia małych ciągów.

Dotyczy