AsyncLocal<T> Klasa

Definicja

Reprezentuje dane otoczenia, które są lokalne dla danego asynchronicznego przepływu sterowania, takiego jak metoda asynchroniczna.

generic <typename T>
public ref class AsyncLocal sealed
public sealed class AsyncLocal<T>
type AsyncLocal<'T> = class
Public NotInheritable Class AsyncLocal(Of T)

Parametry typu

T

Typ danych otoczenia.

Dziedziczenie
AsyncLocal<T>

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto AsyncLocal<T> klasy do utrwalania wartości ciągu w przepływie asynchronicznym. Kontrastuje on również z użyciem AsyncLocal<T> polecenia .ThreadLocal<T>

using System;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

class Example
{
  static AsyncLocal<string> _asyncLocalString = new AsyncLocal<string>();

  static ThreadLocal<string> _threadLocalString = new ThreadLocal<string>();

  static async Task AsyncMethodA()
  {
    // Start multiple async method calls, with different AsyncLocal values.
    // We also set ThreadLocal values, to demonstrate how the two mechanisms differ.
    _asyncLocalString.Value = "Value 1";
    _threadLocalString.Value = "Value 1";
    var t1 = AsyncMethodB("Value 1");

    _asyncLocalString.Value = "Value 2";
    _threadLocalString.Value = "Value 2";
    var t2 = AsyncMethodB("Value 2");

    // Await both calls
    await t1;
    await t2;
   }

  static async Task AsyncMethodB(string expectedValue)
  {
    Console.WriteLine("Entering AsyncMethodB.");
    Console.WriteLine("  Expected '{0}', AsyncLocal value is '{1}', ThreadLocal value is '{2}'", 
             expectedValue, _asyncLocalString.Value, _threadLocalString.Value);
    await Task.Delay(100);
    Console.WriteLine("Exiting AsyncMethodB.");
    Console.WriteLine("  Expected '{0}', got '{1}', ThreadLocal value is '{2}'", 
             expectedValue, _asyncLocalString.Value, _threadLocalString.Value);
  }

  static async Task Main(string[] args)
  {
    await AsyncMethodA();
  }
}
// The example displays the following output:
//  Entering AsyncMethodB.
//   Expected 'Value 1', AsyncLocal value is 'Value 1', ThreadLocal value is 'Value 1'
//  Entering AsyncMethodB.
//   Expected 'Value 2', AsyncLocal value is 'Value 2', ThreadLocal value is 'Value 2'
//  Exiting AsyncMethodB.
//   Expected 'Value 2', got 'Value 2', ThreadLocal value is ''
//  Exiting AsyncMethodB.
//   Expected 'Value 1', got 'Value 1', ThreadLocal value is ''
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks

Module Example
  Dim _asyncLocalString As New AsyncLocal(Of String)()

  Dim _threadLocalString As New ThreadLocal(Of String)()

  Async Function AsyncMethodA() As Task
    ' Start multiple async method calls, with different AsyncLocal values.
    ' We also set ThreadLocal values, to demonstrate how the two mechanisms differ.
    _asyncLocalString.Value = "Value 1"
    _threadLocalString.Value = "Value 1"
    Dim t1 = AsyncMethodB("Value 1")

    _asyncLocalString.Value = "Value 2"
    _threadLocalString.Value = "Value 2"
    Dim t2 = AsyncMethodB("Value 2")

    ' Await both calls
    await t1
    await t2
   End Function

  Async Function AsyncMethodB(expectedValue As String) As Task
    Console.WriteLine("Entering AsyncMethodB.")
    Console.WriteLine("  Expected '{0}', AsyncLocal value is '{1}', ThreadLocal value is '{2}'", 
             expectedValue, _asyncLocalString.Value, _threadLocalString.Value)
    await Task.Delay(100)
    Console.WriteLine("Exiting AsyncMethodB.")
    Console.WriteLine("  Expected '{0}', got '{1}', ThreadLocal value is '{2}'", 
             expectedValue, _asyncLocalString.Value, _threadLocalString.Value)
  End Function

  Public Sub Main()
    AsyncMethodA.Wait()
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  Entering AsyncMethodB.
'   Expected 'Value 1', AsyncLocal value is 'Value 1', ThreadLocal value is 'Value 1'
'  Entering AsyncMethodB.
'   Expected 'Value 2', AsyncLocal value is 'Value 2', ThreadLocal value is 'Value 2'
'  Exiting AsyncMethodB.
'   Expected 'Value 2', got 'Value 2', ThreadLocal value is ''
'  Exiting AsyncMethodB.
'   Expected 'Value 1', got 'Value 1', ThreadLocal value is ''

Uwagi

Ponieważ oparty na zadaniach model programowania asynchronicznego ma tendencję do abstrakcji użycia wątków, AsyncLocal<T> wystąpienia mogą służyć do utrwalania danych między wątkami.

Klasa AsyncLocal<T> udostępnia również opcjonalne powiadomienia, gdy wartość skojarzona z bieżącym wątkiem ulegnie zmianie, ponieważ została jawnie zmieniona przez ustawienie Value właściwości lub niejawnie zmieniona, gdy wątek napotkał await przejście kontekstu lub inny.

Konstruktory

AsyncLocal<T>()

AsyncLocal<T> Tworzy wystąpienie, które nie odbiera powiadomień o zmianie.

AsyncLocal<T>(Action<AsyncLocalValueChangedArgs<T>>)

AsyncLocal<T> Tworzy wystąpienie lokalne, które odbiera powiadomienia o zmianie.

Właściwości

Value

Pobiera lub ustawia wartość danych otoczenia.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy