Type.IsSerializable Właściwość

Definicja

Przestroga

Formatter-based serialization is obsolete and should not be used.

Pobiera wartość wskazującą Type , czy parametr jest możliwy do serializacji binarnej.

public:
 virtual property bool IsSerializable { bool get(); };
public:
 property bool IsSerializable { bool get(); };
public virtual bool IsSerializable { get; }
[System.Obsolete("Formatter-based serialization is obsolete and should not be used.", DiagnosticId="SYSLIB0050", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public virtual bool IsSerializable { get; }
public bool IsSerializable { get; }
member this.IsSerializable : bool
[<System.Obsolete("Formatter-based serialization is obsolete and should not be used.", DiagnosticId="SYSLIB0050", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
member this.IsSerializable : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsSerializable As Boolean
Public ReadOnly Property IsSerializable As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

truejeśli parametr Type jest możliwy do serializacji binarnej; w przeciwnym razie . false

Implementuje

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład tworzy wystąpienie MyTestClass klasy, ustawia atrybut [Serializable] i sprawdza IsSerializable właściwość dla true elementu lub false.

using namespace System;
public ref class MyClass
{
public:

  // Declare a public class with the [Serializable] attribute.

  [Serializable]
  ref class MyTestClass{};


};

int main()
{
  try
  {
   bool myBool = false;
   MyClass::MyTestClass^ myTestClassInstance = gcnew MyClass::MyTestClass;
   
   // Get the type of myTestClassInstance.
   Type^ myType = myTestClassInstance->GetType();
   
   // Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
   myBool = myType->IsSerializable;
   Console::WriteLine( "\nIs {0} serializable? {1}.", myType->FullName, myBool );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "\nAn exception occurred: {0}", e->Message );
  }

}
using System;
namespace SystemType
{
  public class MyClass
  {
    // Declare a public class with the [Serializable] attribute.
    [Serializable] public class MyTestClass
    {
    }
    public static void Main(string []args)
    {
      try
      {
        bool myBool = false;
        MyTestClass myTestClassInstance = new MyTestClass();
        // Get the type of myTestClassInstance.
        Type myType = myTestClassInstance.GetType();
        // Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
        myBool = myType.IsSerializable;
        Console.WriteLine("\nIs {0} serializable? {1}.", myType.FullName, myBool.ToString());
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine("\nAn exception occurred: {0}", e.Message);
      }
    }
  }
}
open System

// Declare a public class with the [Serializable] attribute.
[<Serializable>]
type MyTestClass() = class end

try
  let myTestClassInstance = MyTestClass()
  // Get the type of myTestClassInstance.
  let myType = myTestClassInstance.GetType()
  // Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
  let myBool = myType.IsSerializable
  printfn $"\nIs {myType.FullName} serializable? {myBool}."
with e ->
  printfn $"\nAn exception occurred: {e.Message}"
Namespace SystemType
  Public Class [MyClass]
    ' Declare a public class with the [Serializable] attribute.
    <Serializable()> Public Class MyTestClass
    End Class
    Public Overloads Shared Sub Main()
      Try
        Dim myBool As Boolean = False
        Dim myTestClassInstance As New MyTestClass()
        ' Get the type of myTestClassInstance.
        Dim myType As Type = myTestClassInstance.GetType()
        ' Get the IsSerializable property of myTestClassInstance.
        myBool = myType.IsSerializable
        Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "Is {0} serializable? {1}.", myType.FullName, myBool.ToString())
      Catch e As Exception
        Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "An exception occurred: {0}", e.Message.ToString())
      End Try
    End Sub
  End Class
End Namespace 'SystemType

Uwagi

Typy zdefiniowane w programie .NET Standard nie są oznaczone znakiem SerializableAttribute. Zamiast tego każda implementacja platformy .NET określa, czy typ jest możliwy do serializacji binarnej. W czasie wykonywania można użyć IsSerializable właściwości , aby określić, czy ta implementacja obsługuje serializację binarną wystąpienia typu. Aby uzyskać więcej informacji i przykład, zobacz How to determine if a .NET Standard object is serializable (Jak określić, czy obiekt .NET Standard można serializować).

Jeśli bieżący Type reprezentuje skonstruowany typ ogólny, ta właściwość ma zastosowanie do definicji typu ogólnego, z której utworzono typ. Jeśli na przykład bieżący Type reprezentuje MyGenericType<int> (MyGenericType(Of Integer) w Visual Basic), wartość tej właściwości jest określana przez wartość MyGenericType<T>.

Jeśli bieżący Type reprezentuje parametr typu w definicji typu ogólnego lub metody ogólnej, ta właściwość zawsze zwraca wartość false.

Dotyczy

Zobacz też