ServiceDescription Klasa

Definicja

Zapewnia sposób tworzenia i formatowania prawidłowego pliku dokumentu usług sieci Web (WSDL, Web Services Description Language) wraz z odpowiednimi przestrzeniami nazw, elementami i atrybutami do opisywania usługi sieci Web XML. Klasa ta nie może być dziedziczona.

public ref class ServiceDescription sealed : System::Web::Services::Description::DocumentableItem
public ref class ServiceDescription sealed : System::Web::Services::Description::NamedItem
[System.Web.Services.Configuration.XmlFormatExtensionPoint("Extensions")]
public sealed class ServiceDescription : System.Web.Services.Description.DocumentableItem
[System.Web.Services.Configuration.XmlFormatExtensionPoint("Extensions")]
public sealed class ServiceDescription : System.Web.Services.Description.NamedItem
[<System.Web.Services.Configuration.XmlFormatExtensionPoint("Extensions")>]
type ServiceDescription = class
  inherit DocumentableItem
[<System.Web.Services.Configuration.XmlFormatExtensionPoint("Extensions")>]
type ServiceDescription = class
  inherit NamedItem
Public NotInheritable Class ServiceDescription
Inherits DocumentableItem
Public NotInheritable Class ServiceDescription
Inherits NamedItem
Dziedziczenie
ServiceDescription
Dziedziczenie
ServiceDescription
Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak utworzyć wystąpienie ServiceDescription klasy .

// Obtain the ServiceDescription of existing Wsdl.
ServiceDescription^ myDescription = ServiceDescription::Read( "MyWsdl_CS.wsdl" );

// Remove the Binding from the Binding Collection of ServiceDescription.
BindingCollection^ myBindingCollection = myDescription->Bindings;
myBindingCollection->Remove( myBindingCollection[ 0 ] );

// Form a new Binding.
Binding^ myBinding = gcnew Binding;
myBinding->Name = "Service1Soap";
XmlQualifiedName^ myXmlQualifiedName = gcnew XmlQualifiedName( "s0:Service1Soap" );
myBinding->Type = myXmlQualifiedName;
SoapBinding^ mySoapBinding = gcnew SoapBinding;
mySoapBinding->Transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http";
mySoapBinding->Style = SoapBindingStyle::Document;
OperationBinding^ addOperationBinding = CreateOperationBinding( "Add", myDescription->TargetNamespace );
myBinding->Operations->Add( addOperationBinding );
myBinding->Extensions->Add( mySoapBinding );

// Add the Binding to the ServiceDescription.
myDescription->Bindings->Add( myBinding );
myDescription->Write( "MyOutWsdl.wsdl" );
// Obtain the ServiceDescription of existing Wsdl.
ServiceDescription myDescription = ServiceDescription.Read("MyWsdl_CS.wsdl");
// Remove the Binding from the Binding Collection of ServiceDescription.
BindingCollection myBindingCollection = myDescription.Bindings;
myBindingCollection.Remove(myBindingCollection[0]);

// Form a new Binding.
Binding myBinding = new Binding();
myBinding.Name = "Service1Soap";
XmlQualifiedName myXmlQualifiedName =
           new XmlQualifiedName("s0:Service1Soap");
myBinding.Type = myXmlQualifiedName;

SoapBinding mySoapBinding = new SoapBinding();
mySoapBinding.Transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http";
mySoapBinding.Style = SoapBindingStyle.Document;

OperationBinding addOperationBinding =
    CreateOperationBinding("Add",myDescription.TargetNamespace);
myBinding.Operations.Add(addOperationBinding);
myBinding.Extensions.Add(mySoapBinding);

// Add the Binding to the ServiceDescription.
myDescription.Bindings.Add(myBinding);
myDescription.Write("MyOutWsdl.wsdl");
' Obtain the ServiceDescription of existing Wsdl.
Dim myDescription As ServiceDescription = ServiceDescription.Read("MyWsdl_VB.wsdl")
' Remove the Binding from the Binding Collection of ServiceDescription.
Dim myBindingCollection As BindingCollection = myDescription.Bindings
myBindingCollection.Remove(myBindingCollection(0))

' Form a new Binding.
Dim myBinding As New Binding()
myBinding.Name = "Service1Soap"
Dim myXmlQualifiedName As New XmlQualifiedName("s0:Service1Soap")
myBinding.Type = myXmlQualifiedName

Dim mySoapBinding As New SoapBinding()
mySoapBinding.Transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"
mySoapBinding.Style = SoapBindingStyle.Document

Dim addOperationBinding As OperationBinding = CreateOperationBinding("Add", _
                       myDescription.TargetNamespace)
myBinding.Operations.Add(addOperationBinding)
myBinding.Extensions.Add(mySoapBinding)

' Add the Binding to the ServiceDescription.
myDescription.Bindings.Add(myBinding)
myDescription.Write("MyOutWsdl.wsdl")

Uwagi

Wystąpienia tej klasy można utworzyć za pomocą new słowa kluczowego lub metody statycznej Read , która analizuje plik WSDL i przypisuje jej wartości do odpowiednich składowych klasy.

WSDL to język oparty na języku XML do opisywania usług sieci Web XML. Klasa ServiceDescription odpowiada elementowi głównemu , definitionspliku WSDL. Aby uzyskać więcej informacji na temat języka WSDL, zobacz specyfikację WSDL .

Konstruktory

ServiceDescription()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ServiceDescription.

Pola

Namespace

Przestrzeń nazw XML, w której zdefiniowano klasę ServiceDescription ("http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"). To pole jest stałe.

Właściwości

Bindings

Pobiera kolekcję Binding elementów zawartych w obiekcie ServiceDescription.

Documentation

Pobiera lub ustawia dokumentację tekstu dla wystąpienia klasy DocumentableItem.

(Odziedziczone po DocumentableItem)
DocumentationElement

Pobiera lub ustawia element dokumentacji dla elementu DocumentableItem.

(Odziedziczone po DocumentableItem)
ExtensibleAttributes

Pobiera lub ustawia tablicę typu XmlAttribute reprezentującą rozszerzenia atrybutów języka WSDL w celu zachowania zgodności z podstawowym profilem 1.1 usług sieci Web (WS-I).

(Odziedziczone po DocumentableItem)
Extensions

Pobiera kolekcję elementów rozszerzalności zawartych w obiekcie ServiceDescription.

Imports

Pobiera kolekcję Import elementów zawartych w obiekcie ServiceDescription.

Messages

Pobiera kolekcję Message elementów zawartych w obiekcie ServiceDescription.

Name

Pobiera lub ustawia atrybut nazwy XML tagu descriptions otaczającego plik WSDL (Web Services Description Language).

Name

Pobiera lub ustawia nazwę elementu.

(Odziedziczone po NamedItem)
Namespaces

Pobiera lub ustawia słownik prefiksów przestrzeni nazw i przestrzeni nazw używanych do zachowywania prefiksów przestrzeni nazw i przestrzeni nazw podczas ServiceDescription konstruowania obiektu.

(Odziedziczone po DocumentableItem)
PortTypes

Pobiera kolekcję PortType elementów zawartych w obiekcie ServiceDescription.

RetrievalUrl

Pobiera lub ustawia adres URL usługi sieci Web XML, do której ServiceDescription ma zastosowanie wystąpienie.

Schema

Pobiera schemat skojarzony z tym ServiceDescriptionelementem .

Serializer

Pobiera serializator XML używany do serializacji i deserializacji między obiektem ServiceDescription a dokumentem WSDL (Web Services Description Language).

ServiceDescriptions

ServiceDescriptionCollection Pobiera wystąpienie, do którego ServiceDescription należy element członkowski.

Services

Pobiera kolekcję Service wystąpień zawartych w obiekcie ServiceDescription.

TargetNamespace

Pobiera lub ustawia atrybut XML targetNamespace tagu descriptions otaczającego plik WSDL (Web Services Description Language).

Types

Pobiera lub ustawia element zawarty Types przez element ServiceDescription.

ValidationWarnings

Pobiera element StringCollection zawierający wszelkie ostrzeżenia sprawdzania poprawności, które zostały wygenerowane podczas wywołania metody Read(Stream, Boolean), Read(TextReader, Boolean), Read(String, Boolean)lub Read(XmlReader, Boolean) z parametrem ustawionym validate na truewartość .

Metody

CanRead(XmlReader)

Pobiera wartość wskazującą, czy XmlReader element reprezentuje prawidłowy plik WSDL (Web Services Description Language), który można przeanalizować.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
Read(Stream)

Inicjuje ServiceDescription wystąpienie klasy przez bezpośrednie załadowanie kodu XML z Stream wystąpienia.

Read(Stream, Boolean)

Inicjuje ServiceDescription wystąpienie klasy przez bezpośrednie załadowanie kodu XML z Stream wystąpienia.

Read(String)

Inicjuje wystąpienie ServiceDescription obiektu przez bezpośrednie załadowanie kodu XML z określonego pliku.

Read(String, Boolean)

Inicjuje wystąpienie ServiceDescription obiektu przez bezpośrednie załadowanie kodu XML z określonego pliku.

Read(TextReader)

Inicjuje ServiceDescription wystąpienie klasy przez bezpośrednie załadowanie kodu XML z klasy TextReader.

Read(TextReader, Boolean)

Inicjuje ServiceDescription wystąpienie klasy przez bezpośrednie załadowanie kodu XML z klasy TextReader.

Read(XmlReader)

Inicjuje ServiceDescription wystąpienie klasy przez bezpośrednie załadowanie kodu XML z klasy XmlReader.

Read(XmlReader, Boolean)

Inicjuje ServiceDescription wystąpienie klasy przez bezpośrednie załadowanie kodu XML z klasy XmlReader.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
Write(Stream)

Zapisuje element ServiceDescription do określonego Streamelementu .

Write(String)

ServiceDescription Zapisuje plik jako plik WSDL (Web Services Description Language) do określonej ścieżki.

Write(TextWriter)

ServiceDescription Zapisuje plik jako plik WSDL (Web Services Description Language) w pliku TextWriter.

Write(XmlWriter)

ServiceDescription Zapisuje wartość w XmlWriter pliku jako plik WSDL (Web Services Description Language).

Dotyczy