Control.CreateChildControls Metoda

Definicja

Wywoływana przez platformę stron ASP.NET w celu powiadamiania kontrolek serwera, które używają implementacji opartej na kompozycji w celu utworzenia wszelkich kontrolek podrzędnych, które zawierają w ramach przygotowania do publikowania z powrotem lub renderowania.

protected:
 virtual void CreateChildControls();
protected public:
 virtual void CreateChildControls();
protected virtual void CreateChildControls ();
protected internal virtual void CreateChildControls ();
abstract member CreateChildControls : unit -> unit
override this.CreateChildControls : unit -> unit
Protected Overridable Sub CreateChildControls ()
Protected Friend Overridable Sub CreateChildControls ()

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano przesłoniętą wersję CreateChildControls metody . W tej implementacji kontrolka złożona wyświetla kontrolkę ujętą TextBox w dwie kontrolki literału renderujące kod HTML.

Ważne

W tym przykładzie znajduje się pole tekstowe, które akceptuje dane wejściowe użytkownika, co jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa. Domyślnie ASP.NET strony sieci Web weryfikują, czy dane wejściowe użytkownika nie zawierają skryptów ani elementów HTML. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach skryptów.

// Override CreateChildControls to create the control tree.
 [System.Security.Permissions.PermissionSet(System.Security.Permissions.SecurityAction.Demand, Name="Execution")]
 protected override void CreateChildControls() {

   // Add a LiteralControl to the current ControlCollection.
   this.Controls.Add(new LiteralControl("<h3>Value: "));

   // Create a text box control, set the default Text property, 
   // and add it to the ControlCollection.
   TextBox box = new TextBox();
   box.Text = "0";
   this.Controls.Add(box);

   this.Controls.Add(new LiteralControl("</h3>"));
 }

' Override CreateChildControls to create the control tree.
<System.Security.Permissions.PermissionSetAttribute(System.Security.Permissions.SecurityAction.Demand, Name:="Execution")> _
Protected Overrides Sub CreateChildControls()
  
  ' Add a LiteralControl to the current ControlCollection.
  Me.Controls.Add(New LiteralControl("<h3>Value: "))
  
  
  ' Create a text box control, set the default Text property, 
  ' and add it to the ControlCollection.
  Dim box As New TextBox()
  box.Text = "0"
  Me.Controls.Add(box)
  
  Me.Controls.Add(New LiteralControl("</h3>"))
End Sub

Uwagi

Podczas tworzenia złożonej lub szablonowej kontrolki serwera należy zastąpić tę metodę. Kontrolki, które zastępują CreateChildControls metodę, powinny implementować interfejs, INamingContainer aby uniknąć konfliktów nazewnictwa.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szablony kontrolek serwera sieci Web i Tworzenie niestandardowych kontrolek serwera ASP.NET.

Dotyczy

Zobacz też