ObjectListCommandCollection.IndexOf(String) Metoda

Definicja

Zwraca indeks polecenia, którego nazwa jest określonym ciągiem. Ten interfejs API jest nieaktualny. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.

public:
 int IndexOf(System::String ^ s);
public int IndexOf (string s);
member this.IndexOf : string -> int
Public Function IndexOf (s As String) As Integer

Parametry

s
String

Ciąg do wyszukania w kolekcji.

Zwraca

Int32

Indeks polecenia, którego nazwa jest określonym ciągiem.

Uwagi

Zwraca indeks polecenia, którego Name Właściwość jest ciągiem określonym przez parametr s. Jeśli w kolekcji nie znaleziono pasujących elementów, IndexOf Metoda zwróci wartość-1.

Dotyczy

Zobacz też