Page.Master Właściwość

Definicja

Pobiera stronę wzorcową, która określa ogólny wygląd strony.

public:
 property System::Web::UI::MasterPage ^ Master { System::Web::UI::MasterPage ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.MasterPage Master { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Master : System.Web.UI.MasterPage
Public ReadOnly Property Master As MasterPage

Wartość właściwości

MasterPage

Skojarzona MasterPage z tą stroną, jeśli istnieje; w przeciwnym razie null.

Atrybuty

Uwagi

Właściwość Master zwraca MasterPage obiekt skojarzony z tą stroną. Ta właściwość jest tylko do odczytu; można jednak ustawić właściwości obiektu, który MasterPage zwraca.

Właściwość jest prawidłowa Master tylko na stronach odwołujących się do strony wzorcowej MasterPageFile we właściwości. Jeśli uzyskujesz dostęp do właściwości na stronie, która nie odwołuje się do Master strony wzorcowej, null zostanie zwrócona. Zawartość strony wzorcowej nie jest dostępna do momentu PreInit zgłoszenia zdarzenia.

Dotyczy

Zobacz też