TreeNode.Depth Właściwość

Definicja

Pobiera głębokość węzła.

public:
 property int Depth { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int Depth { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Depth : int
Public ReadOnly Property Depth As Integer

Wartość właściwości

Int32

Głębokość węzła.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą Depth właściwości określić głębokość węzła. Inicjuje wszystkie węzły o głębokości jednej do wybranego stanu. Aby ten przykład działał poprawnie, należy skopiować przykładowe dane XML poniżej do pliku o nazwie Newsgroup.xml.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Data_Bound(Object sender, TreeNodeEventArgs e)
 {

  // Check the depth of a node as it is being bound to data.
  // Initialize the Checked property to true if the depth is 1.
  if(e.Node.Depth == 1)
  {

   e.Node.Checked = true;

  }
  else
  {

   e.Node.Checked = false;

  }

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeNode Checked Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeNode Checked Example</h3>
  
   <asp:TreeView id="NewsgroupTreeView" 
    DataSourceID="NewsgroupXmlDataSource"
    OnTreeNodeDataBound="Data_Bound"
    ShowCheckBoxes="All"
    ExpandDepth="2" 
    runat="server">
     
    <DataBindings>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="category" TextField="Name"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="group" TextField="Name"/>
    </DataBindings>
     
   </asp:TreeView>
   
   <asp:XmlDataSource id="NewsgroupXmlDataSource" 
    DataFile="Newsgroup.xml"
    runat="server">
   </asp:XmlDataSource>
  
  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Data_Bound(ByVal sender As Object, ByVal e As TreeNodeEventArgs)

  ' Check the depth of a node as it is being bound to data.
  ' Initialize the Checked property to true if the depth is 1.
  If e.Node.Depth = 1 Then

   e.Node.Checked = True

  Else

   e.Node.Checked = False

  End If

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeNode Checked Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeNode Checked Example</h3>
  
   <asp:TreeView id="NewsgroupTreeView" 
    DataSourceID="NewsgroupXmlDataSource"
    OnTreeNodeDataBound="Data_Bound"
    ShowCheckBoxes="All"
    ExpandDepth="2" 
    runat="server">
     
    <DataBindings>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="category" TextField="Name"/>
     <asp:TreeNodeBinding DataMember="group" TextField="Name"/>
    </DataBindings>
     
   </asp:TreeView>
   
   <asp:XmlDataSource id="NewsgroupXmlDataSource" 
    DataFile="Newsgroup.xml"
    runat="server">
   </asp:XmlDataSource>
  
  </form>
 </body>
</html>

Poniższy kod to przykładowe dane XML dla poprzedniego przykładu.

<category name="news.microsoft.com"> 
  <group name="microsoft.public.dotnet.framework.aspnet"/> 
  <group name="microsoft.public.dotnet.framework.aspnet.mobile"/> 
  <group name="microsoft.public.dotnet.framework.aspnet.webservices"/> 
</category> 

Uwagi

Użyj właściwości , Depth aby określić głębokość węzła. Głębokość reprezentuje liczbę poziomów hierarchii między węzłem a węzłem głównym. Na przykład węzeł główny ma głębokość zero. Element podrzędny węzła głównego ma jedną głębokość itd.

Dotyczy

Zobacz też