TreeNode.Target Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia okno docelowe lub ramkę, w której ma być wyświetlana zawartość strony sieci Web skojarzona z węzłem.

public:
 property System::String ^ Target { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Target { get; set; }
member this.Target : string with get, set
Public Property Target As String

Wartość właściwości

String

Okno docelowe lub ramka, w której ma być wyświetlana połączona zawartość strony sieci Web. Wartości muszą zaczynać się literą w zakresie od A do Z (bez uwzględniania wielkości liter), z wyjątkiem niektórych wartości specjalnych rozpoczynających się od podkreślenia, jak pokazano w poniższej tabeli.

Wartość docelowa Opis
_blank Renderuje zawartość w nowym oknie bez ramek.
_parent Renderuje zawartość w obiekcie nadrzędnym bezpośredniego zestawu ramek.
_search Renderuje zawartość w okienku wyszukiwania.
_self Renderuje zawartość w ramce z fokusem.
_top Renderuje zawartość w pełnym oknie bez ramek.

Uwaga: Sprawdź dokumentację przeglądarki, aby określić, czy wartość jest obsługiwana _search . Na przykład program Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszy obsługują wartość docelową _search .

Wartość domyślna to pusty ciąg (""), który odświeża okno lub ramkę z fokusem.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak skonfigurować ramki dla następnego przykładu.


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>TreeView Frameset Example</title>
</head>
     
  <frameset cols="30%, 75%">
  
    <frame title="MenuFrame" name="Menu" src="TreeViewFramecs.aspx"/>
    <frame title="ContentFrame" name="Content" src="Home.aspx"/> 
      
  </frameset>   
  
</html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>TreeView Frameset Example</title>
</head>
     
  <frameset cols="30%, 75%">
  
    <frame title="MenuFrame" name="Menu" src="TreeViewFramevb.aspx"/>
    <frame title="ContentFrame" name="Content" src="Home.aspx"/> 
      
  </frameset>   
  
</html>

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą Target właściwości określić ramkę, w której ma być wyświetlana połączona zawartość. Ten przykład jest używany w zestawie ram poprzedniego przykładu do wyświetlania spisu treści.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeView Declarative Syntax Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView Declarative Syntax Example</h3>
   
   <asp:TreeView id="SampleTreeView" 
    runat="server">
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Value="Home" 
      NavigateUrl="Home.aspx" 
      Text="Home"
      Target="Content" 
      Expanded="True">
       
      <asp:TreeNode Value="Page 1" 
       NavigateUrl="Page1.aspx" 
       Text="Page1"
       Target="Content">
        
       <asp:TreeNode Value="Section 1" 
        NavigateUrl="Section1.aspx" 
        Text="Section 1"
        Target="Content"/>
         
      </asp:TreeNode>       
      
      <asp:TreeNode Value="Page 2" 
       NavigateUrl="Page2.aspx"
       Text="Page 2"
       Target="Content">
        
      </asp:TreeNode> 
      
     </asp:TreeNode>
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>

  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeView Declarative Syntax Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeView Declarative Syntax Example</h3>
   
   <asp:TreeView id="SampleTreeView" 
    runat="server">
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Value="Home" 
      NavigateUrl="Home.aspx" 
      Text="Home"
      Target="Content" 
      Expanded="True">
       
      <asp:TreeNode Value="Page 1" 
       NavigateUrl="Page1.aspx" 
       Text="Page1"
       Target="Content">
        
       <asp:TreeNode Value="Section 1" 
        NavigateUrl="Section1.aspx" 
        Text="Section 1"
        Target="Content"/>
         
      </asp:TreeNode>       
      
      <asp:TreeNode Value="Page 2" 
       NavigateUrl="Page2.aspx"
       Text="Page 2"
       Target="Content">
        
      </asp:TreeNode> 
      
     </asp:TreeNode>
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Target Użyj właściwości , aby określić okno lub ramkę, w której ma być wyświetlana zawartość sieci Web połączona z węzłem po kliknięciu tego węzła.

Uwaga

Ustawienie tej właściwości zastępuje Target właściwość kontrolki TreeView .

Uwaga

Właściwość Target jest renderowana jako target atrybut. Atrybut target elementów anchor nie jest dozwolony w definicji typu dokumentu XHTML 1.1. Nie ustawiaj Target właściwości, jeśli renderowane dane wyjściowe dla TreeNode obiektu muszą być zgodne ze standardem XHTML 1.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz XHTML Standards in Visual Studio and ASP.NET (Standardy XHTML w Visual Studio i ASP.NET).

Podczas tworzenia dostępnych stron sieci Web zdecydowanie zaleca się unikanie używania Target właściwości do kierowania innego okna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ASP.NET Ułatwienia dostępu.

Wartość tej właściwości jest przechowywana w stanie widoku.

Dotyczy

Zobacz też