EditingCommands.MoveToLineEnd Właściwość

Definicja

MoveToLineEnd Reprezentuje polecenie , które żąda przeniesienia karetki na koniec bieżącego wiersza.

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ MoveToLineEnd { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand MoveToLineEnd { get; }
member this.MoveToLineEnd : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property MoveToLineEnd As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Żądane polecenie. Domyślnym gestem klawisza dla tego polecenia jest .End

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak wywołać polecenie edycji dla obiektu obsługującego polecenie .

W tym przykładzie element służy RichTextBox jako element docelowy polecenia. Należy pamiętać, że RichTextBox implementuje IInputElement interfejs (dziedziczony po FrameworkElement), i że obejmuje natywną obsługę wielu poleceń edycji.

Pierwszym argumentem Execute metody jest parametr polecenia. Większość poleceń edycji ignoruje parametr polecenia; Ogólnie rzecz biorąc, ten parametr powinien być null przeznaczony do edycji poleceń.

Drugi argument określa obiekt, do którego będzie kierowane polecenie. Ten obiekt musi zaimplementować IInputElement interfejs i powinien zawierać procedurę obsługi dla określonego polecenia. Ogólnie rzecz biorąc, polecenie jest ignorowane podczas wywoływanego obiektu, który nie obsługuje polecenia.

RichTextBox rTB = new RichTextBox();

EditingCommands.ToggleInsert.Execute(null, rTB);
Dim rTB As New RichTextBox()

EditingCommands.ToggleInsert.Execute(Nothing, rTB)

Uwagi

Nie musi istnieć rzeczywista implementacja, która odpowiada na to polecenie dla dowolnego obiektu; w wielu przypadkach implementacja odpowiadająca na polecenie jest odpowiedzialna za składnik zapisywania aplikacji.

To polecenie jest natywnie obsługiwane przez RichTextBox, TextBoxi PasswordBox.

Użycie atrybutu języka XAML

<object property="MoveToLineEnd"/>  

Dotyczy

Zobacz też