AccessibleObject.Help Właściwość

Definicja

Pobiera opis tego, co robi obiekt lub jak jest używany obiekt.

public:
 virtual property System::String ^ Help { System::String ^ get(); };
public virtual string Help { get; }
public virtual string? Help { get; }
member this.Help : string
Public Overridable ReadOnly Property Help As String

Wartość właściwości

String

Element String zawierający opis tego, co robi obiekt lub jak jest używany obiekt. Zwraca wartość null , jeśli nie zdefiniowano żadnej pomocy.

Wyjątki

Nie można pobrać ciągu pomocy dla kontrolki.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Nie wszystkie obiekty muszą obsługiwać tę właściwość. Zazwyczaj ta właściwość zawiera informacje o stylu etykietki narzędzia, które są używane do opisywania tego, co robi obiekt lub jak go używać. Na przykład właściwość przycisku paska narzędzi, który pokazuje drukarkę, Help może być "Drukuje bieżący dokument". Tekst właściwości Help nie musi być unikatowy w interfejsie użytkownika. Serwery nie muszą obsługiwać Help właściwości, jeśli inne właściwości zapewniają wystarczające informacje o celu obiektu i jakie akcje może wykonać obiekt.

Dotyczy

Zobacz też