Application.RaiseIdle(EventArgs) Metoda

Definicja

Idle Zgłasza zdarzenie w scenariuszach hostowanych.

public:
 static void RaiseIdle(EventArgs ^ e);
public static void RaiseIdle (EventArgs e);
static member RaiseIdle : EventArgs -> unit
Public Shared Sub RaiseIdle (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

Obiekty EventArgs , które mają być przekazywane do Idle zdarzenia.

Uwagi

Ta metoda jest używana podczas hostowania Windows Forms w innym środowisku, takim jak niezarządzana aplikacja. Wywołanie należy wywołać RaiseIdle , gdy aplikacja hostingowa wchodzi w stan bezczynności. Dzięki temu niektóre kontrolki i składniki Windows Forms wykonują ważną pracę w tle, gdy użytkownik nie wchodzi w interakcję z aplikacją.

Dotyczy

Zobacz też