Application.Run Metoda

Definicja

Rozpoczyna uruchamianie standardowej pętli komunikatów aplikacji w bieżącym wątku.

Przeciążenia

Run()

Rozpoczyna uruchamianie standardowej pętli komunikatów aplikacji w bieżącym wątku bez formularza.

Run(ApplicationContext)

Rozpoczyna uruchamianie standardowej pętli komunikatów aplikacji w bieżącym wątku z elementem ApplicationContext.

Run(Form)

Rozpoczyna uruchamianie standardowej pętli komunikatów aplikacji w bieżącym wątku i sprawia, że określony formularz jest widoczny.

Run()

Rozpoczyna uruchamianie standardowej pętli komunikatów aplikacji w bieżącym wątku bez formularza.

public:
 static void Run();
public static void Run ();
static member Run : unit -> unit
Public Shared Sub Run ()

Wyjątki

Główna pętla komunikatów jest już uruchomiona w tym wątku.

Uwagi

W aplikacji opartej na systemie Win32 lub Windows Forms pętla komunikatów jest procedurą w kodzie, która przetwarza zdarzenia użytkownika, takie jak kliknięcia myszy i pociągnięcia klawiatury. Każda uruchomiona aplikacja oparta na systemie Windows wymaga aktywnej pętli komunikatów nazywanej główną pętlą komunikatów. Po zamknięciu pętli komunikatów głównych aplikacja kończy działanie. W Windows Forms ta pętla jest zamykana po Exit wywołaniu metody lub wywołaniu ExitThread metody w wątku, który uruchamia główną pętlę komunikatów.

Większość Windows Forms deweloperzy nie muszą używać tej wersji metody. Należy użyć Run(Form) przeciążenia, aby uruchomić aplikację z formularzem głównym, aby aplikacja została zakończona po zamknięciu formularza głównego. W przypadku wszystkich innych sytuacji należy użyć Run(ApplicationContext) przeciążenia, które obsługuje dostarczanie ApplicationContext obiektu w celu uzyskania lepszej kontroli nad okresem istnienia aplikacji.

Zobacz też

Dotyczy

Run(ApplicationContext)

Rozpoczyna uruchamianie standardowej pętli komunikatów aplikacji w bieżącym wątku z elementem ApplicationContext.

public:
 static void Run(System::Windows::Forms::ApplicationContext ^ context);
public static void Run (System.Windows.Forms.ApplicationContext context);
static member Run : System.Windows.Forms.ApplicationContext -> unit
Public Shared Sub Run (context As ApplicationContext)

Parametry

context
ApplicationContext

Element ApplicationContext , w którym jest uruchamiana aplikacja.

Wyjątki

Główna pętla komunikatów jest już uruchomiona w tym wątku.

Przykłady

W przykładzie są wyświetlane dwie formularze i zamykają aplikację po zamknięciu obu formularzy. Po uruchomieniu i zakończeniu działania aplikacji zostanie zapamiętana pozycja każdego formularza. W tym przykładzie pokazano, jak używać elementu ApplicationContext, wraz z Application.Run(context) metodą , aby wyświetlić wiele formularzy podczas uruchamiania aplikacji.

Klasa MyApplicationContext dziedziczy i ApplicationContext śledzi, kiedy każdy formularz jest zamknięty, i zamyka bieżący wątek, gdy są. Klasa przechowuje pozycje każdego formularza dla użytkownika. Dane położenia formularza są przechowywane w pliku o nazwie Appdata.txt , który jest tworzony w lokalizacji określonej przez UserAppDataPath. Metoda Main wywołuje metodę Application.Run(context) , aby uruchomić aplikację przy użyciu elementu ApplicationContext.

Kod formularzy AppForm1 i AppForm2 nie jest wyświetlany w celu zwięzłości. ApplicationContext Zobacz omówienie klasy, aby zapoznać się z całym listą kodu.

// The class that handles the creation of the application windows
ref class MyApplicationContext: public ApplicationContext
{
private:
  int _formCount;
  AppForm1^ _form1;
  AppForm2^ _form2;
  System::Drawing::Rectangle _form1Position;
  System::Drawing::Rectangle _form2Position;
  FileStream^ _userData;

public:

  MyApplicationContext()
  {
   _formCount = 0;
   
   // Handle the ApplicationExit event to know when the application is exiting.
   Application::ApplicationExit += gcnew EventHandler( this, &MyApplicationContext::OnApplicationExit );
   try
   {
     
     // Create a file that the application will store user specific data in.
     _userData = gcnew FileStream( String::Concat( Application::UserAppDataPath, "\\appdata.txt" ),FileMode::OpenOrCreate );
   }
   catch ( IOException^ e ) 
   {
     
     // Inform the user that an error occurred.
     MessageBox::Show( "An error occurred while attempting to show the application. The error is: {0}", dynamic_cast<String^>(e) );
     
     // Exit the current thread instead of showing the windows.
     ExitThread();
   }

   
   // Create both application forms and handle the Closed event
   // to know when both forms are closed.
   _form1 = gcnew AppForm1;
   _form1->Closed += gcnew EventHandler( this, &MyApplicationContext::OnFormClosed );
   _form1->Closing += gcnew CancelEventHandler( this, &MyApplicationContext::OnFormClosing );
   _formCount++;
   _form2 = gcnew AppForm2;
   _form2->Closed += gcnew EventHandler( this, &MyApplicationContext::OnFormClosed );
   _form2->Closing += gcnew CancelEventHandler( this, &MyApplicationContext::OnFormClosing );
   _formCount++;
   
   // Get the form positions based upon the user specific data.
   if ( ReadFormDataFromFile() )
   {
     
     // If the data was read from the file, set the form
     // positions manually.
     _form1->StartPosition = FormStartPosition::Manual;
     _form2->StartPosition = FormStartPosition::Manual;
     _form1->Bounds = _form1Position;
     _form2->Bounds = _form2Position;
   }

   
   // Show both forms.
   _form1->Show();
   _form2->Show();
  }

  void OnApplicationExit( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   
   // When the application is exiting, write the application data to the
   // user file and close it.
   WriteFormDataToFile();
   try
   {
     
     // Ignore any errors that might occur while closing the file handle.
     _userData->Close();
   }
   catch ( Exception^ ) 
   {
   }

  }

private:

  void OnFormClosing( Object^ sender, CancelEventArgs^ /*e*/ )
  {
   
   // When a form is closing, remember the form position so it
   // can be saved in the user data file.
   if ( dynamic_cast<AppForm1^>(sender) != nullptr )
      _form1Position = (dynamic_cast<Form^>(sender))->Bounds;
   else
   if ( dynamic_cast<AppForm1^>(sender) != nullptr )
      _form2Position = (dynamic_cast<Form^>(sender))->Bounds;
  }

  void OnFormClosed( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   
   // When a form is closed, decrement the count of open forms.
   // When the count gets to 0, exit the app by calling
   // ExitThread().
   _formCount--;
   if ( _formCount == 0 )
   {
     ExitThread();
   }
  }

  bool WriteFormDataToFile()
  {
   
   // Write the form positions to the file.
   UTF8Encoding^ encoding = gcnew UTF8Encoding;
   RectangleConverter^ rectConv = gcnew RectangleConverter;
   String^ form1pos = rectConv->ConvertToString( _form1Position );
   String^ form2pos = rectConv->ConvertToString( _form2Position );
   array<Byte>^dataToWrite = encoding->GetBytes( String::Concat( "~", form1pos, "~", form2pos ) );
   try
   {
     
     // Set the write position to the start of the file and write
     _userData->Seek( 0, SeekOrigin::Begin );
     _userData->Write( dataToWrite, 0, dataToWrite->Length );
     _userData->Flush();
     _userData->SetLength( dataToWrite->Length );
     return true;
   }
   catch ( Exception^ ) 
   {
     
     // An error occurred while attempting to write, return false.
     return false;
   }

  }

  bool ReadFormDataFromFile()
  {
   
   // Read the form positions from the file.
   UTF8Encoding^ encoding = gcnew UTF8Encoding;
   String^ data;
   if ( _userData->Length != 0 )
   {
     array<Byte>^dataToRead = gcnew array<Byte>(_userData->Length);
     try
     {
      
      // Set the read position to the start of the file and read.
      _userData->Seek( 0, SeekOrigin::Begin );
      _userData->Read( dataToRead, 0, dataToRead->Length );
     }
     catch ( IOException^ e ) 
     {
      String^ errorInfo = dynamic_cast<String^>(e);
      
      // An error occurred while attempt to read, return false.
      return false;
     }
     
     // Parse out the data to get the window rectangles
     data = encoding->GetString( dataToRead );
     try
     {
      
      // Convert the String* data to rectangles
      RectangleConverter^ rectConv = gcnew RectangleConverter;
      String^ form1pos = data->Substring( 1, data->IndexOf( "~", 1 ) - 1 );
      _form1Position = *safe_cast<Rectangle^>(rectConv->ConvertFromString( form1pos ));
      String^ form2pos = data->Substring( data->IndexOf( "~", 1 ) + 1 );
      _form2Position = *safe_cast<Rectangle^>(rectConv->ConvertFromString( form2pos ));
      return true;
     }
     catch ( Exception^ ) 
     {
      
      // Error occurred while attempting to convert the rectangle data.
      // Return false to use default values.
      return false;
     }
   }
   else
   {
     
     // No data in the file, return false to use default values.
     return false;
   }
  }
};
// The class that handles the creation of the application windows
class MyApplicationContext : ApplicationContext
{

  private int _formCount;
  private AppForm1 _form1;
  private AppForm2 _form2;

  private Rectangle _form1Position;
  private Rectangle _form2Position;

  private FileStream _userData;

  private MyApplicationContext()
  {
    _formCount = 0;

    // Handle the ApplicationExit event to know when the application is exiting.
    Application.ApplicationExit += new EventHandler(this.OnApplicationExit);

    try
    {
      // Create a file that the application will store user specific data in.
      _userData = new FileStream(Application.UserAppDataPath + "\\appdata.txt", FileMode.OpenOrCreate);
    }
    catch (IOException e)
    {
      // Inform the user that an error occurred.
      MessageBox.Show("An error occurred while attempting to show the application." +
              "The error is:" + e.ToString());

      // Exit the current thread instead of showing the windows.
      ExitThread();
    }

    // Create both application forms and handle the Closed event
    // to know when both forms are closed.
    _form1 = new AppForm1();
    _form1.Closed += new EventHandler(OnFormClosed);
    _form1.Closing += new CancelEventHandler(OnFormClosing);
    _formCount++;

    _form2 = new AppForm2();
    _form2.Closed += new EventHandler(OnFormClosed);
    _form2.Closing += new CancelEventHandler(OnFormClosing);
    _formCount++;

    // Get the form positions based upon the user specific data.
    if (ReadFormDataFromFile())
    {
      // If the data was read from the file, set the form
      // positions manually.
      _form1.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
      _form2.StartPosition = FormStartPosition.Manual;

      _form1.Bounds = _form1Position;
      _form2.Bounds = _form2Position;
    }

    // Show both forms.
    _form1.Show();
    _form2.Show();
  }

  private void OnApplicationExit(object sender, EventArgs e)
  {
    // When the application is exiting, write the application data to the
    // user file and close it.
    WriteFormDataToFile();

    try
    {
      // Ignore any errors that might occur while closing the file handle.
      _userData.Close();
    }
    catch { }
  }

  private void OnFormClosing(object sender, CancelEventArgs e)
  {
    // When a form is closing, remember the form position so it
    // can be saved in the user data file.
    if (sender is AppForm1)
      _form1Position = ((Form)sender).Bounds;
    else if (sender is AppForm2)
      _form2Position = ((Form)sender).Bounds;
  }

  private void OnFormClosed(object sender, EventArgs e)
  {
    // When a form is closed, decrement the count of open forms.

    // When the count gets to 0, exit the app by calling
    // ExitThread().
    _formCount--;
    if (_formCount == 0)
    {
      ExitThread();
    }
  }

  private bool WriteFormDataToFile()
  {
    // Write the form positions to the file.
    UTF8Encoding encoding = new UTF8Encoding();

    RectangleConverter rectConv = new RectangleConverter();
    string form1pos = rectConv.ConvertToString(_form1Position);
    string form2pos = rectConv.ConvertToString(_form2Position);

    byte[] dataToWrite = encoding.GetBytes("~" + form1pos + "~" + form2pos);

    try
    {
      // Set the write position to the start of the file and write
      _userData.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
      _userData.Write(dataToWrite, 0, dataToWrite.Length);
      _userData.Flush();

      _userData.SetLength(dataToWrite.Length);
      return true;
    }
    catch
    {
      // An error occurred while attempting to write, return false.
      return false;
    }
  }

  private bool ReadFormDataFromFile()
  {
    // Read the form positions from the file.
    UTF8Encoding encoding = new UTF8Encoding();
    string data;

    if (_userData.Length != 0)
    {
      byte[] dataToRead = new byte[_userData.Length];

      try
      {
        // Set the read position to the start of the file and read.
        _userData.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
        _userData.Read(dataToRead, 0, dataToRead.Length);
      }
      catch (IOException e)
      {
        string errorInfo = e.ToString();
        // An error occurred while attempt to read, return false.
        return false;
      }

      // Parse out the data to get the window rectangles
      data = encoding.GetString(dataToRead);

      try
      {
        // Convert the string data to rectangles
        RectangleConverter rectConv = new RectangleConverter();
        string form1pos = data.Substring(1, data.IndexOf("~", 1) - 1);

        _form1Position = (Rectangle)rectConv.ConvertFromString(form1pos);

        string form2pos = data.Substring(data.IndexOf("~", 1) + 1);
        _form2Position = (Rectangle)rectConv.ConvertFromString(form2pos);

        return true;
      }
      catch
      {
        // Error occurred while attempting to convert the rectangle data.
        // Return false to use default values.
        return false;
      }
    }
    else
    {
      // No data in the file, return false to use default values.
      return false;
    }
  }

  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {

    // Create the MyApplicationContext, that derives from ApplicationContext,
    // that manages when the application should exit.

    MyApplicationContext context = new MyApplicationContext();

    // Run the application with the specific context. It will exit when
    // all forms are closed.
    Application.Run(context);
  }
}
' The class that handles the creation of the application windows
Public Class MyApplicationContext
  Inherits ApplicationContext

  Private _formCount As Integer
  Private _form1 As AppForm1
  Private _form2 As AppForm2

  Private _form1Position As Rectangle
  Private _form2Position As Rectangle

  Private _userData As FileStream

  Public Sub New()
    MyBase.New()
    _formCount = 0

    ' Handle the ApplicationExit event to know when the application is exiting.
    AddHandler Application.ApplicationExit, AddressOf OnApplicationExit

    Try
      ' Create a file that the application will store user specific data in.
      _userData = New FileStream(Application.UserAppDataPath + "\appdata.txt", FileMode.OpenOrCreate)

    Catch e As IOException
      ' Inform the user that an error occurred.
      MessageBox.Show("An error occurred while attempting to show the application." +
              "The error is:" + e.ToString())

      ' Exit the current thread instead of showing the windows.
      ExitThread()
    End Try

    ' Create both application forms and handle the Closed event
    ' to know when both forms are closed.
    _form1 = New AppForm1()
    AddHandler _form1.Closed, AddressOf OnFormClosed
    AddHandler _form1.Closing, AddressOf OnFormClosing
    _formCount = _formCount + 1

    _form2 = New AppForm2()
    AddHandler _form2.Closed, AddressOf OnFormClosed
    AddHandler _form2.Closing, AddressOf OnFormClosing
    _formCount = _formCount + 1

    ' Get the form positions based upon the user specific data.
    If (ReadFormDataFromFile()) Then
      ' If the data was read from the file, set the form
      ' positions manually.
      _form1.StartPosition = FormStartPosition.Manual
      _form2.StartPosition = FormStartPosition.Manual

      _form1.Bounds = _form1Position
      _form2.Bounds = _form2Position
    End If

    ' Show both forms.
    _form1.Show()
    _form2.Show()
  End Sub

  Private Sub OnApplicationExit(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    ' When the application is exiting, write the application data to the
    ' user file and close it.
    WriteFormDataToFile()

    Try
      ' Ignore any errors that might occur while closing the file handle.
      _userData.Close()
    Catch
    End Try
  End Sub

  Private Sub OnFormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As CancelEventArgs)
    ' When a form is closing, remember the form position so it
    ' can be saved in the user data file.
    If TypeOf sender Is AppForm1 Then
      _form1Position = CType(sender, Form).Bounds
    ElseIf TypeOf sender Is AppForm2 Then
      _form2Position = CType(sender, Form).Bounds
    End If
  End Sub

  Private Sub OnFormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    ' When a form is closed, decrement the count of open forms.

    ' When the count gets to 0, exit the app by calling
    ' ExitThread().
    _formCount = _formCount - 1
    If (_formCount = 0) Then
      ExitThread()
    End If
  End Sub

  Private Function WriteFormDataToFile() As Boolean
    ' Write the form positions to the file.
    Dim encoding As UTF8Encoding = New UTF8Encoding()

    Dim rectConv As RectangleConverter = New RectangleConverter()
    Dim form1pos As String = rectConv.ConvertToString(_form1Position)
    Dim form2pos As String = rectConv.ConvertToString(_form2Position)

    Dim dataToWrite As Byte() = encoding.GetBytes("~" + form1pos + "~" + form2pos)

    Try
      ' Set the write position to the start of the file and write
      _userData.Seek(0, SeekOrigin.Begin)
      _userData.Write(dataToWrite, 0, dataToWrite.Length)
      _userData.Flush()

      _userData.SetLength(dataToWrite.Length)
      Return True

    Catch
      ' An error occurred while attempting to write, return false.
      Return False
    End Try

  End Function

  Private Function ReadFormDataFromFile() As Boolean
    ' Read the form positions from the file.
    Dim encoding As UTF8Encoding = New UTF8Encoding()
    Dim data As String

    If (_userData.Length <> 0) Then
      Dim dataToRead(_userData.Length) As Byte

      Try
        ' Set the read position to the start of the file and read.
        _userData.Seek(0, SeekOrigin.Begin)
        _userData.Read(dataToRead, 0, dataToRead.Length)

      Catch e As IOException
        Dim errorInfo As String = e.ToString()
        ' An error occurred while attempt to read, return false.
        Return False
      End Try

      ' Parse out the data to get the window rectangles
      data = encoding.GetString(dataToRead)

      Try
        ' Convert the string data to rectangles
        Dim rectConv As RectangleConverter = New RectangleConverter()
        Dim form1pos As String = data.Substring(1, data.IndexOf("~", 1) - 1)

        _form1Position = CType(rectConv.ConvertFromString(form1pos), Rectangle)

        Dim form2pos As String = data.Substring(data.IndexOf("~", 1) + 1)
        _form2Position = CType(rectConv.ConvertFromString(form2pos), Rectangle)

        Return True

      Catch
        ' Error occurred while attempting to convert the rectangle data.
        ' Return false to use default values.
        Return False
      End Try

    Else
      ' No data in the file, return false to use default values.
      Return False
    End If
  End Function

End Class

Public Module MyApplication
  Public Sub Main()
    ' Create the MyApplicationContext, that derives from ApplicationContext,
    ' that manages when the application should exit.

    Dim context As MyApplicationContext = New MyApplicationContext()

    ' Run the application with the specific context. It will exit when
    ' all forms are closed.
    Application.Run(context)
  End Sub
End Module

Uwagi

Pętla komunikatów jest uruchamiana do momentu Exit wywołania lub ExitThread wywołania zdarzenia w ThreadExit obiekcie kontekstu.

Zobacz też

Dotyczy

Run(Form)

Rozpoczyna uruchamianie standardowej pętli komunikatów aplikacji w bieżącym wątku i sprawia, że określony formularz jest widoczny.

public:
 static void Run(System::Windows::Forms::Form ^ mainForm);
public static void Run (System.Windows.Forms.Form mainForm);
static member Run : System.Windows.Forms.Form -> unit
Public Shared Sub Run (mainForm As Form)

Parametry

mainForm
Form

Obiekt Form reprezentujący formularz, który ma być widoczny.

Wyjątki

Główna pętla komunikatów jest już uruchomiona w bieżącym wątku.

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyświetla numery w polu listy w formularzu. Za każdym razem, gdy klikniesz button1przycisk , aplikacja doda kolejny numer do listy.

Metoda Main wywołuje metodę Run , aby uruchomić aplikację, która tworzy formularz , listBox1i button1. Gdy użytkownik kliknie button1przycisk , button1_Click metoda dodaje cyfry jeden do trzech do pola listy i wyświetla wartość MessageBox. Jeśli użytkownik kliknie przycisk Nie na MessageBoxliście , button1_Click metoda doda kolejną liczbę do listy. Jeśli użytkownik kliknie przycisk Tak, aplikacja wywołuje metodę Exit w celu przetworzenia wszystkich pozostałych komunikatów w kolejce, a następnie zamknięcia.

Przykład wymaga utworzenia listBox1 i button1 umieszczenia go w formularzu.

public:
  static void main()
  {
   // Starts the application.
   Application::Run( gcnew Form1 );
  }

private:
  void button1_Click( Object^ sender, System::EventArgs^ e )
  {
   // Populates a list box with three numbers.
   int i = 3;
   for ( int j = 1; j <= i; j++ )
   {
     listBox1->Items->Add( j );
   }
   
   /* Determines whether the user wants to exit the application.
    * If not, adds another number to the list box. */
   while ( MessageBox::Show( "Exit application?", "",
     MessageBoxButtons::YesNo ) == ::DialogResult::No )
   {
     // Increments the counter ands add the number to the list box.
     i++;
     listBox1->Items->Add( i );
   }
   
   // The user wants to exit the application. Close everything down.
   Application::Exit();
  }
public static void Main(string[] args) {
  // Starts the application.
  Application.Run(new Form1());
 }

 private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) {
  // Populates a list box with three numbers.
  int i = 3;
  for(int j=1; j<=i; j++) {
    listBox1.Items.Add(j);
  }

  /* Determines whether the user wants to exit the application.
   * If not, adds another number to the list box. */
  while (MessageBox.Show("Exit application?", "", MessageBoxButtons.YesNo) ==
    DialogResult.No) {
    // Increments the counter ands add the number to the list box.
    i++;
    listBox1.Items.Add(i);
  }

  // The user wants to exit the application. Close everything down.
  Application.Exit();
 }
<STAThread()> _
Shared Sub Main() 	
  ' Starts the application.
  Application.Run(New Form1())
End Sub

Private Sub button1_Click(sender As object, e As System.EventArgs)
  ' Populates a list box with three numbers.
  Dim i As Integer = 3
  Dim j As Integer
  For j = 1 To i - 1
   listBox1.Items.Add(j)
  Next

  ' Checks to see whether the user wants to exit the application.
  ' If not, adds another number to the list box.
  While (MessageBox.Show("Exit application?", "", MessageBoxButtons.YesNo) = _ 
   DialogResult.No)
   ' Increments the counter and adds the number to the list box.
   i = i + 1
   listBox1.Items.Add(i)
  End While

  ' The user wants to exit the application. Close everything down.
  Application.Exit()
End Sub

Uwagi

Zazwyczaj główna funkcja aplikacji wywołuje tę metodę i przekazuje do niej główne okno aplikacji.

Ta metoda dodaje procedurę obsługi zdarzeń do parametru mainFormClosed zdarzenia. Procedura obsługi zdarzeń wywołuje metodę ExitThread w celu oczyszczenia aplikacji.

Uwaga

Metoda DisposeForm klasy zostanie wywołana przed zwróceniem tej metody.

Zobacz też

Dotyczy