Control.OnMouseWheel(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

MouseWheel Zgłasza zdarzenie.

protected:
 virtual void OnMouseWheel(System::Windows::Forms::MouseEventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseWheel (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);
abstract member OnMouseWheel : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
override this.OnMouseWheel : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseWheel (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

Element MouseEventArgs zawierający dane zdarzenia.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa i podnoszenie zdarzeń.

Metoda OnMouseWheel umożliwia również klasom pochodnym obsługę zdarzenia bez dołączania delegata. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseWheel(MouseEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy OnMouseWheel(MouseEventArgs) bazowej, aby zarejestrowani delegaci odbierali zdarzenie.

Dotyczy

Zobacz też