PaintEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia Paint.

public ref class PaintEventArgs : EventArgs, IDisposable
public ref class PaintEventArgs : EventArgs, IDisposable, System::Drawing::IDeviceContext
public class PaintEventArgs : EventArgs, IDisposable
public class PaintEventArgs : EventArgs, IDisposable, System.Drawing.IDeviceContext
type PaintEventArgs = class
  inherit EventArgs
  interface IDisposable
type PaintEventArgs = class
  inherit EventArgs
  interface IDisposable
  interface IDeviceContext
Public Class PaintEventArgs
Inherits EventArgs
Implements IDisposable
Public Class PaintEventArgs
Inherits EventArgs
Implements IDeviceContext, IDisposable
Dziedziczenie
PaintEventArgs
Pochodne
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano obsługę Paint zdarzenia i użycie PaintEventArgs klasy do rysowania prostokątów w formularzu. Zdarzenia MouseDown i MouseUp są obsługiwane w celu określenia rozmiaru prostokąta. W przykładzie pokazano również metodę Invalidate unieważnienia obszaru prostokąta, co powoduje ponowne rysowanie.

private:
  Rectangle RcDraw;
  void Form1_MouseDown( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
  {
   // Determine the initial rectangle coordinates...
   RcDraw.X = e->X;
   RcDraw.Y = e->Y;
  }

  void Form1_MouseUp( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e )
  {
   // Determine the width and height of the rectangle...
   if ( e->X < RcDraw.X )
   {
     RcDraw.Width = RcDraw.X - e->X;
     RcDraw.X = e->X;
   }
   else
   {
     RcDraw.Width = e->X - RcDraw.X;
   }

   if ( e->Y < RcDraw.Y )
   {
     RcDraw.Height = RcDraw.Y - e->Y;
     RcDraw.Y = e->Y;
   }
   else
   {
     RcDraw.Height = e->Y - RcDraw.Y;
   }

   // Force a repaint of the region occupied by the rectangle...
   this->Invalidate( RcDraw );
  }

  void Form1_Paint( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e )
  {
   // Draw the rectangle...
   float PenWidth = 5;
   e->Graphics->DrawRectangle( gcnew Pen( Color::Blue,PenWidth ), RcDraw );
  }

private Rectangle RcDraw;
private float PenWidth = 5;

private void Form1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{

  // Determine the initial rectangle coordinates...

  RcDraw.X = e.X;
  RcDraw.Y = e.Y;
}

private void Form1_MouseUp(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{

  // Determine the width and height of the rectangle...

  if(e.X < RcDraw.X)
  {
    RcDraw.Width = RcDraw.X - e.X;
    RcDraw.X = e.X;
  }
  else
  {
    RcDraw.Width = e.X - RcDraw.X;
  }

  if(e.Y < RcDraw.Y)
  {
    RcDraw.Height = RcDraw.Y - e.Y;
    RcDraw.Y = e.Y;
  }
  else
  {
    RcDraw.Height = e.Y - RcDraw.Y;
  }

  // Force a repaint of the region occupied by the rectangle...

  this.Invalidate(RcDraw);
}

private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
{

  // Draw the rectangle...

  e.Graphics.DrawRectangle(new Pen(Color.Blue, PenWidth), RcDraw);
}
Dim RcDraw As Rectangle
Dim PenWidth As Integer = 5


Private Sub Form1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseDown

  ' Determine the initial rectangle coordinates...

  RcDraw.X = e.X
  RcDraw.Y = e.Y

End Sub

Private Sub Form1_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseUp

  ' Determine the width and height of the rectangle...

  If e.X < RcDraw.X Then
    RcDraw.Width = RcDraw.X - e.X
    RcDraw.X = e.X
  Else
    RcDraw.Width = e.X - RcDraw.X
  End If

  If e.Y < RcDraw.Y Then
    RcDraw.Height = RcDraw.Y - e.Y
    RcDraw.Y = e.Y
  Else
    RcDraw.Height = e.Y - RcDraw.Y
  End If

  ' Force a repaint of the region occupied by the rectangle...

  Me.Invalidate(RcDraw)

End Sub

Private Sub Form1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles MyBase.Paint

  ' Draw the rectangle...

  e.Graphics.DrawRectangle(New Pen(Color.Blue, PenWidth), RcDraw)

End Sub
  // This example creates a PictureBox control on the form and draws to it.
  // This example assumes that the Form_Load event handler method is
  // connected to the Load event of the form.
private:
  PictureBox^ pictureBox1;
  void Form1_Load( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   pictureBox1 = gcnew PictureBox;

   // Dock the PictureBox to the form and set its background to white.
   pictureBox1->Dock = DockStyle::Fill;
   pictureBox1->BackColor = Color::White;

   // Connect the Paint event of the PictureBox to the event handler method.
   pictureBox1->Paint += gcnew System::Windows::Forms::PaintEventHandler( this, &Form1::pictureBox1_Paint );

   // Add the PictureBox control to the Form.
   this->Controls->Add( pictureBox1 );
  }

  void pictureBox1_Paint( Object^ /*sender*/, System::Windows::Forms::PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create a local version of the graphics object for the PictureBox.
   Graphics^ g = e->Graphics;

   // Draw a string on the PictureBox.
   g->DrawString( "This is a diagonal line drawn on the control",
     gcnew System::Drawing::Font( "Arial",10 ), System::Drawing::Brushes::Blue, Point(30,30) );

   // Draw a line in the PictureBox.
   g->DrawLine( System::Drawing::Pens::Red, pictureBox1->Left, pictureBox1->Top,
     pictureBox1->Right, pictureBox1->Bottom );
  }
// This example creates a PictureBox control on the form and draws to it.
// This example assumes that the Form_Load event handler method is
// connected to the Load event of the form.

private PictureBox pictureBox1 = new PictureBox();
// Cache font instead of recreating font objects each time we paint.
private Font fnt = new Font("Arial",10);
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Dock the PictureBox to the form and set its background to white.
  pictureBox1.Dock = DockStyle.Fill;
  pictureBox1.BackColor = Color.White;
  // Connect the Paint event of the PictureBox to the event handler method.
  pictureBox1.Paint += new System.Windows.Forms.PaintEventHandler(this.pictureBox1_Paint);

  // Add the PictureBox control to the Form.
  this.Controls.Add(pictureBox1);
}

private void pictureBox1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
{
  // Create a local version of the graphics object for the PictureBox.
  Graphics g = e.Graphics;

  // Draw a string on the PictureBox.
  g.DrawString("This is a diagonal line drawn on the control",
    fnt, System.Drawing.Brushes.Blue, new Point(30,30));
  // Draw a line in the PictureBox.
  g.DrawLine(System.Drawing.Pens.Red, pictureBox1.Left, pictureBox1.Top,
    pictureBox1.Right, pictureBox1.Bottom);
}
' This example creates a PictureBox control on the form and draws to it. 
' This example assumes that the Form_Load event handler method is connected 
' to the Load event of the form.
Private pictureBox1 As New PictureBox()
Private fnt as New Font("Arial", 10)

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  ' Dock the PictureBox to the form and set its background to white.
  pictureBox1.Dock = DockStyle.Fill
  pictureBox1.BackColor = Color.White
  ' Connect the Paint event of the PictureBox to the event handler method.
  AddHandler pictureBox1.Paint, AddressOf Me.pictureBox1_Paint

  ' Add the PictureBox control to the Form.
  Me.Controls.Add(pictureBox1)
End Sub


Private Sub pictureBox1_Paint(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
  ' Create a local version of the graphics object for the PictureBox.
  Dim g As Graphics = e.Graphics

  ' Draw a string on the PictureBox.
  g.DrawString("This is a diagonal line drawn on the control", _
    fnt, Brushes.Red, New PointF(30.0F, 30.0F))
  ' Draw a line in the PictureBox.
  g.DrawLine(System.Drawing.Pens.Red, pictureBox1.Left, _ 
    pictureBox1.Top, pictureBox1.Right, pictureBox1.Bottom)
End Sub

Uwagi

Zdarzenie występuje, gdy kontrolka Paint jest ponownie rysowana. A PaintEventArgs określa, Graphics aby użyć do malowania kontrolki i ClipRectangle w którym malować.

Aby uzyskać informacje o modelu zdarzeń, zobacz Obsługa i zgłaszanie zdarzeń.

Konstruktory

PaintEventArgs(Graphics, Rectangle)

Inicjuje PaintEventArgs nowe wystąpienie klasy przy użyciu określonej grafiki i przycinania prostokąta.

Właściwości

ClipRectangle

Pobiera prostokąt, w którym ma być malowany.

Graphics

Pobiera grafikę używaną do malowania.

Metody

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element PaintEventArgs.

Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element PaintEventArgs i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
Finalize()

Umożliwia obiektowi próbę zwolnienia zasobów i wykonania innych operacji oczyszczania przed odzyskaniem przez odzyskiwanie pamięci.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IDeviceContext.GetHdc()

Zwraca dojście do Windows kontekstu urządzenia.

IDeviceContext.ReleaseHdc()

Zwalnia dojście Windows kontekstu urządzenia.

Dotyczy

Zobacz też