PropertyMetadata.DefaultValue Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość domyślną właściwości zależności.

public:
 property System::Object ^ DefaultValue { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object DefaultValue { get; set; }
member this.DefaultValue : obj with get, set
Public Property DefaultValue As Object

Wartość właściwości

Object

Wartość domyślna właściwości. Wartość domyślna wystąpienia utworzonego PropertyMetadata za pomocą konstruktora bez parametrów to UnsetValue.

Wyjątki

Nie można ustawić wartości UnsetValue po utworzeniu.

Nie można ustawić właściwości metadanych po zastosowaniu jej do operacji właściwości zależności.

Uwagi

DefaultValue jest definiowany w modelu obiektów jako odczyt-zapis. Jest tak, aby DefaultValue można było dostosować po zainicjowaniu PropertyMetadata samego obiektu. Jednak po użyciu metadanych w ramach wywołania metody Register, AddOwnerlub OverrideMetadatasystem właściwości przypieczętuje, że wystąpienie metadanych i właściwości są teraz uznawane za niezmienne. Próba ustawienia DefaultValue raz IsSealed w true tym wystąpieniu metadanych spowoduje wystąpienie wyjątku.

Chociaż jest to wartość domyślna dla konstruktora bez parametrów, defaultValue UnsetValue nie można ustawić wartości przy użyciu konstruktora DefaultValue ani konstruktora. Próba wykonania tej czynności spowoduje wystąpienie wyjątku.

Użycie tekstu w języku XAML

Elementy członkowskie tego typu nie są zwykle używane w języku XAML.

Dotyczy