XNode.ReadFrom(XmlReader) Metoda

Definicja

Tworzy obiekt XNode na podstawie elementu XmlReader.

public:
 static System::Xml::Linq::XNode ^ ReadFrom(System::Xml::XmlReader ^ reader);
public static System.Xml.Linq.XNode ReadFrom (System.Xml.XmlReader reader);
static member ReadFrom : System.Xml.XmlReader -> System.Xml.Linq.XNode
Public Shared Function ReadFrom (reader As XmlReader) As XNode

Parametry

reader
XmlReader

Element XmlReader umieszczony w węźle do odczytu do tego XNodeelementu .

Zwraca

XNode

Element XNode zawierający węzeł i jego węzły podrzędne odczytane z czytnika. Typ środowiska uruchomieniowego węzła jest określany przez typ węzła (NodeType) pierwszego węzła napotkanego w czytniku.

Wyjątki

Element XmlReader nie jest umieszczony w rozpoznanym typie węzła.

XmlReader Podstawowy obiekt zgłasza wyjątek.

Przykłady

W tym przykładzie użyto następującego pliku XML o nazwie Source.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Root>
 <Child Key="01">
  <GrandChild>aaa</GrandChild>
 </Child>
 <Child Key="02">
  <GrandChild>bbb</GrandChild>
 </Child>
 <Child Key="03">
  <GrandChild>ccc</GrandChild>
 </Child>
</Root>

Poniższy przykład tworzy niestandardową metodę osi, która używa ReadFrom , a następnie wykonuje zapytania dotyczące osi niestandardowej przy użyciu zapytania LINQ:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Xml;
using System.Xml.Linq;

class Program
{
  static IEnumerable<XElement> StreamRootChildDoc(string uri)
  {
    using (XmlReader reader = XmlReader.Create(uri))
    {
      reader.MoveToContent();
      
      // Parse the file and return each of the nodes.
      while (!reader.EOF)
      {
        if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "Child")
        {
          XElement el = XElement.ReadFrom(reader) as XElement;
          if (el != null)
            yield return el;
        }
        else
        {
          reader.Read();
        }
      }
    }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    IEnumerable<string> grandChildData =
      from el in StreamRootChildDoc("Source.xml")
      where (int)el.Attribute("Key") > 1
      select (string)el.Element("GrandChild");

    foreach (string str in grandChildData)
      Console.WriteLine(str);
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Linq

Module Program
  Iterator Function StreamRootChildDoc(ByVal uri As String) As IEnumerable(Of XElement)

    Using reader As XmlReader = XmlReader.Create(uri)
      reader.MoveToContent()

      ' Parse the file and return each of the nodes.
      While Not reader.EOF

        If reader.NodeType = XmlNodeType.Element AndAlso reader.Name = "Child" Then
          Dim el As XElement = TryCast(XElement.ReadFrom(reader), XElement)
          If el IsNot Nothing Then Yield el
        Else
          reader.Read()
        End If
      End While
    End Using
  End Function

  Sub Main(args As String())

    Dim grandChildData As IEnumerable(Of String) =
      From el In StreamRootChildDoc("Source.xml")
      Where CInt(el.Attribute("Key")) > 1
      Select CStr(el.Element("GrandChild"))

    For Each str As String In grandChildData
      Console.WriteLine(str)
    Next

  End Sub

End Module

Ten przykład generuje następujące wyniki:

bbb 
ccc 

Uwagi

Za pomocą tej metody można napisać metodę, która zwraca kolekcję węzłów, dając każdemu węzłowi odczytane z czytnika. Ta metoda umożliwia przetwarzanie dowolnych dużych plików XML z bardzo małą ilością pamięci.

Czytelnik przekazany do tej metody może zgłaszać wyjątki. ReadFrom nie przechwytuje wszystkich wyjątków zgłaszanych przez czytelnika; nieobsługiwane wyjątki są wyświetlane w kodzie o nazwie ReadFrom. W szczególności kod powinien być przygotowany do obsługi XmlExceptionelementu .

Aby zapoznać się z przykładem przesyłania strumieniowego bardziej złożonego dokumentu, zobacz Jak przesyłać strumieniowo fragmenty XML z dostępem do informacji nagłówka.

Niektóre standardowe operatory zapytań, takie jak OrderBy, iterują swoje źródło, zbierają wszystkie dane, sortują je, a następnie w końcu dają pierwszy element w sekwencji. Jeśli używasz operatora zapytania, który materializuje jego źródło przed uzyskaniem pierwszego elementu, nie zachowasz małego śladu pamięci.

Aby zapoznać się z przykładem użycia LINQ to XML do przekształcania bardzo dużych dokumentów XML przy zachowaniu małej ilości pamięci, zobacz Jak wykonać transformację strumieniową dużych dokumentów XML.

Dotyczy

Zobacz też