Konwersje plików w Visual Basic

Proces zmiany wartości z jednego typu danych na inny typ jest nazywany konwersją. Konwersje są rozszerzane lub zawężane, w zależności od pojemności danych zaangażowanych typów. Są one również niejawne lub jawne, w zależności od składni w kodzie źródłowym.

W tej sekcji

Rozszerzanie i zwężanie konwersji
Wyjaśnia konwersje sklasyfikowane przez to, czy typ docelowy może przechowywać dane.

Konwersje jawne i niejawne
Omówienie konwersji sklasyfikowanych przez to, czy Visual Basic wykonuje je automatycznie.

Konwertowanie między ciągami a innymi typami danych
Ilustruje konwertowanie między ciągami i wartościami liczbowymi, Booleanlub data/godzina.

Porady: konwertowanie obiektu do innego typu w Visual Basic
Pokazuje, jak przekonwertować zmienną Object na dowolny inny typ danych.

Konwersje tablic
Procedura konwersji między tablicami różnych typów danych.

Data types (Typy danych)
Wprowadza Visual Basic typów danych i opisuje sposób ich używania.

Data types (Typy danych)
Wyświetla listę podstawowych typów danych dostarczonych przez Visual Basic.

Rozwiązywanie problemów związanych z typami danych
Omówienie niektórych typowych problemów, które mogą wystąpić podczas pracy z typami danych.