Tworzenie pierwszego modelu usługi SynapseML

W tym artykule przedstawiono sposób tworzenia pierwszego modelu uczenia maszynowego przy użyciu języka SynapseML i pokazano, jak usługa SynapseML upraszcza złożone zadania uczenia maszynowego. Używamy usługi SynapseML do utworzenia małego potoku trenowania uczenia maszynowego, który obejmuje etap cechowania i etap regresji LightGBM. Potok przewiduje oceny na podstawie tekstu przeglądu z zestawu danych przeglądów książek firmy Amazon. Na koniec prezentujemy, jak usługa SynapseML upraszcza korzystanie ze wstępnie utworzonych modeli w celu rozwiązywania problemów z uczeniem maszynowym.

Wymagania wstępne

Konfigurowanie środowiska

Zaimportuj biblioteki synapseML i zainicjuj sesję platformy Spark.

from pyspark.sql import SparkSession
from synapse.ml.core.platform import *

spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

Ładowanie zestawu danych

Załaduj zestaw danych i podziel go na zestawy trenowania i testowania.

train, test = (
  spark.read.parquet(
    "wasbs://publicwasb@mmlspark.blob.core.windows.net/BookReviewsFromAmazon10K.parquet"
  )
  .limit(1000)
  .cache()
  .randomSplit([0.8, 0.2])
)

display(train)

Tworzenie potoku trenowania

Utwórz potok, który featurizuje dane przy użyciu TextFeaturizersynapse.ml.featurize.text biblioteki i uzyskuje ocenę przy użyciu LightGBMRegressor funkcji.

from pyspark.ml import Pipeline
from synapse.ml.featurize.text import TextFeaturizer
from synapse.ml.lightgbm import LightGBMRegressor

model = Pipeline(
  stages=[
    TextFeaturizer(inputCol="text", outputCol="features"),
    LightGBMRegressor(featuresCol="features", labelCol="rating"),
  ]
).fit(train)

Przewidywanie danych wyjściowych danych testowych

Wywołaj transform funkcję w modelu, aby przewidzieć i wyświetlić dane wyjściowe danych testowych jako ramkę danych.

display(model.transform(test))

Przekształcanie danych w jednym kroku za pomocą usług Azure AI

Alternatywnie w przypadku tego rodzaju zadań, które mają wstępnie utworzone rozwiązanie, możesz użyć integracji usługi SynapseML z usługami Azure AI, aby przekształcić dane w jednym kroku.

from synapse.ml.cognitive import TextSentiment
from synapse.ml.core.platform import find_secret

model = TextSentiment(
  textCol="text",
  outputCol="sentiment",
  subscriptionKey=find_secret("cognitive-api-key"), # Replace it with your cognitive service key, check prerequisites for more details
).setLocation("eastus")

display(model.transform(test))

Następne kroki