Kontrolka Etykieta w Power Apps

Pole pokazujące dane jako tekst, liczby, daty lub walutę.

Opis

Etykieta pokazuje określone dane jako ciąg literału tekstowego, który jest wyświetlany w dokładnie takiej postaci, w jakiej został wpisany, lub jako formułę dającą wynik w postaci ciągu tekstowego. Etykiety często pojawiają się poza wszelkimi innymi kontrolkami (np. jako baner identyfikujący okno), jako etykieta identyfikująca inną kontrolkę (np. kontrolkę oceny lub dźwięku) albo w galerii do pokazywania konkretnych informacji na temat elementu.

Kluczowe właściwości

AutoHeight — ustawienie wartości true umożliwia automatyczne dostosowanie wysokości etykiety w taki sposób, aby pokazać cały tekst. Ustawienie wartości false powoduje obcięcie tekstu do przypisanej wysokości.

Color – kolor tekstu w kontrolce.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.

Text — tekst widoczny na kontrolce lub wpisywany przez użytkownika do kontrolki.

DelayOutput — ustawienie wartości true pozwala opóźnić akcję podczas wprowadzania tekstu.

Dodatkowe właściwości

Align — lokalizacja tekstu w odniesieniu do środka kontrolki w poziomie.

AutoHeight — czy etykieta automatycznie zwiększa swoją właściwość Height, gdy właściwość Text zawiera więcej znaków niż kontrolka może jednorazowo pokazać.

BorderColor – kolor obramowania kontrolki.

BorderStyle – rodzaj obramowania kontrolki: Ciągłe, Kreskowane, Kropkowane lub Brak.

BorderThickness – grubość obramowania kontrolki.

DisplayMode – czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edytuj), czy tylko wyświetla dane (Wyświetl) lub jest wyłączona (Wyłączone).

DisabledBorderColor – kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Wyłączone.

DisabledColor – kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Wyłączone.

DisabledFill – kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Wyłączone.

Fill – kolor tła kontrolki.

FocusedBorderColor – kolor obramowania kontrolki z fokusem.

FocusedBorderThickness – grubość obramowania kontrolki z fokusem.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Pogrubiony, Półpogrubiony, Normalny lub Cieńszy.

Height – odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.

HoverBorderColor – kolor obramowania kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

HoverColor – kolor tekstu w kontrolce po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

HoverFill – kolor tła kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.

LineHeight — odległość między, na przykład, wierszami tekstu lub elementami na liście.

Live – jak czytnik ekranu ma ogłaszać zmiany wartości właściwości Text etykiety.

 • Kiedy opcja jest ustawiona na Wyłączone, czytnik ekranu nie ogłasza zmian.
 • Kiedy opcja ma wartość ustawiona na Uprzejmy, czytnik ekranu kończy mówienie, zanim ogłosi wszelkie zmiany, które wystąpiły podczas jego czytania.
 • Kiedy opcja ma wartość ustawiona na Stanowczy, czytnik ekranu przerywa się, aby ogłosić wszelkie zmiany, które nastąpiły podczas jego czytania.

OnSelect — akcje do wykonania po naciśnięciu lub kliknięciu formantu przez użytkownika.

Overflow — czy pasek przewijania jest widoczny w etykiecie, jeśli jej właściwość Wrap jest ustawiona na wartość prawda i wartość właściwości Text kontrolki zawiera więcej znaków niż kontrolka może jednorazowo wyświetlić.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

Role — rola semantyczna tekstu etykiety, na przykład Nagłówek 1. Nie zmienia stylu etykiety, ale daje semantycznie prawidłową interpretację według czytników ekranu.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.

TabIndex — kolejność nawigacji za pomocą klawiatury w odniesieniu do innych kontrolek.

Tooltip – tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.

VerticalAlign — lokalizacja tekstu na kontrolce względem środka kontrolki w pionie.

Visible – czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Width – odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.

Wrap – Czy tekst ma być zawijany, tak aby zajmował wiele wierszy.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).

Text( Number, "FormatCodes" )

Przykłady

Pokazywanie ciągu literalnego

Pokazywanie wyniku formuły

 • Dodaj etykietę i ustaw jej właściwość Text na formułę taką jak ta:
  Today()

  Uwaga

  Przy określaniu formuły nie należy używać znaków cudzysłowu, chyba że argumentem jest ciąg literalny. W takim przypadku argument (nie formułę) należy umieścić w znakach podwójnego cudzysłowu.

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji Today lub innych funkcji?

W tej procedurze utworzysz kolekcję o nazwie CityPopulations, która będzie zawierać dane dotyczące populacji różnych miast w Europie. Następnie wyświetlisz te dane w galerii zawierającej trzy etykiety i określisz typ danych wyświetlanych przez każdą z etykiet.

 1. Dodaj przycisk i ustaw dla jego właściwości OnSelect następującą formułę:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

 2. Naciśnij klawisz F5, wybierz przycisk, a następnie naciśnij klawisz Esc.

 3. Dodaj galerię tekstową i ustaw jej właściwość Items na wartość CityPopulations.

  Przy wybranej galerii w okienku z prawej strony wyświetlane są opcje dla tej galerii.

 4. W okienku Gallery1 ustaw górną listę na wartość Ludność, ustaw środkową listę na wartość Miasto i ustaw dolną listę na wartość Kraj.

Wytyczne dotyczące ułatwień dostępu

Mimo swojej nazwy kontrolka Etykieta nie musi być używana jako etykieta innej kontrolki. Może ona służyć do wyświetlania dowolnego fragmentu tekstu.

Etykieta można użyć jako przycisku lub linku, określając zachowanie właściwości OnSelect. Jeśli kontrolka jest używana w ten sposób, związane z nią zagadnienia dotyczące ułatwień dostępu są podobne jak w przypadku przycisków.

Kontrast kolorów

Między poniższymi kolorami musi istnieć odpowiedni kontrast:

Obsługa czytników ekranu

 • Właściwość Text musi być wypełniona.

 • Live powinien być ustawiony na Polite or Assertive , jeśli czytnik ekranu powinien ogłaszać zmiany wartości właściwości Text.

  Uwaga

  Czytniki ekranu będą traktować Etykieta jako przyciski, gdy właściwość TabIndex ma wartość zero lub większą.

Wsparcie ograniczonych możliwości widzenia

 • Etykieta powinna wyglądać jak link, jeśli jest używana jako link.
  • Ustaw właściwość Underline na prawda
  • Właściwość HoverColor powinna mieć wartość inną niż właściwość Color

Obsługa klawiatury

 • Jeśli tekst jest używany jako przycisk lub link, właściwość TabIndex musi mieć wartość zero lub większą. Dzięki temu użytkownicy korzystający z klawiatury mogą przejść do niego.
 • Jeśli tekst jest używany jako przycisk lub link, wskaźniki fokusu muszą być wyraźnie widoczne. Aby to zapewnić, skorzystaj z właściwości FocusedBorderColor i FocusedBorderThickness.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).