Kontrolka Wprowadzenie tekstu w Power Apps

Pole, w którym użytkownik może wpisywać tekst, liczby i inne dane.

Opis

Użytkownik może podawać dane, wpisując je w kontrolce wprowadzania tekstu. W zależności od konfiguracji aplikacji te dane mogą być dodawane do źródła danych, używane do obliczania wartości tymczasowej lub wykorzystywane w inny sposób.

Kluczowe właściwości

Default — wstępna wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.

Text — tekst widoczny na kontrolce lub wpisywany przez użytkownika do kontrolki.

Dodatkowe właściwości

AccessibleLabel – etykieta dla czytników zawartości ekranu.

Align — lokalizacja tekstu w odniesieniu do środka kontrolki w poziomie.

BorderColor – kolor obramowania kontrolki.

BorderStyle – rodzaj obramowania kontrolki: Ciągłe, Kreskowane, Kropkowane lub Brak.

BorderThickness – grubość obramowania kontrolki.

Clear — czy w kontrolce wprowadzania tekstu ma być widoczny symbol „X”, który użytkownik może nacisnąć lub kliknąć, aby wyczyścić zawartość takiej kontrolki.

Color – kolor tekstu w kontrolce.

DelayOutput — po ustawieniu na wartość true dane wejściowe użytkownika są rejestrowane po półsekundowym opóźnieniu. Jest to przydatne do opóźniania kosztownych operacji (np. do filtrowania, gdy dane wejściowe są używane w innych formułach) do czasu zakończenia wprowadzania tekstu przez użytkownika.

DisplayMode – czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edytuj), czy tylko wyświetla dane (Wyświetl) lub jest wyłączona (Wyłączone).

DisabledBorderColor – kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Wyłączone.

DisabledColor – kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Wyłączone.

DisabledFill – kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Wyłączone.

EnableSpellCheck — określa, czy przy wprowadzaniu tekstu ma być używana funkcja sprawdzania pisowni w przeglądarce. Power Apps dla systemu Windows nie obsługuje tej właściwości.

Fill – kolor tła kontrolki.

FocusedBorderColor – kolor obramowania kontrolki z fokusem.

FocusedBorderThickness – grubość obramowania kontrolki z fokusem.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Pogrubiony, Półpogrubiony, Normalny lub Cieńszy.

Format — czy dane wprowadzane przez użytkownika są ograniczone do samych liczb, czy mogą być dowolnym tekstem. Jeśli ustawiono wartość Liczba, można wprowadzać tylko cyfry i niektóre symbole liczbowe. Obsługiwane symbole i formaty zależą od języka przeglądarki i nie można ich ustawić w poszczególnych kontrolkach.

Height – odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.

HintText — jasnoszary tekst wyświetlany w pustej kontrolce wprowadzania tekstu.

HoverBorderColor – kolor obramowania kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

HoverColor – kolor tekstu w kontrolce po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

HoverFill – kolor tła kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.

LineHeight — odległość między, na przykład, wierszami tekstu lub elementami na liście.

MaxLength — liczba znaków, którą użytkownik może wpisać do kontrolki wprowadzania tekstu.

Mode — kontrolka jest w trybie SingleLine, MultiLine lub Hasło.

OnChange — Akcje do wykonania, gdy użytkownik zmieni wartość kontrolki (na przykład przez dostosowanie suwaka).

OnSelect — akcje do wykonania po naciśnięciu lub kliknięciu formantu przez użytkownika.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

RadiusBottomLeft — stopień zaokrąglenia lewego dolnego rogu kontrolki.

RadiusBottomRight — stopień zaokrąglenia prawego dolnego rogu kontrolki.

RadiusTopLeft — stopień zaokrąglenia lewego górnego rogu kontrolki.

RadiusTopRight — stopień zaokrąglenia prawego górnego rogu kontrolki.

Reset - czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.

TabIndex — kolejność nawigacji za pomocą klawiatury w odniesieniu do innych kontrolek.

Tooltip – tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.

VirtualKeyboardMode — Typ wirtualnej klawiatury (tekst lub numeryczny), która jest wyświetlana na ekranie dotykowym użytkownika aplikacji. Właściwość Format określa domyślną wartość. Zmienne dotyczące obsługi urządzeń są różne. Urządzenia z systemem iOS muszą mieć co najmniej wersję 12.2. Zalecaną wersją Android 9.0 i możliwości klawiatury numerycznej mogą być różne Android. Windows 10 nie obsługuje tej właściwości.

Visible – czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Width – odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).

DateTimeValue( String )

Przykłady

Zbieranie danych

 1. Dodaj dwie kontrolki wprowadzania tekstu i nazwij je inputFirst oraz inputLast.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?

 2. Dodaj przycisk, ustaw jego właściwość Text na Dodaj i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:
  Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Potrzebujesz więcej informacji na temat funkcji Collect lub innych funkcji?

 3. Dodaj galerię tekstową w orientacji pionowej/poziomej, ustaw jej właściwość Items na wartość Names i ustaw właściwość Text elementu Subtitle1 na ThisItem.FirstName.

 4. (Opcjonalnie) W galerii szablonów usuń dolną etykietę o nazwie Body1 i ustaw właściwość TemplateSize galerii na wartość 80.

 5. Naciśnij klawisz F5, wpisz ciąg tekstowy w polach inputFirst i inputLast, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Dodaj.

 6. (Opcjonalnie) Dodaj więcej nazw do kolekcji, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnej przestrzeni roboczej.

Monit o podanie hasła

 1. Dodaj kontrolkę wprowadzania tekstu, nazwij ją inputPassword i ustaw jej właściwość Mode na Hasło.

 2. Dodaj etykietę i ustaw jej właściwość Text na tę formułę:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Udzielono dostępu", "Odmowa dostępu")

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji If lub innych funkcji?

 3. Naciśnij klawisz F5, a następnie wpisz P@ssw0rd w polu inputPassword.

  Gdy skończysz wpisywać hasło, etykieta przestanie pokazywać tekst Odmowa dostępu i zacznie pokazywać tekst Dostęp udzielony.

 4. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc.

 5. (Opcjonalnie) Dodaj kontrolkę, na przykład strzałkę, skonfiguruj ją tak, aby powodowała przejście do innego ekranu, i pokazuj ją tylko wtedy, gdy użytkownik wpisze hasło.

 6. (Opcjonalnie) Dodaj przycisk, skonfiguruj jego właściwość Text, aby pokazywał tekst Zaloguj się, dodaj czasomierz i przez pewien czas blokuj kontrolkę wprowadzania tekstu, jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowe hasło, a następnie kliknie lub naciśnie przycisk Zaloguj się.

Wytyczne dotyczące ułatwień dostępu

Kontrast kolorów

Obsługa czytników ekranu

Obsługa klawiatury

 • Właściwość TabIndex musi mieć wartość zero lub większą, dzięki czemu użytkownicy korzystający z klawiatury mogą przejść do kontrolki.
 • Wskaźniki fokusu muszą być wyraźnie widoczne. Aby to zapewnić, skorzystaj z właściwości FocusedBorderColor i FocusedBorderThickness.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).