Użyj ustawień, aby zapewnić dostosowane interfejsy

Ustawienia to składniki rozwiązania, które umożliwiają twórcom i administratorom szybkie konfigurowanie aplikacji w celu zapewnienia dostosowanego środowiska. Ustawień można używać do włączania lub wyłączania funkcji albo konfigurowania zachowania funkcji dla jednej aplikacji lub wszystkich aplikacji w środowisku.

Ustawienia składa się z trzech składników: Ustawianie definicji, ustawianie wartości środowiska i ustawianie wartości aplikacji.

Składnik podrzędny opis
Ustawianie definicji
 • Autorów, administratorów i partnerów aplikacji można utworzyć definicję ustawienia, która zawiera właściwości, takie jak nazwa, opis, typ danych, wartość domyślna itp.
 • Mogą następnie, za pomocą kodu, używać wartości ustawienia, aby włączyć, wyłączyć lub skonfigurować dostarczaną funkcję.
 • Mogą one obejmować definicję ustawienia w rozwiązaniu, które służy do dostarczania tej funkcji klientom.
 • Przykład:
  • Obsługa zapisywania synchronizacji dla aplikacji opartych na modelu to funkcja Power Apps wykorzystująca ustawienia.
  • Ustawienie typu Tak/Nie, a domyślna wartość tego ustawienia to Nie.
  • Dlatego domyślnie funkcja Asynchroniczna procedura obsługi zdarzeń „zapisanie” będzie wyłączona dla wszystkich aplikacji opartych na modelach.
Ustawianie wartości środowiska
 • Do zastępowania wartości domyślnej, określonej w definicji ustawienia, można użyć wartości środowiska ustawiania.
 • Przykład:
  • Rozszerzając powyższy przykład, środowisko Administrator w organizacji klienta może dodać wartość środowiska ustawienia dla ustawienia obsługi zapisywania synchronizacji i ustawić je na Tak.
  • To ustawienie wartości środowiska zastąpi wartość domyślną i będzie stosowane we wszystkich aplikacjach w tym środowisku.
  • Spowoduje to włączenie funkcji obsługi zapisywania synchronizacji dla wszystkich aplikacji opartych na modelu w tym środowisku.
Ustawianie wartości aplikacji
 • Wartość aplikacji ustawienia może służyć do zastąpienia wartości domyślnej określonej w definicji ustawienia i wartości środowiska ustawienia (jeśli istnieje).
 • Przykład:
  • Ponownie, rozszerzając powyższy przykład, autor aplikacji w tym samym środowisku powyżej może dodać wartość ustawienia aplikacji dla ustawienia Asynchroniczna procedura obsługi zdarzeń „zapisanie” dla aplikacji, którą tworzy i ustawić ją na Nie
  • To ustawienie wartości aplikacji zastąpi wartość środowiska ustawienia i będzie mieć zastosowanie tylko do tej jednej aplikacji.
  • Ta opcja spowoduje włączenie funkcji Asynchroniczna procedura obsługi zdarzeń „zapisanie” dla tej jednej aplikacji.

Uwaga

Aby wykonać poniższe kroki, trzeba mieć podgląd rozwiązania w oknie. W obszarze Rozwiązania w Power Apps na pasku poleceń upewnij się, że na pasku poleceń jest podgląd rozwiązania. Jeśli jest wyświetlany podgląd rozwiązania, wybierz opcję włączania podglądu. Więcej informacji: Widok rozwiązania.

Ustawianie definicji

Definicja ustawienia określa właściwości podstawowe ustawienia. Pełną listę właściwości, które można skonfigurować w definicji ustawienia, można znaleźć poniżej. Po utworzeniu ustawienia nie można zmienić niektórych z nich.

Właściwość Opis
Nazwa wyświetlana Nazwa wyświetlana w celu skonfigurowania ustawienia we wszystkich interfejsach użytkownika, w których są wyświetlane ustawienia.
Imię i nazwisko/nazwa Unikatowa nazwa ustawienia w środowisku.
Nazwa jest generowana automatycznie na podstawie wyświetlana nazwa, ale można ją zmienić przed utworzeniem ustawienia. Po utworzeniu ustawienia Nazwa nie może zostać zmieniona, ponieważ może się do niej odwoływać w aplikacjach lub kodzie.
Nazwa ma prefiks odpowiadający wydawcy rozwiązania. Ten prefiks ma na celu nadanie ustawieniu unikatowej nazwy, jeśli chcesz zaimportować je do innego rozwiązania lub środowiska w przyszłości (które miałoby inny prefiks).
Opis Opis pomaga innym zrozumieć, do czego służy ustawienie we wszystkich interfejsach użytkownika, w których wyświetlane są ustawienia.
Typ danych Typ danych ustawienia określa sposób przechowywania wartości ustawienia. Typ danych można ustawić jako Liczba, Ciąg lub Tak/Nie. Po utworzeniu ustawienia nie można zmienić typu danych.
Wartość domyślna Ta wartość domyślna stanie się dostępna po wybraniu Typu danych. Określa wartość ustawień, która będzie używana, chyba że zostanie nadpisana przez wartość środowiska ustawienia lub wartość aplikacji ustawienia.
Wartość można zmieniać dla Ustawienie może być nadpisane na jednym z poniższych poziomów:
 • Środowisko i aplikacja umożliwia zarówno ustawienie wartości środowiska, jak i ustawienie wartości aplikacji na zastąpienie wartości domyślnej.
 • Tylko środowisko, zezwala tylko na zastępowanie wartości domyślnej w środowisku ustawiania.
 • Tylko aplikacja, pozwala tylko na ustawienie wartości aplikacji, aby zastąpić wartość domyślną.
 • Brak, ustawienie nie może zostać zastąpione.
Poziom wydania Właściwość Poziom wydania służy do informowania struktury oraz innych elementów używających ustawienia o stanie funkcji, z którą jest używane ustawienie. Poziom wersji można ustawić na Ogólnie dostępne lub Wersja zapoznawcza.
Adres URL informacji Link do dokumentacji, aby pomóc konsumentom miejsca w zrozumieniu celu miejsca. Będzie używany jako łącze Więcej informacji we wszystkich interfejsach użytkownika, w których są wyświetlane ustawienia.

Dodawanie nowej definicji ustawienia

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, do którego chcesz dodać ustawienie.
 4. Na pasku poleceń wybierz pozycję Nowy > Więcej > ustawienia > definicji ustawienia.
 5. W oknie dialogowym Nowe ustawienie podaj wartości dla poszczególnych właściwości zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania właściwości definicji, przejdź do tematu: Ustawianie definicji
 6. Po ich wybraniu należy wybrać opcję Zapisz.

Dodawanie istniejącej definicji ustawienia

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, do którego chcesz dodać ustawienie.
 4. Na pasku poleceń wybierz pozycję Dodaj istniejące > Więcej > ustawienia > definicji ustawienia.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie istniejącego ustawienia definicji ustawienia wybierz jedno lub więcej ustawień, które chcesz dodać.
 6. Po wybraniu ustawień wybierz przycisk Dalej
 7. W oknie dialogowym definicji wybranego ustawienia dla każdego wybranego ustawienia dostępna będzie opcja dołączania definicji ustawienia. Możesz też Dołączyć wartość środowiska ustawienia dla każdego ustawienia, jeśli takie istnieje.
 8. Wybierz opcję Dodaj, aby dodać definicję ustawienia i/lub ustawienie wartości środowiska.

Aktualizacja definicji ustawienia

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, w którym utworzyłeś ustawienie.
 4. W widoku drzewa wybierz pozycję Ustawienia > ustawień definicji.
 5. Wybierz definicję ustawienia, którą chcesz zaktualizować.
 6. W oknie dialogowym edytowania ustawienia zaktualizuj wartości wszystkich właściwości, które chcesz zmienić.
  Należy zauważyć, że po utworzeniu ustawienia nie można zaktualizować niektórych właściwości. Ponadto w większości przypadków nie będzie możliwe zaktualizowanie definicji ustawień, których użytkownik nie jest właścicielem.
 7. Po zakończeniu aktualizowania wartości właściwości wybierz Zapisz.

Usuwanie definicji ustawienia

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, które utworzyłeś lub dodałeś ustawienie.
 4. W widoku drzewa wybierz pozycję Ustawienia > ustawień definicji.
 5. Wybierz definicję ustawienia, którą chcesz usunąć.
 6. Na pasku poleceń wybierz opcję Usuń > usuń z tego rozwiązania.
  Usunięcie z tego rozwiązania powoduje usunięcie definicji ustawienia z bieżącego rozwiązania, ale nadal będzie częścią rozwiązania domyślnego lub innego rozwiązania, do niego dodano.

Usuwanie definicji ustawienia

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, które utworzyłeś lub dodałeś ustawienie.
 4. W widoku drzewa wybierz pozycję Ustawienia > ustawień definicji.
 5. Wybierz definicję ustawienia, którą chcesz usunąć.
 6. Na pasku poleceń wybierz opcję Usuń > Usuń z tego środowiska.
  Usunięcie z tego środowiska powoduje usunięcie definicji ustawienia z bieżącego środowiska i nie będzie już częścią żadnych rozwiązań w tym środowisku. Można usuwać tylko te definicje ustawień, których jesteś właścicielem.

Ustawianie wartości środowiska

Ustawienie wartości środowiska służy do zastąpienia domyślnej wartości ustawienia dla wszystkich aplikacji w środowisku. Użyj wartości środowiska ustawienia, gdy domyślna wartość ustawienia nie jest tym, czego chcesz używać w aplikacjach w Twoim środowisku.

Dodanie nowej wartości środowiskowej ustawienia

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.

 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.

 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, do którego chcesz dodać wartość środowiska ustawienia.

 4. Jeśli definicja ustawienia jest dostępna w rozwiązaniu:

  1. Wybierz definicję ustawienia.
  2. W oknie dialogowym Edytowanie wartości ustawienia w sekcji Ustawianie wartości środowiska wybierz opcję Nowa wartość.
  3. Podaj wartość, a następnie wybierz opcję Zapisz.

  Jeśli definicja ustawienia nie jest dostępna w rozwiązaniu:

  1. Na pasku poleceń wybierz pozycję Nowy > Więcej > ustawienia > Ustawienie wartości środowiskowej.
  2. Wybierz ustawienie, dla którego chcesz dodać wartość środowiska ustawienia, a następnie wybierz opcję Dodaj.
  3. W oknie dialogowym Nowa wartość środowiska ustawienia w sekcji Ustawianie wartości środowiska wybierz opcję Nowa wartość.
  4. Podaj wartość, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Dodawanie istniejącej wartości otoczenia ustawienia

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.

 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.

 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, do którego chcesz dodać wartość środowiska ustawienia.

 4. Jeśli definicja ustawienia jest dostępna w rozwiązaniu:

  1. Wybierz definicję ustawienia.
  2. W oknie dialogowym Edytowanie wartości ustawienia w sekcji Ustawianie wartości środowiska wybierz opcję Dodaj istniejącą wartość.
  3. W razie potrzeby zaktualizuj wartość, a następnie wybierz Zapisz.

  Jeśli definicja ustawienia nie jest dostępna w rozwiązaniu:

  1. Na pasku poleceń wybierz pozycję Dodaj istniejące > Więcej > ustawienia > definicji ustawienia.
  2. W oknie dialogowym Dodawanie istniejącego ustawienia definicji ustawienia wybierz co najmniej jedno ustawienie, dla którego chcesz dodać wartości środowiska ustawień.
  3. Po wybraniu ustawień wybierz przycisk Dalej
  4. W oknie dialogowym definicji wybranego ustawienia dla każdego wybranego ustawienia dostępna będzie opcja Uwzględnij ustawienie wartości środowiskowej, jeśli istnieje. Możesz też Uwzględnij definicję ustawienia dla każdego ustawienia, jeśli chcesz.
  5. Wybierz opcję Dodaj, aby dodać ustawienia wartości środowiskowych i/lub definicje ustawień.

Aktualizacja ustawienia wartości środowiskowej

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, do którego dodano wartość środowiskową ustawień.
 4. W widoku drzewa wybierz pozycję Ustawienia > Ustawianie wartości środowiskowych.
 5. Wybierz ustawienie wartości środowiska, które chcesz zaktualizować.
 6. W oknie dialogowym Edytowanie ustawienia w sekcji Ustawianie wartości środowiska zaktualizuj wartość, a następnie wybierz Zapisz.

Usuwanie ustawienia wartości środowiskowej

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, które utworzyłeś lub dodałeś ustawienie.
 4. W widoku drzewa wybierz pozycję Ustawienia > Ustawianie wartości środowiskowych.
 5. Wybierz ustawienie wartości środowiska, które chcesz usunąć.
 6. Na pasku poleceń wybierz opcję Usuń > usuń z tego rozwiązania.
  Usunięcie z tego rozwiązania powoduje usunięcie wartości środowiska ustawienia z bieżącego rozwiązania, ale nadal będzie ono częścią rozwiązania domyślnego lub dowolnego innego rozwiązania, do którego zostało dodane.

Usuwanie ustawienia wartości środowiskowej

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, które utworzyłeś lub dodałeś ustawienie.
 4. W widoku drzewa wybierz pozycję Ustawienia > Ustawianie wartości środowiskowych.
 5. Wybierz ustawienie wartości środowiska, które chcesz usunąć.
 6. Na pasku poleceń wybierz opcję Usuń > Usuń z tego środowiska.
  Usunięcie z tego środowiska usuwa ustawienie wartości środowiska z bieżącego środowiska i nie będzie już częścią żadnego rozwiązania w tym środowisku.

Ustawianie wartości aplikacji

Ustawienie wartości aplikacji służy do zastąpienia wartości domyślnej ustawienia i dowolnej wartości środowiska ustawienia dla pojedynczej aplikacji. Użyj wartości ustawienia aplikacji, gdy wartość środowiska ustawienia nie jest tym, czego chcesz używać w swojej aplikacji. Jeśli wartość środowiska ustawienia nie istnieje, użyj wartości aplikacji ustawienia, gdy domyślna wartość ustawienia nie jest tym, co ma być używane w aplikacji.

Uwaga

Aby wykonać poniższe kroki, musisz użyć nowego Projektanta aplikacji. Aktualnie Projektant aplikacji wyświetla tylko ustawienia platformy Power Apps. W przypadku ustawień innych niż platforma użyj eksploratora rozwiązań, jak opisano poniżej.

Dodawanie lub aktualizowanie wartości ustawienia aplikacji przy użyciu Projektanta aplikacji

 1. Otwórz aplikację, do której chcesz dodać wartość ustawienia w Projektancie aplikacji.
 2. Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia wybierz kartę Funkcje lub Nadchodzące.
  Na karcie Funkcje są wyświetlane wszystkie ustawienia z poziomem wydania ustawionym na Ogólnie dostępne. Na karcie Nadchodzące są wyświetlane wszystkie ustawienia z poziomem wydania ustawionym na Wersja zapoznawcza.
 4. Dodaj lub zaktualizuj wartość aplikacji dla tego ustawienia.
 5. Zapisywanie i publikowanie aplikacji.

Usuwanie ustawienia wartości aplikacji za pomocą projektanta aplikacji

 1. Otwórz aplikację, do której chcesz usunąć wartość ustawienia w Projektancie aplikacji.
 2. Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
 3. W oknie dialogowym Ustawienia wybierz kartę Funkcje lub Nadchodzące.
 4. Wybierz opcję Resetuj do wartości środowiska obok wartości ustawienia aplikacji, którą chcesz usunąć. Powoduje to, że wartość ustawienia powraca do wartości środowiska ustawień, jeśli taka istnieje. Jeśli nie istnieje żadna wartość środowiska ustawienia, powróci ona do wartości domyślnej ustawienia.
  Pamiętaj, że opcja Zresetuj do wartości środowiskowej jest wyświetlana tylko wtedy, gdy dla tego ustawienia została wcześniej dodana wartość aplikacji ustawień.
 5. Zapisywanie i publikowanie aplikacji.

Dodawanie lub aktualizowanie wartości ustawienia aplikacji za pomocą eksploratora rozwiązań

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, do którego chcesz dodać wartość aplikacji ustawień.
 4. Jeśli definicja ustawienia lub ustawienie wartości środowiska nie jest dostępne w rozwiązaniu, dodaj jedno z nich. Przejdź do opcji Dodawanie istniejącej definicji ustawienia lub Dodawanie wartości środowiska istniejącego ustawienia.
 5. Wybierz definicję ustawienia lub ustawienie wartości środowiska.
 6. W oknie Edytuj wartość ustawienia w sekcji Ustawianie wartości aplikacji znajdź aplikację, dla której chcesz dodać wartość ustawienia aplikacji. Należy pamiętać, że za pomocą eksploratora rozwiązań można dodawać wartości aplikacji tylko dla aplikacji, które są w bieżącym rozwiązaniu.
 7. Podaj wartość, a następnie wybierz opcję Zapisz.
 8. Aby ustawienie wartości aplikacji zaczęło obowiązywać, musisz ponownie opublikować aplikację za pomocą projektanta aplikacji lub eksploratora rozwiązań.

Usuwanie ustawienia wartości aplikacji za pomocą eksploratora rozwiązań

 1. Zaloguj się do usługi Power Apps.
 2. W okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Jeśli elementu nie ma w okienku panelu bocznego, wybierz …Więcej, a następnie wybierz żądany element.
 3. Z listy rozwiązań otwórz rozwiązanie, z którego chcesz usunąć wartość aplikacji ustawień.
 4. Jeśli definicja ustawienia lub ustawienie wartości środowiska nie jest dostępne w rozwiązaniu, dodaj jedno z nich. Więcej informacji: Dodawanie istniejącej definicji ustawienia lub Dodawanie wartości środowiska istniejącego ustawienia.
 5. Wybierz definicję ustawienia lub ustawienie wartości środowiska.
 6. W oknie Edytuj wartość ustawienia w sekcji Ustawianie wartości aplikacji znajdź aplikację, dla której chcesz usunąć wartość ustawienia aplikacji. Należy pamiętać, że za pomocą eksploratora rozwiązań można usuwać wartości aplikacji tylko dla aplikacji, które są w bieżącym rozwiązaniu.
 7. Wybierz ... obok wartości ustawienia aplikacji, a następnie wybierz pozycję Zresetuj do środowiska.
 8. Wybierz pozycję Zapisz.
 9. Aby usunięcie ustawienia wartości aplikacji zaczęło obowiązywać, musisz ponownie opublikować aplikację za pomocą projektanta aplikacji lub eksploratora rozwiązań.

Pobieranie lub aktualizowanie wartości ustawienia za pomocą kodu

By dowiedzieć się, które sposoby są dostępne, przejdź do Pobierz lub zaktualizuj wartości ustawienia za pomocą klienta interfejsu API.

Zobacz też

Dla deweloperów: