Pomysły związane z crowdsourcingiem

Uwaga

12 października 2022 r. funkcja Portale usługi Power Apps została przekształcona w usługę Power Pages. Więcej informacji: Usługa Microsoft Power Pages jest teraz ogólnie dostępna (blog)
Wkrótce zmigrujemy i scalimy dokumentację funkcji Portale usługi Power Apps z dokumentacją usługi Power Pages.

Poznaj sposób zarządzania Pomysły forum, Komentarze dotyczące pomysłów oraz Głosy na pomysł.

Zarządzaj forami pomysłów

Użytkownicy mogą zarządzać rekordami forów pomysłów na karcie Społeczność pod warunkiem, że dostosowania portalu zostały zaimportowane do środowiska Microsoft Dataverse.

Uwaga

 • Sposób renderowania wielu atrybutów zależnych od treści/wyświetlania jest zależny od widoków utworzonych przez dewelopera portalu.
 • Ograniczenie dostępu do fora Idea przy użyciu ról w sieci Web nie jest obsługiwane.

Atrybuty i relacje Forum pomysłów

Poniższa tabela wyjaśnia standardowe atrybuty i relacje tabeli Forum pomysłów.

Nazwa/nazwisko Opis
Stanowisko Nazwa forum pomysłów.
Witryna internetowa Witryna sieci Web, do której forum pomysłów należy.
Częściowy adres URL Segment ścieżki URL używany do tworzenia adresu URL portalu forum pomysłów.
Podsumowanie Zawartość HTML zawierającą opis forum pomysłów.
Pomysły Relacja określająca wszystkie rekordy pomysłów związane z forum pomysłów.
Zasady nowych pomysłów Opcja określająca, jak z nowymi rekordami pomysłów należy się obchodzić w forum pomysłów.
Zasady komentowania Opcja określająca, jak z komentarzami dotyczącymi pomysłów należy się obchodzić w forum pomysłów.
Zasada moderowania zawartości związanej z pomysłami Zasada moderowania zawartości, która będzie stosowana do pomysłów na forum. Więcej informacji: Włącz moderowanie zawartości dla pomysłów
Zasady głosowania Opcja określająca, jak z głosami dotyczącymi pomysłów należy się obchodzić w forum pomysłów.
Typ głosowania Typ głosowania dozwolony na forum pomysłów.
Liczba głosów na pomysł Liczba głosów, jaką użytkownik może oddać na jeden pomysł należący do tego forum pomysłów. Gdy Typ głosowania to W górę lub w dół, wartość ta wynosi 1.
Liczba głosów na użytkownika Liczba głosów, jaką użytkownik może oddać na forum pomysłów. Jeśli nie ustawiono żadnej wartości, użytkownicy mają możliwość oddania nieograniczonej liczby głosów w ramach forum pomysł.
Role z dostępem do odczytu Relacja określająca role sieci Web, które mają uprawnienia do wyświetlania i uczestniczenia w forum pomysłów. Wszyscy użytkownicy portalu skojarzeni z dowolnymi rolami otrzymają dostęp do forum pomysłów.
Moderatorzy Relacja określająca role sieci Web, które mają uprawnienia do moderowania forum pomysłów. W chwili obecnej nie istnieje funkcja moderowania front-side wbudowana w aplikację portalu pomysłów.

Zarządzanie pomysłami w portalu

W przypadku użytkowników, pod warunkiem że dostosowania portalu zostały zaimportowane do organizacji, rekordy Pomysły mogą być zarządzane na karcie Społeczność.

Uwaga

Po utworzeniu pomysłu otrzyma on automatycznie jeden głos w imieniu tworzącego go użytkownika.

Atrybuty i relacje pomysłów

Poniższa tabela wyjaśnia standardowe atrybuty i relacje tabeli Pomysł.

Nazwa/nazwisko Opis
Stanowisko Opisowy tytuł dla pomysłu.
Forum pomysłów Forum pomysłów do którego pomysł należy.
Częściowy adres URL Segment ścieżki URL używany do tworzenia adresu URL portalu forum pomysłów.
Częściowe wartości adresu URL są używane jako segmenty ścieżki URL. Jako takie, nie powinny zawierać niedozwolonych dla ścieżki URL znaków, takich jak "?", "#", "!", "%". Ponieważ adresy URL portali są generowane przez połączenie wartości częściowych adresów URL za pomocą ukośników ("/") generalnie nie powinny zawierać ukośników.
Zaleca się ograniczenie wartości Częściowych adresów URL do liter, liczb oraz myślników i podkreśleń. Na przykład: "press-releases", "UsersGuide", "product1".
Opublikowany w sieci Web Czy pomysł jest widoczny w witrynie sieci Web.
Treść Zawartość HTML zawierająca opis pomysłu.
Podsumowanie Krótkie podsumowanie pomysłu.
Nazwa autora Tekst określający nazwę użytkownika, który przesłał pomysł.
Adres e-mail autora Tekst określający adres e-mail użytkownika, który przesłał pomysł.
Autor Relacja określająca, który użytkownik portalu jest skojarzony z pomysłem.
Data przesłania Data i godzina utworzenia pomysłu.
Przyczyna stanu Opcja, która określa aktualny stan pomysłu.
 • Nowy: Pomysł jest aktywny i można na niego głosować.
 • Zaakceptowane: Pomysł został zaakceptowany i nie można już na niego głosować.
 • Zakończone: Pomysł został pomyślnie wdrożony i nie można już na niego głosować.
 • Odrzucone: Pomysł nie będzie realizowany i nie można już na niego głosować.
Uwaga: Można włączyć głosowanie również dla innych przyczyn stanu. Więcej informacji: Włącz głosowanie dla przyczyn stanu
Stan moderowania Opcja, która określa stan moderacji pomysłu:
 • Nie: Ten pomysł nie jest moderowany.
 • Tak: Ten pomysł jest moderowany.
 • Zaakceptowane: Moderator zaakceptował oflagowanie pomysłu.
 • Odrzucone: Moderator odrzucił oflagowanie pomysłu.
Przyczyna stanu moderowania Przyczyna wybrana przez użytkownika portalu podczas flagowania pomysłu. Podczas tworzenia zasady moderacji administrator może włączyć następujące powody:
 • Spam
 • Nieodpowiednie
 • Obraźliwe
Więcej informacji: Włącz moderowanie zawartości dla pomysłów
Uwaga: Te opcje są dostępne standardowo. Aby dodać więcej opcji, można zmodyfikować globalny zestaw opcji i dodać wymagane wartości. Globalny zestaw opcji do zmodyfikowania:
 • Nazwa wyświetlana: Przyczyna moderowania zawartości
 • Nazwa: adx_contentmoderationreason
Aby uzyskać informacje o modyfikowaniu globalnego zestawu opcji, zobacz Tworzenie i edytowanie globalnych zestawów opcji
Komentarz do stanu moderowania Komentarz, który użytkownik portalu dodał podczas flagowania pomysłu.
Autor stanu Relacja określająca, który użytkownik portalu jest skojarzony ze stanem pomysłu i komentarzem dotyczącym stanu.
Moderowany przez Nazwa moderatora.
Data moderowania Data moderowania pomysłu.
Komentarz do stanu Opcjonalny komentarz do powodu stanu pomysłu. Innymi słowy, kiedy zaplanowano realizację, dlaczego został odrzucony, itp.
Zasady komentowania Opcja, która określa sposób obsługi komentarzy dotyczących pomysłu.
 • Dziedziczy: Zasady komentowania forum pomysłu nadrzędnego będą używane. Ustawienie domyślne.
 • Otwórz: Przesłania od wszystkich użytkowników, anonimowych i uwierzytelnionych, są dozwolone i wyświetlane od razu.
 • Otwórz dla uwierzytelnionych użytkowników: Tylko przesłania od uwierzytelnionych użytkowników są dozwolone i są wyświetlane od razu.
 • Moderowane: Przesłania od wszystkich użytkowników, anonimowych lub uwierzytelnionych, są dozwolone. Przesłania nie będą wyświetlane dopóki moderator ich nie zatwierdzi.
 • Zamknięte: Istniejące przesłania są wyświetlane, ale nie zezwala się na nowe przesłania.
 • Brak: Przesłania użytkowników są wyłączone. Przesłania nie mogą być dokonywane ani wyświetlane.
Głosy za Liczba głosów za, jaką otrzymał pomysł.
Głosy przeciw Liczba głosów przeciw, jaką otrzymał pomysł.
Suma głosów Liczba głosów pozytywnych minus liczba głosów negatywnych.
Łączna liczba głosów Liczba głosów pozytywnych plus liczba głosów negatywnych.
Komentarze do pomysłu Relacja określająca wszystkie komentarze związane z pomysłem.
Głosy na pomysł Relacja określająca wszystkie głosy związane z pomysłem.

Włącz głosowanie dla przyczyn stanu

Domyślnie pomysł włączono do głosowania tylko wtedy, gdy Przyczyna stanu jest ustawiona na Nowy. Jeśli chcesz włączyć głosowanie dla pomysłu dla różnych przyczyn stanu, musisz utworzyć ustawienie witryny Ideas/EnableVotingForStatusReasons i ustawić wartość na wymagane wartości przyczyn stanu.

Na przykład chcesz włączyć głosowanie dla przyczyn stanu Nowy, Zaakceptowane i Odrzucone. Musisz utworzyć ustawienie witryny i określić jego wartość jako:

 • Nazwa: Ideas/EnableVotingForStatusReasons

 • Wartość: 1;100000000;100000002

Uwaga

 • Jeśli wszystkie wartości w ustawieniach witryny są nieprawidłowe, głosowanie zostanie wyłączone, niezależnie od przyczyny stanu.
 • Jeśli to ustawienie witryny nie istnieje, pomysł zostanie włączony do głosowanie tylko wtedy, gdy Przyczyna stanu zostanie ustawiona na Nowy.

Aby pobrać wartości przyczyny stanu:

 1. Zaloguj się do portali usługi Dynamics 365.

 2. Przejdź do Ustawienia > Dostosowanie > Dostosuj system.

 3. W oknie dialogowym dostosowywania, przejdź do Składniki > Encje > Pomysł w lewym okienku nawigacji.

 4. Rozwiń tabelę Pomysł i wybierz Pola.

 5. Wybierz pole statuscode z listy i otwórz je w edytorze pola.

 6. W sekcji Typ otwórz stany, aby wyświetlić ich wartości.

Włącz Autouzupełnianie pomysłów

Podczas tworzenia nowego pomysłu, może istnieć scenariusz, w którym podobny pomysł już istnieje. Jako administrator możesz skonfigurować portal, aby wyświetlał listę podobnych pomysłów gdy użytkownik portalu będzie próbował stworzyć nowy pomysł. W ten sposób można uniknąć tworzenia duplikatów. Aby umożliwić portalowi wyświetlanie listy podobnych pomysłów podczas tworzenia nowego pomysłu, należy utworzyć ustawienie witryny Ideas/EnableAutoComplete i ustawić jego wartość na Prawda.

Autouzupełnianie pomysłów.

Zarządzaj komentarzami dotyczącymi pomysłów

W przypadku użytkowników, pod warunkiem, że dostosowania portalu zostały zaimportowane do środowiska Microsoft Dataverse, rekordy Komentarze dotyczące pomysłów mogą być zarządzane na karcie Społeczność.

Atrybuty i relacje komentarzy dotyczących pomysłów

Poniższa tabela wyjaśnia standardowe atrybuty i relacje tabeli komentarzy dotyczących pomysłów.

Nazwa/nazwisko Opis
Nazwa/nazwisko Tytuł dla komentarza dotyczącego pomysłu.
Pomysł Pomysł, do którego należy komentarz.
Zawartość Zawartość komentarza w formacie HTML.
Opublikowany w sieci Web Czy komentarz jest widoczny w witrynie sieci Web.
Nazwa autora Tekst określający nazwę użytkownika, który przesłał komentarz.
Adres e-mail autora Tekst określający adres e-mail użytkownika, który przesłał komentarz.
Autor Relacja określająca, który użytkownik portalu jest skojarzony z komentarzem.
Data publikacji Data i godzina utworzenia komentarza.

Zarządzaj głosami dotyczącymi pomysłów

W przypadku użytkowników, pod warunkiem, że dostosowania portalu zostały zaimportowane do środowiska Microsoft Dataverse, rekordy Głosy dotyczące pomysłów mogą być zarządzane na karcie Społeczność.

Atrybuty i relacje głosów dotyczących pomysłów

Poniższa tabela wyjaśnia standardowe atrybuty i relacje tabeli Głosowanie.

Nazwa/nazwisko Opis
Wartość Liczba całkowita reprezentująca wartość głosu.
Nazwa Tytuł głosu.
Pomysł Pomysł, do którego należy głos.
Nazwa osoby głosującej Tekst określający nazwę użytkownika, który przesłał głos.
Adres e-mail osoby głosującej Tekst określający adres e-mail użytkownika, który przesłał głos.
Osoba głosująca Relacja określająca, który użytkownik portalu jest skojarzony z głosem.
Data przesłania Data i godzina utworzenia głosu.

Zobacz także

Zarządzaj wątkami forum
Twórz wpisy na forum w portalu
Moderuj fora
Subskrybuj alerty
Włącz moderowanie zawartości dla pomysłów