ItemSelectionCondition, element dla ExpressionBinding, CustomControl

Definiuje warunek, który musi istnieć, aby można było używać tej kontrolki. Nie ma żadnego ograniczenia liczby warunków wyboru, które można określić dla elementu sterującego. Ten element jest używany podczas definiowania niestandardowego widoku kontrolki.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • CustomControl, element
 • CustomEntries, element
 • CustomEntry, element
 • CustomItem, element
 • ExpressionBinding, element
 • ItemSelectionCondition, element

Składnia

<ItemSelectionCondition>
 <PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>
 <ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>
</ItemSelectionCondition>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ItemSelectionCondition elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
PropertyName, element : ItemSelectionCondition, CustomControl, View (format Element opcjonalny.

Określa właściwość .NET, która wyzwala warunek.
ScriptBlock, element — ItemSelectionCondition, CustomControl, View Element opcjonalny.

Określa skrypt, który wyzwala warunek.

Elementy nadrzędne

Element Opis
ExpressionBinding, element : CustomItem, CustomControl, View Definiuje dane wyświetlane przez kontrolkę.

Uwagi

Można określić jedną nazwę właściwości lub skrypt dla tego warunku, ale nie można określić obu.

Zobacz też

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell

ExpressionBinding, element : CustomItem, CustomControl, View