ListControl, element

Definiuje format listy dla widoku.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • ListControl, element

Składnia

<ListControl>
 <ListEntries>...</ListEntries>
</ListControl>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ListControl elementu. Ten element musi zawierać tylko jeden element podrzędny.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
ListEntries, element Element wymagany.

Zawiera definicje widoku listy.

Elementy nadrzędne

Element Opis
View, element Definiuje widok, który służy do wyświetlania elementów członkowskich jednego lub większej liczby obiektów.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia widoku listy, zobacz Creating a List View (Tworzenie widoku listy).

Przykład

W tym przykładzie przedstawiono widok listy dla obiektu System.Serviceprocess.Servicecontroller.

<View>
 <Name>System.ServiceProcess.ServiceController</Name>
 <ViewSelectedBy>
  <TypeName>System.ServiceProcess.ServiceController</TypeName>
 </ViewSelectedBy>
 <ListControl>
  <ListEntries>
   <ListEntry>...</ListEntry>
  </ListEntries>
 </ListControl>
</View>

Zobacz też

View, element

ListEntries, element

Tworzenie widoku listy

Pisanie pliku Windows PowerShell formatowania i typów kodu