ListEntries, element

Zawiera definicje widoku listy. Widok listy musi określać co najmniej jedną definicję.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • ListControl, element
 • ListEntries, element

Składnia

<ListEntries>
 <ListEntry>...</ListEntry>
</ListEntries>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ListEntries elementu. Należy określić co najmniej jeden element podrzędny.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
ListEntry, element Zawiera definicję widoku listy.

Elementy nadrzędne

Element Opis
ListControl, element Definiuje format listy dla widoku.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoków listy, zobacz Widok listy.

Przykład

W tym przykładzie przedstawiono elementy XML, które definiują widok listy dla obiektu System.Serviceprocess.Servicecontroller.

<View>
 <Name>System.ServiceProcess.ServiceController</Name>
 <ViewSelectedBy>
  <TypeName>System.ServiceProcess.ServiceController</TypeName>
 </ViewSelectedBy>
 <ListControl>
  <ListEntries>
   <ListEntry>
    <ListItems>...</ListItems>
   </ListEntry>
  </ListEntries>
 </ListControl>
</View>

Zobacz też

ListControl, element

ListEntry, element

Widok listy

Pisanie pliku Windows PowerShell formatowania i typów