WideItem, element , WideControl

Definiuje właściwość lub skrypt, którego wartość jest wyświetlana.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • WideControl, element
 • WideEntries, element
 • WideEntry, element
 • WideItem, element

Składnia

<WideItem>
 <PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>
 <ScriptBlock>ScriptToExecute</ScriptBlock>
 <FormatString>FormatPattern</FormatString>
</WideItem>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny WideItem elementu . Element FormatString jest opcjonalny. Należy jednak określić element PropertyName lub , ale nie można określić obu tych ScriptBlock elementów.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
FormatString, element , WideItem, WideControl Element opcjonalny.

Określa wzorzec formatu, który definiuje sposób wyświetlania właściwości lub wartości skryptu w widoku.
PropertyName, element dla WideItem Określa właściwość obiektu, którego wartość jest wyświetlana w widoku szerokim.
ScriptBlock, element — WideItem Określa skrypt, którego wartość jest wyświetlana w widoku szerokim.

Elementy nadrzędne

Element Opis
WideEntry, element Zawiera definicję szerokiego widoku.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat składników szerokiego widoku, zobacz Widok szeroki.

Przykład

W poniższym przykładzie pokazano WideEntry element, który definiuje pojedynczy WideItem element. Element WideItem definiuje właściwość lub skrypt, którego wartość jest wyświetlana w widoku.

<WideEntry>
 <WideItem>
  <PropertyName>ProcessName</PropertyName>
 </WideItem>
</WideEntry>

Aby uzyskać pełny przykład szerokiego widoku, zobacz Widok szeroki (podstawowy).

Zobacz też

FormatString, element , WideItem, WideControl

PropertyName, element dla WideItem

ScriptBlock, element — WideItem

WideEntry, element

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell