Azure Cache for Redis

Azure Cache for Redis opiera się na popularnej pamięci podręcznej Redis Typu open source. Zapewnia dostęp do bezpiecznego, dedykowanego serwera Redis zarządzanego przez firmę Microsoft i dostępnego z dowolnej aplikacji na platformie Azure. Aby uzyskać bardziej szczegółowe omówienie, zobacz Azure Cache for Redis.

Grupy operacji REST

Grupa operacji Opis
Harmonogramy poprawek Zapewnia operacje zarządzania oknem obsługi dla wystąpień usługi Azure Redis Cache w warstwie Premium.
Redis Udostępnia operacje tworzenia wystąpień usługi Azure Redis Cache, takich jak tworzenie, aktualizowanie, usuwanie, ponowne uruchamianie, importowanie/eksportowanie i odzyskiwanie klucza.

Zobacz też