Nawiązywanie połączeń z maszynami wirtualnymi za pośrednictwem witryny Azure Portal przy użyciu usługi Azure Bastion

Początkujący
Administrator
Azure
Bastion

Ocena usługi Azure Bastion. Wdrażanie usługi Azure Bastion w celu bezpiecznego łączenia się z maszynami wirtualnymi platformy Azure bezpośrednio w ramach witryny Azure Portal, aby skutecznie zastąpić istniejące rozwiązanie serwera przesiadkowego. Monitorowanie sesje zdalnych przy użyciu dzienników diagnostycznych. Zarządzanie sesjami zdalnymi przez rozłączanie sesji użytkownika.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Ocena zastosowania usługi Azure Bastion zamiast rozwiązania serwera przesiadkowego maszyny wirtualnej
  • Konfigurowanie usługi Bastion w celu bezpiecznego nawiązywania połączenia z maszynami wirtualnymi
  • Zarządzanie sesjami zdalnymi przez włączenie dzienników diagnostycznych i monitorowanie sesji zdalnych

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w zarządzaniu połączeniami zdalnymi z maszynami wirtualnymi
  • Znajomość takich pojęć dotyczących sieci, jak sieci wirtualne, publiczne i prywatne adresy IP oraz protokoły sieciowe SSH, RDP i TLS
  • (Opcjonalnie) Dostęp do subskrypcji platformy Azure, w której masz uprawnienia do tworzenia zasobów, takich jak maszyny wirtualne