VisualElement Drop Shadows w systemie iOS

Download Sample Pobieranie przykładu

Ten specyficzny dla platformy systemu iOS służy do włączania cienia upuszczania na obiekcie VisualElement. Jest on używany w języku XAML przez ustawienie dołączonej VisualElement.IsShadowEnabled właściwości na true, wraz z kilkoma dodatkowymi opcjonalnymi dołączonymi właściwościami, które kontrolują cień upuszczania:

<ContentPage ...
       xmlns:ios="clr-namespace:Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific;assembly=Xamarin.Forms.Core">
  <StackLayout Margin="20">
    <BoxView ...
         ios:VisualElement.IsShadowEnabled="true"
         ios:VisualElement.ShadowColor="Purple"
         ios:VisualElement.ShadowOpacity="0.7"
         ios:VisualElement.ShadowRadius="12">
      <ios:VisualElement.ShadowOffset>
        <Size>
          <x:Arguments>
            <x:Double>10</x:Double>
            <x:Double>10</x:Double>
          </x:Arguments>
        </Size>
      </ios:VisualElement.ShadowOffset>
     </BoxView>
    ...
  </StackLayout>
</ContentPage>

Alternatywnie można go używać z poziomu języka C# przy użyciu płynnego interfejsu API:

using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration;
using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific;
...

var boxView = new BoxView { Color = Color.Aqua, WidthRequest = 100, HeightRequest = 100 };
boxView.On<iOS>()
    .SetIsShadowEnabled(true)
    .SetShadowColor(Color.Purple)
    .SetShadowOffset(new Size(10,10))
    .SetShadowOpacity(0.7)
    .SetShadowRadius(12);

Metoda VisualElement.On<iOS> określa, że ta platforma będzie działać tylko w systemie iOS. Metoda VisualElement.SetIsShadowEnabled w Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.iOSSpecific przestrzeni nazw służy do kontrolowania, czy w elemecie VisualElementjest włączony cień. Ponadto w celu kontrolowania cienia można wywołać następujące metody:

 • SetShadowColor – ustawia kolor cienia kropli. Domyślnym kolorem jest Color.Default.
 • SetShadowOffset — ustawia przesunięcie cienia kropli. Przesunięcie zmienia kierunek rzutowania cienia i jest określony jako Size wartość. Size Wartości struktury są wyrażane w jednostkach niezależnych od urządzenia, a pierwsza wartość jest odległością do lewej (wartości ujemnej) lub prawej (wartość dodatnia), a druga wartość jest odległością powyżej (wartość ujemna) lub poniżej (wartość dodatnia). Wartość domyślna tej właściwości to (0.0, 0.0), co powoduje rzutowanie cienia wokół każdej strony VisualElementobiektu .
 • SetShadowOpacity — ustawia nieprzezroczystość cienia, a wartość mieści się w zakresie 0,0 (przezroczystym) na 1,0 (nieprzezroczyste). Domyślna wartość nieprzezroczystości to 0,5.
 • SetShadowRadius — ustawia promień rozmycia używany do renderowania cienia. Domyślna wartość promienia to 10.0.

Uwaga

Stan cienia upuszczania można wykonywać, wywołując GetIsShadowEnabledmetody , , GetShadowColorGetShadowOffset, GetShadowOpacityi GetShadowRadius .

W rezultacie można włączyć cień w obiekcie VisualElement:

Drop shadow enabled