Výber efektívnej vizualizácie

Dokončené

Aplikácia Power BI Desktop ponúka širokú škálu možností integrovaných vizualizácií, ktoré sú k dispozícii priamo na table Vizualizácie. Keď vyberiete polia, ktoré chcete zobraziť vo vizualizácii, môžete experimentovať so všetkými rôznymi typmi vizualizácií, aby ste našli ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Ak nemôžete nájsť vizuál, ktorý vyhovuje vašim potrebám, môžete si stiahnuť ďalšie vizuály z Microsoft AppSource alebo importovať svoje vlastné vizuály.

V závislosti od typu údajov vo vybratých poliach nemusia byť niektoré vizualizácie vhodné. Geografické údaje sa napríklad nezobrazujú dobre ako vizualizácia lievikového grafu alebo čiarového grafu.

Je dôležité vybrať si efektívnu vizualizáciu, aby sa údaje zobrazovali najlepším možným spôsobom. V nasledujúcich častiach sú načrtnuté rôzne typy vizualizácií, ktoré sú k dispozícii v aplikácii Power BI Desktop, a na ilustračné účely využívajú rovnaký zdroj údajov.

Vizualizácie tabuľky a matice

V predchádzajúcom príklade bola predvolene vybratá vizualizácia Tabuľka. Tabuľka je mriežka, ktorá obsahuje súvisiace údaje v logickom rade riadkov a stĺpcov. Tabuľka podporuje dve dimenzie a môže obsahovať aj hlavičky a riadok pre súčty.

Typ vizualizácie Tabuľka

Vizualizácia Matica vyzerá podobne ako vizualizácia tabuľky. Umožňuje však vybrať jeden alebo viac prvkov (riadky, stĺpce, hodnoty) v matici na krížové zvýraznenie iných vizuálov na stránke zostavy. Na nasledujúcom obrázku si všimnite, že do stĺpcov bolo pridané nové pole s názvom Farbaproduktu a dostupné farby sú teraz uvedené v tabuľke, pričom kategórie sú uvedené v riadkoch.

Typ vizualizácie Matica

Pruhové a stĺpcové grafy

Power BI Desktop má širokú škálu vizualizácií pruhových a stĺpcových grafov, ktoré prezentujú konkrétne údaje v rámci rôznych kategórií v skladanom alebo skupinovom formáte. Skladaný formát bude ukladať jednotlivé informácie na seba.

Napríklad nasledujúci skupinový stĺpcový graf zobrazuje jeden stĺpec s celkovým predajom pre každú krajinu, zatiaľ čo skladaný stĺpcový graf zobrazuje údaje za predaj podľa krajín, podľa názvu produktu. Všetky údaje o predaji sú naskladané v jednom stĺpci a zobrazujú celkový predaj podľa krajín rozdelený podľa toho, nakoľko každý produkt prispel k celkovému objemu predaja.

Typy vizualizácie Skupinový stĺpcový graf a Skladaný stĺpcový graf

Čiarové a plošné grafy

Vizualizácie Čiarový graf a Plošný graf sú výhodné v tom, že pomáhajú prezentovať trendy v priebehu času. Základný plošný graf je založený na čiarovom grafe, pričom oblasť medzi osou a čiarou je vyplnená. Hlavný rozdiel medzi týmito dvomi typmi grafov je, že plošný graf zvýrazňuje veľkosť zmeny v priebehu času.

Typy vizualizácie Čiarový graf a Plošný graf

Koláčový graf, prstencový graf a stromové mapy

Vizualizácie Koláčový graf, Prstencový graf a Stromová mapa zobrazujú vzťah častí k celku rozdelením údajov na segmenty. Z perspektívy analýzy údajov tieto grafy nie sú užitočné, pretože interpretácia údajov, ktoré prezentujú, môže byť zložitá. Tieto grafy sa však často používajú z estetických dôvodov z dôvodu farebných segmentov, ktoré zobrazujú. Tieto grafy sa najvhodnejšie na ilustráciu percentuálnych hodnôt, ako je napríklad prvých päť predajov podľa produktov alebo krajín, prípadne iné dostupné kategórie.

Koláčový graf je plnofarebný kruh, zatiaľ čo prstencový graf má prázdny stred, ktorý poskytuje miesto na označenie alebo ikonu.

Typy vizualizácie Koláčový graf a Prstencový graf

Pri používaní koláčových grafov, prstencových grafov a stromových máp sa snažte vyhýbať prezetovaniu príliš veľkého počtu kategórií, pretože má za následok tenké výseky (alebo obdĺžniky), ktoré pre používateľa neposkytujú žiadnu pridanú hodnotu. Ak potrebujete prezentovať všetky kategórie v množine údajov, je lepšie použiť iný typ vizuálu, napríklad stĺpcový graf.

Koláčové grafy a prstencové grafy prezentujú údaje tak, že ich rozdelia na výseky, zatiaľ čo vizualizácie Stromová mapa zobrazuje údaje ako množinu vnorených obdĺžnikov. Každá úroveň hierarchie je znázornená farebným obdĺžnikom (vetva), ktorý obsahuje menšie obdĺžniky (listy). Priestor vnútri každého obdĺžnika sa vyhradí na základe meranej hodnoty. Obdĺžniky sú usporiadané podľa veľkosti z ľavého horného (najväčší) po pravý dolný rok (najmenší).

Typ vizualizácie Stromová mapa

Stromová mapa je ideálna, keď chcete vizualizovať:

 • Veľké množstvo hierarchických údajov, keď pruhový graf nedokáže účinne zvládnuť veľký počet hodnôt.

 • Pomery medzi každou časťou a celkom.

 • Vzor rozdelenia mierky v rámci každej úrovne kategórií v hierarchii.

 • Atribúty, pomocou odlíšenia veľkostí a farieb.

 • Bodové vzory, odľahlé hodnoty, najdôležitejších prispievateľov a výnimky.

Kombinované grafy

Vizualizácia kombinovaného grafu je kombináciou stĺpcového grafu a čiarového grafu a môže mať jednu alebo dve osi Y. Kombinácia dvoch grafov do jedného umožňuje:

 • Porovnať viaceré mierky s rôznymi rozsahmi hodnôt.

 • Ilustrovať koreláciu medzi dvomi mierkami v jednom vizuáli.

 • Identifikovať, či jedna mierka spĺňa cieľ definovaný inou mierkou.

 • Ušetriť miesto na stránke zostavy.

Typ vizualizácie Čiarový a skupinový stĺpcový graf

Vizualizácia karty

Vizualizácia karty zobrazuje jednu hodnotu: jeden údajový bod. Tento typ vizualizácie je ideálny na vizualizáciu dôležitých štatistík, ktoré chcete sledovať na tabuli alebo v zostave Power BI, ako je napríklad celková hodnota, predaj od začiatku roka alebo medziročná zmena.

Vizualizácia karty s viacerými riadkami zobrazuje jeden alebo viac údajových bodov s jedným údajovým bodom pre každý riadok.

Typ vizualizácie Karta

Vizualizácia lievika

Vizualizácia lievika zobrazuje lineárny proces so sekvenčne pripojenými fázami, v ktorých položky postupujú postupne z jednej fázy do druhej.

S lievikovými grafmi sa najčastejšie stretávame v obchodných alebo predajných kontextoch. Sú užitočné napríklad na vyjadrenie pracovného postupu, ako je napríklad prechod z potenciálneho zákazníka na perspektívneho zákazníka až po návrh a predaj.

Typ vizualizácie Lievik

Lievikové grafy sú skvelé možnosti v nasledujúcich kontextoch:

 • Keď sú údaje postupné a prechádzajú aspoň štyrmi fázami.

 • Keď sa očakáva, že počet položiek v prvej fáze bude väčší ako počet položiek v poslednej fáze.

 • Na výpočet potenciálneho výsledku (výnos, predaj, ponuky atď.) podľa etáp.

 • Na výpočet a sledovanie miery konverzií a retencie.

 • Na odhalenie úzkych miest v lineárnom procese.

Graf mierky

Graf radiálnej mierky obsahuje kruhový oblúk a zobrazuje jednu hodnotu, ktorá meria pokrok smerom k cieľu.

Hodnota na konci oblúka predstavuje predvolenú maximálnu hodnotu, ktorá bude dvojnásobkom skutočnej hodnoty. Ak chcete vytvoriť realistický vizuál, mali by ste vždy určiť každú z týchto hodnôt. Túto úlohu môžete vykonať tak, že umiestnite správne pole, ktoré obsahuje číslo, do polí Cieľová hodnota, Minimálna hodnota a Maximálna hodnota na table Vizualizácia.

Podfarbenie oblúka predstavuje pokrok smerom k cieľu. Hodnota v oblúku predstavuje hodnotu pokroku. Power BI rozdeľuje všetky možné hodnoty rovnomerne pozdĺž oblúka od minimálnej (úplne vľavo) po maximálnu (úplne vpravo) hodnotu.

Typ vizualizácie Mierka

Radiálne mierky možno používať na zobrazenie pokroku smerom k cieľu, alebo môžu zobrazovať stav jednej mierky. Radiálne mierky však zaberajú veľa miesta v porovnaní s prehľadmi, ktoré poskytujú. Je účinnejšie používať dvojicu mierok s krivkou, aby používatelia videli trend a vedeli, čo s tým robiť.

Vizualizácia vodopádu

Vizualizácia vodopádu (známa aj ako mostíkový graf) zobrazuje priebežný súčet počas pridávania alebo odčítavania hodnôt, čo je užitočné pri zobrazovaní radu pozitívnych a negatívnych zmien. Graf pozostáva z farebných stĺpcov, aby sa nárasty a poklesy dali rýchlo identifikovať. Stĺpce počiatočnej a konečnej hodnoty sa často začínajú na vodorovnej osi, zatiaľ čo priebežné hodnoty sú plávajúce stĺpce.

Typ vizualizácie Vodopád

Vodopádové grafy je možné používať na tieto účely:

 • Vizualizácia zmien v čase alebo v rámci rôznych kategórií.

 • Auditovanie hlavných zmien, ktoré prispievajú k celkovej hodnote.

 • Vykreslenie ročného zisku organizácie zobrazením rôznych zdrojov výnosov na pomoc pri určení celkového zisku (alebo straty).

 • Ilustrovanie počiatočného a konečného počtu pracovníkov vo vašej organizácii počas roka.

 • Vizualizácia sumy peňazí, ktorú zarobíte a miniete každý mesiac, a priebežného zostatku na účte.

Bodový graf

Vizualizácia bodového grafu je efektívny spôsob porovnávania veľkého počtu údajových bodov bez ohľadu na čas. Bodový graf má dve osi hodnôt: jedna množina numerických údajov pozdĺž vodorovnej osi a druhá množina numerických hodnôt pozdĺž zvislej osi. Graf zobrazuje body v priesečníku číselnej hodnoty X a Y a kombinuje tieto hodnoty do jednotlivých údajových bodov. Tieto údajové body môžu byť distribuované rovnomerne alebo nerovnomerne pozdĺž vodorovnej osi v závislosti od údajov. Počet údajových bodov môžete nastaviť maximálne do 10 000.

Bodový graf budete možno chcieť použiť namiesto čiarového grafu, pretože umožňuje zmeniť mierku vodorovnej osi. Bodové grafy umožňujú:

 • Zobraziť vzťahy medzi dvomi numerickými hodnotami.

 • Vykreslenie dvoch skupín čísel ako jedného radu súradníc x a y.

 • Zmeniť vodorovnú os na logaritmickú stupnicu.

 • Zobraziť údaje pracovného hárka, ktoré obsahujú dvojice alebo zoskupené množiny hodnôt.

 • Zobraziť vzory vo veľkých množinách údajov, napríklad zobrazením lineárnych alebo nelineárnych trendov, klastrov a odľahlých hodnôt.

 • Porovnať veľký počet údajových bodov bez ohľadu na čas. Čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete dosiahnuť.

Nasledujúci príklad znázorňuje bodový graf, ktorý zobrazuje odľahlé miesta (anomálie) so stúpajúcou trendovou čiarou. Graf jasne ukazuje, že väčšina produktov sa predávala v rovnakom množstve a iba niektoré produkty sa predávali vo väčších množstvách. Identifikovaním týchto odľahlých hodnôt môžete spustiť ďalšiu analýzu a rozdeliť ich podľa krajín a oblastí, čo môže pomôcť pri zlepšovaní logistiky, znižovaní nákladov a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov.

Typy vizualizácie Bodový graf

Mapy

Power BI sa integruje so službou Mapy Bing a poskytuje predvolené mapové súradnice (proces, ktorý sa nazýva geokódovanie), aby ste mohli vytvárať mapy. Spoločne používajú algoritmy na identifikáciu správnej polohy. Niekedy je to však najlepší odhad.

Základná mapa (mapová bublina) slúži na priradenie kategorických a kvantitatívnych informácií k priestorovým polohám. Tento typ mapového vizuálu zobrazuje presné geografické polohy údajových bodov na mape, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Výplňová mapa používa podfarbenie, tónovanie alebo vzory na zobrazenie toho, ako sa hodnota líši v pomere v rámci geografickej oblasti. Podobne tvarové mapy používajú farby na zobrazenie relatívnych porovnaní geografických oblastí. Na zobrazenie grafických informácií interaktívnym spôsobom môžete použiť aj mapu ArcGIS.

Typ vizualizácie Mapa

Vizualizácia rýchleho filtra

Vizualizácia rýchleho filtra je samostatný graf, ktorý možno použiť na filtrovanie ostatných vizuálov na stránke. Rýchle filtre poskytujú pokročilejší a prispôsobenejší spôsob filtrovania v porovnaní s tablou Filtre, ktorá je vhodná pre základnejšie operácie filtrovania. Ďalšie informácie o týchto dvoch možnostiach filtrovania nájdete v inom module.

Rýchle filtre sa vyskytujú v mnohých rôznych formátoch vrátane zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu a tlačidiel a môžu byť formátované tak, aby umožňovali výber iba jednej, mnohých alebo všetkých dostupných hodnôt.

Rýchle filtre sú ideálne na tieto účely:

 • Vizualizácia bežne používaných alebo dôležitých filtrov na plátne zostavy na jednoduchší prístup.

 • Zjednodušenie schopnosti zobrazenia aktuálneho vyfiltrovaného stavu bez potreby otvorenia rozbaľovacieho zoznamu.

 • Filtrovanie podľa stĺpcov, ktoré sú nepotrebné a skryté v tabuľkách údajov,

 • Vytvorenie zameranejších zostáv umiestnením rýchlych filtrov vedľa dôležitých vizuálov.

Tip

Použitie rýchleho filtra, ktorý je nastavený na rozbaľovací formát, odloží dotazy, ktoré sa odosielajú do množiny údajov, a môže pomôcť zvýšiť výkon.

Typ vizualizácie Rýchly filter

Vizualizácia Q&A

Vizualizácia Q&A umožňuje klásť otázky v prirodzenom jazyku a získavať odpovede vo forme vizuálu. Táto možnosť klásť otázky je cenná pre spotrebiteľov a pre vás ako autora zostavy. Tento typ vizualizácie vám môže pomôcť pri vytváraní vizuálov v zostave a dá sa tiež používať ako nástroj pre zákazníkov na rýchle získanie odpovedí.

Vizualizácia Q&A pozostáva z týchto štyroch hlavných súčastí:

 • Pole na otázku, v ktorom používatelia zadávajú otázku a zobrazujú sa im návrhy, ktoré im pomáhajú dokončiť otázku.

 • Vopred vyplnený zoznam navrhovaných otázok.

 • Ikona, ktorú môžu používatelia vybrať na skonvertovanie vizuálu Q&A na štandardný vizuál.

 • Ikona, ktorú môžu používatelia vybrať na otvorenie nástroja Q&A, ktorý návrhárom umožňuje nakonfigurovať základný nástroj prirodzeného jazyka. Pri zadávaní dotazov v prirodzenom jazyku pomocou funkcie Q&A služby Power BI môžete v dotaze zadať typ vizuálu. V nasledujúcom príklade je znázornená implementácia Čistý predaj podľa krajiny.

Typ vizualizácie Q&A