Vanliga frågor och svar om portalfunktioner för Microsoft Dynamics 365

Det finns många vanliga frågor och svar om vad Dynamics 365-portaler kan göra och hur vissa funktioner kan uppnås. Det här dokumentet beskriver många av dessa vanliga frågor och deras svar.

Gäller för: Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer: 4456128

Licensiering och etablering

 • Hur skaffar jag en portalprenumeration?

  En portalprenumeration kan hämtas på två sätt:

  1. Vi tillhandahåller ett portaltillägg med köp av vissa typer och kvantiteter av Dynamics 365 användarlicens. Information finns i Dynamics 365 pris- och licensieringsguide. Det är viktigt att observera att du bara får ett portaltillägg med användarlicenser även om du har köpt flera typer eller kvantiteter av giltiga licenser.
  2. Du kan köpa en annan portalprenumeration genom att köpa en tilläggsprenumeration på portalen. Den här prenumerationen är en tilläggsprenumeration på Dynamics 365 och kan köpas om du har rätt Dynamics 365 licenser.
 • Hur ändrar jag portaltyp och målgrupp när en portal har etablerats?

  När du har etablerat en portal kan du ändra portaltyp och målgrupp genom att följa stegen i Så här ändrar du målgruppen och typen för en Dynamics 365 portal.

 • Hur ändrar jag en portals bas-URL (d.v.s. underdomän för microsoftcrmportals.com URL) när en portal har etablerats?

  När du har etablerat en portal kan du ändra portalens bas-URL genom att följa den här dokumentationen.

 • Hur tar jag bort en portal när den har etablerats?

  Varje portal består av två delar:

  1. Portalvärd – Det är webbplatsen som kör portalkoden.
  2. Portallösningar – det här är lösningarna som installeras i din Dynamics 365 organisation när en portal etableras

  Om du vill ta bort en portal helt måste du ta bort portalvärden och avinstallera portallösningarna från din Dynamics 365 organisation.

  Om du vill återställa portalvärden följer du stegen i Återställa en portal. Det är viktigt att observera att återställning av portalvärden inte påverkar konfigurationen som görs i din Dynamics 365 organisation.

  Om du vill ta bort portallösningarna måste du ta bort lösningar från området Dynamics 365 lösningar. Du kan navigera till området Lösningar i Dynamics 365 webbapp genom att välja Inställningar och sedan välja Lösningar. Den ordning i vilken portallösningar ska avinstalleras finns i Portalfelsökning, del tre: Avinstallera portallösningar.

Dynamics 365 organisationslivscykel

 • Vi flyttade nyligen vår Dynamics 365 organisation från en geo/klientorganisation till en annan. Hur hanterar vi portaler som är anslutna till vår organisation?

  När du flyttar din Dynamics 365 organisation från en geo/klientorganisation till en annan flyttas inte associerade portaler till den organisationen automatiskt. Eftersom din organisation har flyttats fungerar inte en portal som är associerad med den organisationen och genererar ett fel vid start.

  Om du vill associera portalen igen med den relevanta organisationen kan du följa dessa steg:

  1. Du bör återställa den befintliga portalvärden från den befintliga klientorganisationen/geo genom att följa stegen i Återställa en portal.
  2. Det här steget tar bort dina associerade portalresurser och portal-URL:en kommer inte att vara tillgänglig när åtgärden har slutförts.
  3. När den befintliga portalen har återställts måste du gå till den nya klientorganisationen (eller till en ny geo för den befintliga klientorganisationen) och etablera en portal som är tillgänglig där.
 • Vi har nyligen återställt vår Dynamics 365 organisation från en gammal säkerhetskopia och nu fungerar inte portalen som är ansluten till den organisationen. Hur åtgärdar vi det?

  När en Dynamics 365-organisation återställs från en säkerhetskopia finns det olika ändringar som görs i din organisation som kan bryta portalens anslutning till organisationen. Följ dessa steg för att åtgärda det:

  • Om organisations-ID:t är detsamma efter återställningen och portallösningarna också finns:

   1. Gå till administrationscentret för Dynamics 365 online.
   2. Välj fliken Program .
   3. Välj din portal och välj Hantera för att öppna portalen Admin center.
   4. Välj Portalinformation.
   5. Ändra portaltillstånd till Av och välj sedan Uppdatera.
   6. När det är klart ändrar du portaltillståndet tillbaka till och väljer sedan Uppdatera.
   7. När båda stegen är klara startas portalen om och en anslutning till organisationen skapas också igen.
  • Om organisations-ID:t skiljer sig från återställningsåtgärden eller portallösningarna har tagits bort från din organisation:

   1. I det här fallet är det bättre att återställa portalen med hjälp av stegen i Återställ en portal.
 • Vi ändrade nyligen URL:en för vår Dynamics 365 organisation och portalen slutade fungera. Hur åtgärdar vi det?

  När du ändrar URL:en för din Dynamics 365 organisation slutar portalen att fungera eftersom den inte längre kan identifiera den Dynamics 365 URL:en. Följ dessa steg för att åtgärda problemet:

  1. Gå till administrationscentret för Dynamics 365 online.
  2. Välj fliken Program .
  3. Välj din portal och välj Hantera för att öppna portalen Admin center.
  4. Välj Portalåtgärder.
  5. Välj Uppdatera Dynamics 365 URL och gå igenom instruktionerna.
  6. När du är klar startar portalen om och börjar fungera igen.

Felsöka och åtgärda problem

 • När jag öppnar min portal visas en allmän felsida. Hur hittar jag felinformation?

  När ett serverfel uppstår vid försök att rendera portalen visas en allmän felsida för slutanvändare tillsammans med tidsstämpel och aktivitets-ID för det felet. Portaladministratörer kan konfigurera sin portal för att få den faktiska felinformationen som är användbar vid felsökning och åtgärd av problem. Du kan använda ett eller båda av följande alternativ:

  1. Inaktivera den anpassade felsidan

   Den inaktiverar den anpassade felsidan och gör att du kan se den fullständiga stackspårningen av eventuella fel när du navigerar till den sidan. Följ dessa steg.

   Obs!

   Det är lämpligt att endast använda detta när du utvecklar en portal. När portalen är live för användarna bör du aktivera anpassade fel igen.

  2. Aktivera diagnostikloggning

   Det gör att du kan få alla portalfel i en Azure Blob Storage. Om du vill aktivera det följer du stegen som beskrivs här.

   När du aktiverar diagnostikloggning kan du söka efter specifika fel som användare har rapporterat med hjälp av aktivitets-ID:t som visas på sidan med allmänna fel. Det aktivitets-ID:t loggas tillsammans med felinformationen och är användbart för att hitta det faktiska problemet.

Administration och hantering av portalen

 • Hur använder jag en anpassad inloggningsprovider på min portal?

  Dynamics 365-portaler har stöd för alla anpassade inloggningsproviders som ger stöd för standardautentiseringsprotokoll. Vi stöder OpenIdConnect-, SAML2- och WS-Fed-protokoll för alla anpassade IDP:er. Oauth2 stöds bara för en fast uppsättning kända IDP:er. Mer information om hur du konfigurerar en IDP-konfiguration finns i Felloggar i Åtkomstportalen.

 • Hur får jag nya portalversioner i sandbox-portalen först innan de tillämpas på produktion?

  Alla portalversioner görs i två faser, tidig uppgradering och allmän tillgänglighet. Under fasen Tidig uppgradering uppgraderar vi bara portaler som är markerade för tidig uppgradering. Om du vill hämta den nya portalversionen i sandbox-miljön (dev/test) kan du aktivera portalen för tidig uppgradering.

  Mer information om processen finns i Uppgradera en portal.

 • Hur använder jag ett anpassat domännamn med min portal?

  Du kan göra så att portalen använder ett anpassat domännamn i stället för standarddomännamn microsoftcrmportals.com . Det gör du genom att följa stegen i Administrera din portal.

 • Hur tar jag bort en entitet från global sökning?

  Se Ta bort en entitet från global sökning

 • Hur återskapar jag sökindexet?

  Se Återskapa fullständigt sökindex