Snabbstart: Dirigera webbtrafik med Azure Application Gateway – ARM-mall

I den här snabbstarten använder du en Azure Resource Manager-mall (ARM-mall) för att skapa en Azure Application Gateway. Sedan testar du programgatewayen för att se till att den fungerar korrekt.

application gateway resources

En ARM-mall är en JSON-fil (JavaScript Object Notation) som definierar infrastrukturen och konfigurationen för ditt projekt. Mallen använder deklarativ syntax. I deklarativ syntax beskriver du din avsedda distribution utan att skriva sekvensen med programmeringskommandon för att skapa den.

Du kan också slutföra den här snabbstarten med hjälp av Azure Portal, Azure PowerShell eller Azure CLI.

Om din miljö uppfyller förhandskraven och du är van att använda ARM-mallar väljer du knappen Distribuera till Azure. Mallen öppnas på Azure-portalen.

Deploy to Azure

Förutsättningar

Granska mallen

För enkelhetens skull skapar den här mallen en enkel konfiguration med en offentlig IP-adress på klientsidan, en grundläggande lyssnare som ska vara värd för en enda plats på programgatewayen, en grundläggande routningsregel för begäranden och två virtuella datorer i serverdelspoolen.

Mallen som används i den här snabbstarten kommer från Azure-snabbstartsmallar

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "metadata": {
  "_generator": {
   "name": "bicep",
   "version": "0.5.6.12127",
   "templateHash": "5093932345902341724"
  }
 },
 "parameters": {
  "adminUsername": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "Admin username for the backend servers"
   }
  },
  "adminPassword": {
   "type": "secureString",
   "metadata": {
    "description": "Password for the admin account on the backend servers"
   }
  },
  "location": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[resourceGroup().location]",
   "metadata": {
    "description": "Location for all resources."
   }
  },
  "vmSize": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "Standard_B2ms",
   "metadata": {
    "description": "Size of the virtual machine."
   }
  }
 },
 "variables": {
  "virtualMachineName": "myVM",
  "virtualNetworkName": "myVNet",
  "networkInterfaceName": "net-int",
  "ipconfigName": "ipconfig",
  "publicIPAddressName": "public_ip",
  "nsgName": "vm-nsg",
  "applicationGateWayName": "myAppGateway",
  "virtualNetworkPrefix": "10.0.0.0/16",
  "subnetPrefix": "10.0.0.0/24",
  "backendSubnetPrefix": "10.0.1.0/24"
 },
 "resources": [
  {
   "copy": {
    "name": "nsg",
    "count": "[length(range(0, 2))]"
   },
   "type": "Microsoft.Network/networkSecurityGroups",
   "apiVersion": "2021-05-01",
   "name": "[format('{0}{1}', variables('nsgName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1))]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "properties": {
    "securityRules": [
     {
      "name": "RDP",
      "properties": {
       "protocol": "Tcp",
       "sourcePortRange": "*",
       "destinationPortRange": "3389",
       "sourceAddressPrefix": "*",
       "destinationAddressPrefix": "*",
       "access": "Allow",
       "priority": 300,
       "direction": "Inbound"
      }
     }
    ]
   }
  },
  {
   "copy": {
    "name": "publicIPAddress",
    "count": "[length(range(0, 3))]"
   },
   "type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",
   "apiVersion": "2021-05-01",
   "name": "[format('{0}{1}', variables('publicIPAddressName'), range(0, 3)[copyIndex()])]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "sku": {
    "name": "Standard"
   },
   "properties": {
    "publicIPAddressVersion": "IPv4",
    "publicIPAllocationMethod": "Static",
    "idleTimeoutInMinutes": 4
   }
  },
  {
   "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks",
   "apiVersion": "2021-05-01",
   "name": "[variables('virtualNetworkName')]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "properties": {
    "addressSpace": {
     "addressPrefixes": [
      "[variables('virtualNetworkPrefix')]"
     ]
    },
    "subnets": [
     {
      "name": "myAGSubnet",
      "properties": {
       "addressPrefix": "[variables('subnetPrefix')]",
       "privateEndpointNetworkPolicies": "Enabled",
       "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled"
      }
     },
     {
      "name": "myBackendSubnet",
      "properties": {
       "addressPrefix": "[variables('backendSubnetPrefix')]",
       "privateEndpointNetworkPolicies": "Enabled",
       "privateLinkServiceNetworkPolicies": "Enabled"
      }
     }
    ],
    "enableDdosProtection": false,
    "enableVmProtection": false
   }
  },
  {
   "copy": {
    "name": "virtualMachine",
    "count": "[length(range(0, 2))]"
   },
   "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines",
   "apiVersion": "2021-11-01",
   "name": "[format('{0}{1}', variables('virtualMachineName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1))]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "properties": {
    "hardwareProfile": {
     "vmSize": "[parameters('vmSize')]"
    },
    "storageProfile": {
     "imageReference": {
      "publisher": "MicrosoftWindowsServer",
      "offer": "WindowsServer",
      "sku": "2016-Datacenter",
      "version": "latest"
     },
     "osDisk": {
      "osType": "Windows",
      "createOption": "FromImage",
      "caching": "ReadWrite",
      "managedDisk": {
       "storageAccountType": "StandardSSD_LRS"
      },
      "diskSizeGB": 127
     }
    },
    "osProfile": {
     "computerName": "[format('{0}{1}', variables('virtualMachineName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1))]",
     "adminUsername": "[parameters('adminUsername')]",
     "adminPassword": "[parameters('adminPassword')]",
     "windowsConfiguration": {
      "provisionVMAgent": true,
      "enableAutomaticUpdates": true
     },
     "allowExtensionOperations": true
    },
    "networkProfile": {
     "networkInterfaces": [
      {
       "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces', format('{0}{1}', variables('networkInterfaceName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1)))]"
      }
     ]
    }
   },
   "dependsOn": [
    "networkInterface"
   ]
  },
  {
   "copy": {
    "name": "virtualMachine_IIS",
    "count": "[length(range(0, 2))]"
   },
   "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions",
   "apiVersion": "2021-11-01",
   "name": "[format('{0}{1}/IIS', variables('virtualMachineName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1))]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "properties": {
    "autoUpgradeMinorVersion": true,
    "publisher": "Microsoft.Compute",
    "type": "CustomScriptExtension",
    "typeHandlerVersion": "1.4",
    "settings": {
     "commandToExecute": "powershell Add-WindowsFeature Web-Server; powershell Add-Content -Path \"C:\\inetpub\\wwwroot\\Default.htm\" -Value $($env:computername)"
    }
   },
   "dependsOn": [
    "virtualMachine"
   ]
  },
  {
   "type": "Microsoft.Network/applicationGateways",
   "apiVersion": "2021-05-01",
   "name": "[variables('applicationGateWayName')]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "properties": {
    "sku": {
     "name": "Standard_v2",
     "tier": "Standard_v2"
    },
    "gatewayIPConfigurations": [
     {
      "name": "appGatewayIpConfig",
      "properties": {
       "subnet": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets', variables('virtualNetworkName'), 'myAGSubnet')]"
       }
      }
     }
    ],
    "frontendIPConfigurations": [
     {
      "name": "appGwPublicFrontendIp",
      "properties": {
       "privateIPAllocationMethod": "Dynamic",
       "publicIPAddress": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/publicIPAddresses', format('{0}0', variables('publicIPAddressName')))]"
       }
      }
     }
    ],
    "frontendPorts": [
     {
      "name": "port_80",
      "properties": {
       "port": 80
      }
     }
    ],
    "backendAddressPools": [
     {
      "name": "myBackendPool",
      "properties": {}
     }
    ],
    "backendHttpSettingsCollection": [
     {
      "name": "myHTTPSetting",
      "properties": {
       "port": 80,
       "protocol": "Http",
       "cookieBasedAffinity": "Disabled",
       "pickHostNameFromBackendAddress": false,
       "requestTimeout": 20
      }
     }
    ],
    "httpListeners": [
     {
      "name": "myListener",
      "properties": {
       "frontendIPConfiguration": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/applicationGateways/frontendIPConfigurations', variables('applicationGateWayName'), 'appGwPublicFrontendIp')]"
       },
       "frontendPort": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/applicationGateways/frontendPorts', variables('applicationGateWayName'), 'port_80')]"
       },
       "protocol": "Http",
       "requireServerNameIndication": false
      }
     }
    ],
    "requestRoutingRules": [
     {
      "name": "myRoutingRule",
      "properties": {
       "ruleType": "Basic",
       "httpListener": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/applicationGateways/httpListeners', variables('applicationGateWayName'), 'myListener')]"
       },
       "backendAddressPool": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/applicationGateways/backendAddressPools', variables('applicationGateWayName'), 'myBackendPool')]"
       },
       "backendHttpSettings": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/applicationGateways/backendHttpSettingsCollection', variables('applicationGateWayName'), 'myHTTPSetting')]"
       }
      }
     }
    ],
    "enableHttp2": false,
    "autoscaleConfiguration": {
     "minCapacity": 0,
     "maxCapacity": 10
    }
   },
   "dependsOn": [
    "[resourceId('Microsoft.Network/publicIPAddresses', format('{0}{1}', variables('publicIPAddressName'), range(0, 3)[0]))]",
    "[resourceId('Microsoft.Network/virtualNetworks', variables('virtualNetworkName'))]"
   ]
  },
  {
   "copy": {
    "name": "networkInterface",
    "count": "[length(range(0, 2))]"
   },
   "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
   "apiVersion": "2021-05-01",
   "name": "[format('{0}{1}', variables('networkInterfaceName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1))]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "properties": {
    "ipConfigurations": [
     {
      "name": "[format('{0}{1}', variables('ipconfigName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1))]",
      "properties": {
       "privateIPAllocationMethod": "Dynamic",
       "publicIPAddress": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/publicIPAddresses', format('{0}{1}', variables('publicIPAddressName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1)))]"
       },
       "subnet": {
        "id": "[resourceId('Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets', variables('virtualNetworkName'), 'myBackendSubnet')]"
       },
       "primary": true,
       "privateIPAddressVersion": "IPv4",
       "applicationGatewayBackendAddressPools": [
        {
         "id": "[resourceId('Microsoft.Network/applicationGateways/backendAddressPools', variables('applicationGateWayName'), 'myBackendPool')]"
        }
       ]
      }
     }
    ],
    "enableAcceleratedNetworking": false,
    "enableIPForwarding": false,
    "networkSecurityGroup": {
     "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkSecurityGroups', format('{0}{1}', variables('nsgName'), add(range(0, 2)[copyIndex()], 1)))]"
    }
   },
   "dependsOn": [
    "[resourceId('Microsoft.Network/applicationGateways', variables('applicationGateWayName'))]",
    "nsg",
    "publicIPAddress"
   ]
  }
 ]
}

Flera Azure-resurser definieras i mallen:

Distribuera mallen

Distribuera ARM-mallen till Azure:

 1. Välj Distribuera till Azure för att logga in på Azure och öppna mallen. Mallen skapar en programgateway, nätverksinfrastrukturen och två virtuella datorer i serverdelspoolen som kör IIS.

  Deploy to Azure

 2. Välj eller skapa resursgruppen och ange användarnamnet och lösenordet för administratören för den virtuella datorn.

 3. Välj Granska + skapa och välj sedan Skapa.

  Distributionen kan ta 20 minuter eller längre att slutföra.

Verifiera distributionen

Även om IIS inte krävs för att skapa programgatewayen installeras den för att kontrollera om Azure har skapat programgatewayen. Använd IIS för att testa programgatewayen:

 1. Leta reda på den offentliga IP-adressen för programgatewayen på skärmen Översikt.Record application gateway public IP address Eller så kan du välja Alla resurser, ange myAGPublicIPAddress i sökrutan och sedan välja den i sökresultaten. Azure visar den offentliga IP-adressen på sidan Översikt.

 2. Kopiera den offentliga IP-adressen och klistra sedan in den i webbläsarens adressfält för att bläddra i IP-adressen.

 3. Kontrollera svaret. Ett giltigt svar verifierar att programgatewayen har skapats och kan ansluta till serverdelen.

  Test application gateway

  Uppdatera webbläsaren flera gånger så bör du se anslutningar till både myVM1 och myVM2.

Rensa resurser

När du inte längre behöver de resurser som du skapade med programgatewayen tar du bort resursgruppen. Detta tar bort programgatewayen och alla relaterade resurser.

Om du vill ta bort resursgruppen anropar du cmdleten Remove-AzResourceGroup :

Remove-AzResourceGroup -Name <your resource group name>

Nästa steg