Klusterbibliotek

Klusterbibliotek kan användas av alla notebooks som körs i ett kluster. Du kan installera ett klusterbibliotek direkt från en offentlig lagringsplats som PyPI eller Maven, med hjälp av ett tidigare installerat arbetsytebibliotek eller ett init-skript.

Installera ett bibliotek i ett kluster

Det finns två huvudsakliga sätt att installera ett bibliotek på ett kluster:

 • Installera ett arbetsytebibliotek som redan har laddats upp till arbetsytan.
 • Installera ett bibliotek för användning endast med ett specifikt kluster.

Om biblioteket kräver anpassad konfiguration kanske du inte kan installera det med hjälp av metoderna som anges ovan. I stället kan du installera biblioteket med ett init-skript som körs när klustret skapas.

Anteckning

När du installerar ett bibliotek i ett kluster visas inte det nya biblioteket omedelbart i en notebook-fil som redan är ansluten till klustret. Du måste först koppla från och sedan koppla notebook-filen till klustret igen.

Förutom metoderna i den här artikeln kan du även installera ett bibliotek i ett kluster med hjälp av Databricks Terraform-providern och databricks_library.

I det här avsnittet:

Arbetsytebibliotek

Anteckning

Azure Databricks bearbetar alla arbetsytebibliotek i den ordning de installerades i klustret. Du kan behöva vara uppmärksam på installationsordningen på klustret om det finns beroenden mellan bibliotek.

Om du vill installera ett bibliotek som redan finns på arbetsytan kan du starta från klustrets användargränssnitt eller biblioteksgränssnittet:

Kluster

 1. Klicka på beräkningsikonenBeräkning i sidofältet.
 2. Klicka på ett klusternamn.
 3. Klicka på fliken Bibliotek .
 4. Klicka på Installera ny.
 5. Välj Arbetsyta i listan Bibliotekskälla.
 6. Välj ett arbetsytebibliotek.
 7. Klicka på Installera.
 8. Så här konfigurerar du biblioteket så att det installeras på alla kluster:
  1. Klicka på biblioteket.
  2. Markera kryssrutan Installera automatiskt i alla kluster .
  3. Klicka på Bekräfta.

Bibliotek

 1. Gå till mappen som innehåller biblioteket.
 2. Klicka på biblioteksnamnet.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill konfigurera att biblioteket ska installeras i alla kluster markerar du kryssrutan Installera automatiskt i alla kluster och klickar på Bekräfta.

   Viktigt

   Det här alternativet installerar inte biblioteket på kluster som kör Databricks Runtime 7.0 och senare.

  • Markera kryssrutan bredvid det kluster som du vill installera biblioteket på och klicka på Installera.

Biblioteket är installerat i klustret.

Klusterinstallerat bibliotek

Du kan installera ett bibliotek i ett visst kluster utan att göra det tillgängligt som ett arbetsytebibliotek.

Så här installerar du ett bibliotek i ett kluster:

 1. Klicka på beräkningsikonenBeräkning i sidofältet.
 2. Klicka på ett klusternamn.
 3. Klicka på fliken Bibliotek .
 4. Klicka på Installera ny.
 5. Följ någon av metoderna för att skapa ett arbetsytebibliotek. När du har klickat på Skapa installeras biblioteket i klustret.

Init-skript

Om ditt bibliotek kräver anpassad konfiguration kan du kanske inte installera det med hjälp av arbetsytan eller klusterbiblioteksgränssnittet. I stället kan du installera biblioteket med hjälp av ett init-skript.

Här är ett exempel på ett init-skript som använder pip för att installera Python-bibliotek på ett Databricks Runtime-kluster vid klusterinitiering.

#!/bin/bash

/databricks/python/bin/pip install astropy

Avinstallera ett bibliotek från ett kluster

Anteckning

När du avinstallerar ett bibliotek från ett kluster tas biblioteket bara bort när du startar om klustret. Tills du startar om klustret visas statusen för det avinstallerade biblioteket som Avinstallera väntar på omstart.

Om du vill avinstallera ett bibliotek kan du starta från ett kluster eller ett bibliotek:

Kluster

 1. Klicka på beräkningsikonenBeräkning i sidofältet.
 2. Klicka på ett klusternamn.
 3. Klicka på fliken Bibliotek .
 4. Markera kryssrutan bredvid klustret som du vill avinstallera biblioteket från, klicka på Avinstallera och bekräfta. Status ändras till Avinstallera väntar på omstart.

Bibliotek

 1. Gå till mappen som innehåller biblioteket.
 2. Klicka på biblioteksnamnet.
 3. Markera kryssrutan bredvid klustret som du vill avinstallera biblioteket från, klicka på Avinstallera och bekräfta. Status ändras till Avinstallera väntar på omstart.
 4. Klicka på klusternamnet för att gå till informationssidan för klustret.

Klicka på Starta om och bekräfta för att avinstallera biblioteket. Biblioteket tas bort från klustrets biblioteksflik.

Visa biblioteken som är installerade i ett kluster

 1. Klicka på beräkningsikonenBeräkning i sidofältet.
 2. Klicka på klusternamnet.
 3. Klicka på fliken Bibliotek . För varje bibliotek visar fliken namn och version, typ, installationsstatus och, om det laddas upp, källfilen.

Uppdatera ett klusterinstallerat bibliotek

Om du vill uppdatera ett klusterinstallerat bibliotek avinstallerar du den gamla versionen av biblioteket och installerar en ny version.