Snabbstart: Skapa en virtuell Windows-dator i Azure med PowerShell

Gäller för: ✔️ Windows virtuella datorer

Azure PowerShell-modulen används för att skapa och hantera Azure-resurser från PowerShell-kommandoraden eller i skript. Den här snabbstarten beskriver hur du använder Azure PowerShell-modulen för att distribuera en virtuell dator (VM) i Azure som kör Windows Server 2016. Du kommer även att RDP-ansluta till den virtuella datorn och installera IIS-webbservern för att se hur den virtuella datorn fungerar i praktiken.

Om du inte har någon Azure-prenumeration kan du skapa ett kostnadsfritt konto innan du börjar.

Starta Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell är ett interaktivt gränssnitt som du kan använda för att utföra stegen i den här artikeln. Den har vanliga Azure-verktyg förinstallerat och har konfigurerats för användning med ditt konto.

Om du vill öppna Cloud Shell väljer du bara Prova från det övre högra hörnet i ett kodblock. Du kan också starta Cloud Shell i en separat webbläsarflik genom att gå till https://shell.azure.com/powershell. Kopiera kodblocket genom att välja Kopiera, klistra in det i Cloud Shell och kör det genom att trycka på RETUR.

Skapa resursgrupp

Skapa en Azure-resursgrupp med New-AzResourceGroup. En resursgrupp är en logisk container där Azure-resurser distribueras och hanteras.

New-AzResourceGroup -Name 'myResourceGroup' -Location 'EastUS'

Skapa en virtuell dator

Skapa en virtuell dator med New-AzVM. Ange namnet på varje resurs så skapas de av cmdleten New-AzVM om de inte redan finns.

Vid uppmaningen anger du ett användarnamn och lösenord som ska användas som autentiseringsuppgifter för inloggning på den virtuella datorn:

New-AzVm `
  -ResourceGroupName 'myResourceGroup' `
  -Name 'myVM' `
  -Location 'East US' `
  -VirtualNetworkName 'myVnet' `
  -SubnetName 'mySubnet' `
  -SecurityGroupName 'myNetworkSecurityGroup' `
  -PublicIpAddressName 'myPublicIpAddress' `
  -OpenPorts 80,3389

Installera webbservern

Installera IIS-webbservern för att se hur den virtuella datorn fungerar i praktiken. Öppna en PowerShell-kommandotolk på den virtuella datorn och kör följande kommando:

Invoke-AzVMRunCommand -ResourceGroupName 'myResourceGroup' -VMName 'myVM' -CommandId 'RunPowerShellScript' -ScriptString 
'Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools'

Parametern -ScriptString kräver version 4.27.0 eller senare av modulen Az.Compute .

Se hur webbservern fungerar i praktiken

När IIS har installerats och port 80 är öppen på den virtuella datorn från Internet använder du valfri webbläsare för att visa standardvälkomstsidan för IIS. Använd den virtuella datorns offentliga IP-adress, som du hämtade i ett tidigare steg. I följande exempel visas standardwebbplatsen för IIS:

IIS default site

Rensa resurser

När de inte längre behövs använder du cmdleten Remove-AzResourceGroup för att ta bort resursgruppen, den virtuella datorn och alla relaterade resurser:

Remove-AzResourceGroup -Name 'myResourceGroup'

Nästa steg

I den här snabbstarten distribuerade du en enkel virtuell dator, öppnade en nätverksport för webbtrafik och installerade en grundläggande webbserver. Om du vill veta mer om virtuella Azure-datorer fortsätter du till självstudien för virtuella Windows-datorer.