az dls fs

Hantera ett Data Lake Store-filsystem.

Kommandon

az dls fs access

Hantera åtkomst och behörigheter för Data Lake Store-filsystem.

az dls fs access remove-all

Ta bort åtkomstkontrollistan för en fil eller mapp.

az dls fs access remove-entry

Ta bort poster för åtkomstkontrollistan för en fil eller mapp.

az dls fs access set

Ersätt den befintliga åtkomstkontrollistan för en fil eller mapp.

az dls fs access set-entry

Uppdatera åtkomstkontrollistan för en fil eller mapp.

az dls fs access set-owner

Ange ägarinformation för en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs access set-permission

Ange behörigheter för en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs access show

Visa åtkomstkontrollistan (ACL).

az dls fs append

Lägg till innehåll i en fil i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs create

Skapar en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs delete

Ta bort en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs download

Ladda ned en fil eller mapp från ett Data Lake Store-konto till den lokala datorn.

az dls fs join

Koppla filer i ett Data Lake Store-konto till en fil.

az dls fs list

Visa en lista över filer och mappar i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs move

Flytta en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs preview

Förhandsgranska innehållet i en fil i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs remove-expiry

Ta bort förfallotiden för en fil.

az dls fs set-expiry

Ange förfallotid för en fil.

az dls fs show

Hämta fil- eller mappinformation i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs test

Testa om det finns en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs upload

Ladda upp en fil eller mapp till ett Data Lake Store-konto.

az dls fs append

Lägg till innehåll i en fil i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs append --content
         --path
         [--account]
         [--ids]
         [--subscription]

Obligatoriska parametrar

--content

Innehåll som ska läggas till i filen.

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs create

Skapar en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs create --account
         --path
         [--content]
         [--folder]
         [--force]

Exempel

Skapar en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto. (genereras automatiskt)

az dls fs create --account {account} --folder --path {path}

Obligatoriska parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--content

Innehåll som filen ska innehålla när den skapas.

--folder

Anger att det nya objektet är en mapp och inte en fil.

standardvärde: False
--force

Anger att om filen eller mappen finns ska den skrivas över.

standardvärde: False

az dls fs delete

Ta bort en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs delete --path
         [--account]
         [--ids]
         [--recurse]
         [--subscription]

Exempel

Ta bort en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto. (genereras automatiskt)

az dls fs delete --account {account} --path {path}

Obligatoriska parametrar

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--recurse

Anger att detta ska vara en rekursiv borttagning av mappen.

standardvärde: False
--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs download

Ladda ned en fil eller mapp från ett Data Lake Store-konto till den lokala datorn.

az dls fs download --destination-path
          --source-path
          [--account]
          [--block-size]
          [--buffer-size]
          [--chunk-size]
          [--ids]
          [--overwrite]
          [--subscription]
          [--thread-count]

Exempel

Ladda ned en fil eller mapp från ett Data Lake Store-konto till den lokala datorn. (genereras automatiskt)

az dls fs download --account {account} --destination-path {destination-path} --source-path {source-path}

Obligatoriska parametrar

--destination-path

Den lokala sökvägen där filen eller mappen laddas ned.

--source-path

Den fullständiga sökvägen i Data Lake Store-filsystemet som filen eller mappen ska laddas ned från.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--block-size

Storleken på ett block i byte.

standardvärde: 4194304
--buffer-size

Storleken på överföringsbufferten i byte.

standardvärde: 4194304
--chunk-size

Storleken på ett segment, i byte.

standardvärde: 268435456
--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--overwrite

Anger att om målfilen eller målmappen finns ska den skrivas över.

standardvärde: False
--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--thread-count

Parallellitet för nedladdningen. Standard: Antalet kärnor på den lokala datorn.

az dls fs join

Koppla filer i ett Data Lake Store-konto till en fil.

az dls fs join --destination-path
        --source-paths
        [--account]
        [--force]
        [--ids]
        [--subscription]

Obligatoriska parametrar

--destination-path

Målsökvägen i Data Lake Store-kontot.

--source-paths

Den blankstegsavgränsade listan över filer i Data Lake Store-kontot som ska anslutas.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--force

Anger att om målfilen redan finns ska den skrivas över.

standardvärde: False
--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs list

Visa en lista över filer och mappar i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs list --path
        [--account]
        [--ids]
        [--subscription]

Exempel

Visa en lista över filer och mappar i ett Data Lake Store-konto. (genereras automatiskt)

az dls fs list --account {account} --path {path}

Obligatoriska parametrar

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs move

Flytta en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs move --destination-path
        --source-path
        [--account]
        [--force]
        [--ids]
        [--subscription]

Exempel

Flytta en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto. (genereras automatiskt)

az dls fs move --account {account} --destination-path {destination-path} --source-path {source-path}

Obligatoriska parametrar

--destination-path

Målsökvägen i Data Lake Store-kontot.

--source-path

Filen eller mappen som ska flyttas.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--force

Anger att om målfilen eller målmappen redan finns ska den skrivas över och ersättas med filen eller mappen som flyttas.

standardvärde: False
--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs preview

Förhandsgranska innehållet i en fil i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs preview --path
         [--account]
         [--force]
         [--ids]
         [--length]
         [--offset]
         [--subscription]

Obligatoriska parametrar

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--force

Anger att om förhandsversionen är större än 1 MB hämtar du den fortfarande. Detta kan vara mycket långsamt, beroende på hur stor filen är.

standardvärde: False
--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--length

Mängden data som ska förhandsgranskas i byte.

--offset

Positionen i byte att starta förhandsgranskningen från.

standardvärde: 0
--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs remove-expiry

Ta bort förfallotiden för en fil.

az dls fs remove-expiry --path
            [--account]
            [--ids]
            [--subscription]

Obligatoriska parametrar

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs set-expiry

Ange förfallotid för en fil.

az dls fs set-expiry --expiration-time
           --path
           [--account]
           [--ids]
           [--subscription]

Obligatoriska parametrar

--expiration-time

Det absoluta värdet för förfallotiden uttryckt som millisekunder sedan epoken.

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs show

Hämta fil- eller mappinformation i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs show --path
        [--account]
        [--ids]
        [--subscription]

Exempel

Hämta fil- eller mappinformation i ett Data Lake Store-konto. (genereras automatiskt)

az dls fs show --account {account} --path {path}

Obligatoriska parametrar

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs test

Testa om det finns en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto.

az dls fs test --path
        [--account]
        [--ids]
        [--subscription]

Exempel

Testa om det finns en fil eller mapp i ett Data Lake Store-konto. (genereras automatiskt)

az dls fs test --account {account} --path {path}

Obligatoriska parametrar

--path

Sökvägen till det angivna Data Lake Store-kontot där åtgärden ska utföras. I formatet "/folder/file.txt", där den första "/" efter DNS anger roten för filsystemet.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

az dls fs upload

Ladda upp en fil eller mapp till ett Data Lake Store-konto.

az dls fs upload --destination-path
         --source-path
         [--account]
         [--block-size]
         [--buffer-size]
         [--chunk-size]
         [--ids]
         [--overwrite]
         [--subscription]
         [--thread-count]

Exempel

Ladda upp en fil eller mapp till ett Data Lake Store-konto. (genereras automatiskt)

az dls fs upload --account {account} --destination-path {destination-path} --overwrite --source-path {source-path}

Obligatoriska parametrar

--destination-path

Den fullständiga sökvägen i Data Lake Store-filsystemet som filen eller mappen ska laddas upp till.

--source-path

Sökvägen till filen eller mappen som ska laddas upp.

Valfria parametrar

--account -n

Namnet på Data Lake Store-kontot.

--block-size

Storleken på ett block i byte.

standardvärde: 4194304
--buffer-size

Storleken på överföringsbufferten i byte.

standardvärde: 4194304
--chunk-size

Storleken på ett segment, i byte.

standardvärde: 268435456
--ids

Ett eller flera resurs-ID:er (avgränsade med blanksteg). Det bör vara ett fullständigt resurs-ID som innehåller all information om "Resurs-ID"-argument. Du bör ange antingen --ids eller andra "Resurs-ID"-argument.

--overwrite

Anger att om målfilen eller målmappen finns ska den skrivas över.

standardvärde: False
--subscription

Namn eller ID för prenumerationen. Du kan konfigurera standardprenumerationen med .az account set -s NAME_OR_ID

--thread-count

Parallellitet för uppladdningen. Standard: Antalet kärnor på den lokala datorn.