Dela via


Nyckeluppgifter: Kompensationsplaner

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller viktig information om kompensationsplaner.

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Skapa en fast kompensationsplan

Skapa en berättiganderegel för en kompensationsplan

Registrera en medarbetare i en plan för fast kompensation

Underhålla eller ändra den fasta kompensationen för en medarbetare

Skapa in en variabel kompensationsplan

Registrera en medarbetare i en variabel kompensationsplan

Lägg till undantag i en medarbetares registrering till en variabel plan

Skapa och kör en processhändelse

Visa resultaten av en processhändelse för en medarbetare

Aktivera rekommendationer i fasta eller variabla planer

Använd rekommendationer för att justera fasta ökningar eller belöningar

Godkänn en ändring av medarbetarkompensation

Uppdatera kompensation från en kompensationsprocesshändelse

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Om planer

Skapa en fast kompensationsplan

Använd en av följande procedurer när du vill ställa in en fast kompensationsplan.

Hh781095.collapse_all(sv-se,AX.60).gifSkapa en fast kompensationsplan med hjälp av formuläret för fast kompensationsplan

Använd den här proceduren om du inte använder ett externt kompensationssystem till Microsoft Dynamics AX.

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Planer för fast kompensation.

 2. Klicka på Ny.

 3. I fältet Typ väljer du typen Band, Grad eller Steg.

 4. Om du har valt Band i det föregående steget kan du markera kryssrutan Marknadsprisindikator om du vill använda de marknadsprisintervall som har angetts för varje jobb utöver de breda kompensationsintervall som har angetts för den här kompensationsplanen.

 5. Välj ett alternativ i fältet Tolerans utanför intervallet om du vill ange hur restriktioner för manuella lönesatsändringar ska hanteras.

 6. Markera kryssrutan Aktivera rekommendation så kan en chef eller kompensationsadministratör föreslå ändringar i riktlinjebeloppen som beräknas för planen.

 7. Välj Procent i fältet Anställningsregel för att ange om proportionellt beräknad betalning ska användas för medarbetare som anställs vid något tillfälle under kompensationscykeln.

 8. Du kan även: Lägg till steg för en löneintervallmatris på fliken Matris för utnyttjande inom löneintervall om du vill flytta medarbetare mot kontrollpunkten för deras jobb. Mer information finns i Om planer.

 9. Tryck på CTRL+S.

 10. Klicka på Ställ in kompensation för att öppna formuläret Ställ in kompensation, där du kan välja ett av följande alternativ:

  • Ställ in ny kompensationsmatris – Välj en referenspunktinställning. Referenspunktsinställningarna som du väljer bestämmer kompensationsstrukturen i planen för fast kompensation.

  • Skapa ny från befintlig kompensationsmatris – Kopiera en befintlig kompensationsstruktur som har skapats för en annan plan.

   Anta att medarbetare som finns i kompensationsregion A ska ha mer än 10 procent betalt än dem i kompensationsregion B, till exempel. Du skapar en plan för medarbetare i kompensationsregion A och väljer sedan Skapa ny från befintlig kompensationsmatris när du skapar planen för medarbetare i kompensationsregion B. Du kan sedan ändra kompensationsstrukturen för den kopierade planen med 10 procent.

  • Använd befintlig kompensationsmatris – Använd samma kompensationsstruktur som en plan som redan finns.

   Anteckning

   Alla ändringar du gör i lönenivåerna som finns i kompensationsstrukturen avspeglas i alla andra kompensationsplaner där den här kompensationsstrukturen används.

 11. När du har valt ett alternativ i formuläret Ställ in kompensation klickar du på OK för att öppna formuläret Kompensationsstruktur där du kan granska nivåerna och löneintervallen för kompensationsstrukturraderna.

 12. Justera nivåerna och löneintervallen efter behov och stäng sedan formuläret Kompensationsstruktur. Så här kan du justera multipelvärden i rutnätet samtidigt:

  1. Klicka på knappen Massändra.

  2. Välj en Modifieringstyp.

  3. Ange ett Justeringsbelopp.

  4. Klicka på Använd i rutnät.

  5. Klicka på Stäng om du vill spara värdena i rutnätet.

   Anteckning

   Mer information finns i Ersättning struktur (formulär).

 13. Klicka på fliken Allmänt i formuläret Planer för fast kompensation och välj en kontrollpunkt i fältet Kontrollpunkt. Kontrollpunkten är mållönesatsen för ett jobb som täcks av den aktuella planen och hämtas från referenspunktsinställningen.

 14. Ange ytterligare information i de återstående fälten. Mer information finns i Fasta kompensationsplaner (formulär).

Hh781095.collapse_all(sv-se,AX.60).gifSkapa en fast kompensationsstruktur med hjälp av rutnätet i kompensationsformuläret

Om ditt företag använder externa kompensationssystem kan du använda formuläret Kompensationsrutnät när du vill ställa in grundläggande kompensationsstrukturer.

Anteckning

Kompensationsstrukturer som skapas i formuläret Planer för fast kompensation kopieras automatiskt till formuläret Kompensationsrutnät. Men en kompensationsstruktur som har skapats i formuläret Kompensationsrutnät kopieras inte till formuläret Planer för fast kompensation.

 1. Klicka på Personal > Inställningar > Kompensation > Kompensationsrutnät.

 2. Klicka på Ny.

 3. Ange ett namn och en beskrivning av rutnätet.

 4. Välj kompensationsnivåtypen för strukturen i fältet Typ.

 5. Välj referenspunktsinställning för strukturen. Referenspunkterna i referenspunktsinställningen bestämmer vilka intervall du kan använda för att ställa in riktlinjer för löneintervall på varje nivå i strukturen.

 6. Välj valuta för strukturen.

 7. Ange gällande datum och utgångsdatum för strukturen.

 8. Klicka på Kompensationsstruktur för att öppna formuläret Kompensationsstruktur, där du kan ändra riktlinjer för löneintervallet i strukturen. Mer information finns i Ersättning struktur (formulär).

Överst på sidan

Skapa en berättiganderegel för en kompensationsplan

Använd berättiganderegler för att identifiera de medarbetare som är berättigade till kompensationsplaner. Innan du kan skapa en berättiganderegel måste du ha skapat en eller flera kompensationsplaner. Du kan också välja en uppsättning kompensationsnivåer för att ange jobbnivåer över jobben som ska vara tillgängliga för en plan.

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Berättiganderegler.

 2. Klicka på Ny.

 3. Ange ett namn och en beskrivning av berättiganderegeln.

 4. Ange giltighetsdatum och utgångsdatum, samt tid, för berättiganderegeln.

 5. Välj typen av kompensationsplan som du vill skapa en berättiganderegel för.

 6. Välj kompensationsplanen som du vill skapa en berättiganderegel för.

 7. Välj organisationens kriterier för berättigande till kompensationsplanen.

  Till exempel kan endast medarbetare som arbetar på en viss avdelning vara valbara för kompensationsplanen som är kopplad till berättiganderegeln. Om detta är fallet ska du välja den specifika avdelningen i fältet Avdelning.

 8. Välj jobbkriterier för berättigande till kompensationsplanen.

  Till exempel kan endast medarbetare som arbetar med en viss typ av jobb vara valbara för kompensationsplanen som är kopplad till berättiganderegeln. Om detta är fallet ska du ange den specifika typen av jobb i fältet Jobbtyp.

Lägg till nivåer i en berättiganderegel

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Berättiganderegler.

 2. Välj en berättiganderegel där du vill lägga till nivåer.

 3. Markera kryssrutan Aktivera nivåer och tryck sedan på CTRL+S för att spara informationen i formuläret.

 4. Klicka på Nivåer om du vill öppna formuläret Berättigandenivåer.

 5. Välj nivåerna för berättiganderegeln.

Överst på sidan

Registrera en medarbetare i en plan för fast kompensation

Innan du kan registrera en medarbetare i en plan för fast kompensation måste medarbetaren uppfylla de villkor som definieras i en berättiganderegel för planen.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare. Klicka på fliken Kompensation > gruppen Medarbetarkompensation > Fast plan i åtgärdsrutan.

  Varning

  Du kan endast öppna formuläret Medarbetarens fasta kompensation om den valda medarbetaren är berättigad till planen för fast kompensation.

 2. Öppna formuläret Skapa kompensation genom att klicka på Nytt.

 3. Välj kompensationsåtgärden eller orsaken till att posten skapades i fältet Åtgärd.

 4. Välj i vilken befattning personen arbetar i fältet Befattning.

 5. Välj planen där medarbetaren ska registreras i fältet Plan. Vilka planer som är tillgängliga bestäms av berättiganderegler i planer för fast kompensation. Medarbetare måste uppfylla de villkor som definieras i berättiganderegeln för att en plan ska vara valbar för planen.

 6. För planer av typen Steg måste du i fältet Steg ange det steg i kompensationsstrukturen som motsvarar lönesatsen som ska tilldelas medarbetaren. Lönesatsen som förknippas med det här steget visas i fältet Lönesats.

 7. För planer av typerna Grad och Band måste du ange den fasta grundlönen i fältet Lönesats. Ett varningsmeddelande visas om lönesatsen som du anger inte finns i intervallet som gäller för planen.

 8. Klicka på OK när du vill spara informationen och återgå till formuläret Medarbetarens fasta kompensation.

  Anteckning

  När informationen har sparats kan du inte ändra den i formuläret Medarbetarens fasta kompensation. Klicka på Ändra kompensation om du vill ändra information om fast kompensation. Du kan göra detta om du till exempel vill ange en meritökning.

Överst på sidan

Underhålla eller ändra den fasta kompensationen för en medarbetare

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare. Klicka på fliken Kompensation > gruppen Medarbetarkompensation > Fast plan i åtgärdsrutan.

 2. Klicka på Ändra kompensation.

 3. Välj en åtgärd som anger varför du ändrar den fasta kompensationen för medarbetaren.

 4. Ändra de återstående fälten i formuläret om det behövs och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Skapa in en variabel kompensationsplan

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Planer för variabel kompensation.

 2. Klicka på Ny.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för planen.

 4. Ange gällande datum och utgångsdatum för planen.

 5. Välj typ av plan.

 6. Välj ett av följande alternativ i fältet Variabel provisionsgrund:

  • Procent av bas – Välj det här alternativet för att bestämma den variabla belöningen baserat på en procentsats av grundlönen.

  • Antal enheter – Välj det här alternativet om du vill använda ett specifikt belöningsbelopp som variabel. Välj det här alternativet om du vill tilldela ett visst monetärt belopp eller ett visst antal aktier, till exempel.

 7. Om du har valt Antal enheter i det föregående steget anger du antalet enheter här.

  Om du väljer Procent av bas och kompensationsplantypen är en plan av kontant typ går du till steg 11.

  Om du väljer Procent av bas och kompensationsplantypen inte är en plan av kontant typ går du till nästa steg.

 8. Markera kryssrutan 1:1-relation om en belöningsenhet motsvarar värdet på en enhet i valutan som används för betalning av medarbetaren som ska registreras i planen.

  Anteckning

  För varje kontantplan som har ett variabelt specifikt belopp markeras den här kryssrutan automatiskt, och du kan inte ändra detta.

 9. Ange valutan som enheten värderas i. Det här fältet är obligatoriskt för ersättning i aktier om du inte har markerat kryssrutan 1:1-relation.

  Anteckning

  Kontant ersättning grundas alltid på den valuta som fast kompensation betalas i.

 10. Ange värdet på en enhet. Det här fältet är bara tillgängligt om du inte har markerat kryssrutan 1:1-relation.

  Om värdet på belöningen är högre eller lägre än 100 procent av den fasta lönesatsen anger du värdet här. Ange till exempel aktievärdet om kompensationsplanen avser aktier till medarbetare. Om belöningen är en kontant, anger du beloppet. Ange 1000 till exempel om du vill tilldela en bonus på 1.000 USD.

 11. Välj en överlåtelseregel. Överlåtelseregler används för rapportering och endast för att klassificera kompensationsplaner.

 12. Markera kryssrutan Basera på år så att de variabla belöningarna säkert beräknas mot en medarbetares fasta årslönesats.

  Anteckning

  Om den här kryssrutan inte har markerats kommer medarbetare med fasta lönesatser angivna per månad, vecka eller timme att få sina variabla belöningar beräknade som ersättning per månad, vecka eller timme.

 13. Om alla medarbetare som har anmälts till planen ska få en belöning med samma procentsats av den fasta lönen anger du procentsatsen av grundlönen för belöningen. Det här fältet är bara tillgängligt om du har valt Procent av bas i fältet Variabel provisionsgrund.

 14. Markera kryssrutan Rekommendation om rekommendationer ska aktiveras för planen. På så sätt kan du ange ett lönebelopp som skiljer sig från beloppet som beräknas med hjälp av inställningarna i planen.

 15. Välj Ingen eller Procent i fältet Anställningsregel om du vill ange att du ska använda proportionellt beräknad betalning för medarbetare som anställs under kompensationscykeln.

 16. Om medarbetare som har anmälts till planen har olika kompensationsnivåer och ska tilldelas olika procentsatser markerar du kryssrutan Aktivera nivåer och klickar sedan på Nivåer för att öppna formuläret Nivåer, där du kan ange procentsatserna för belöningar.

 17. Välj ett alternativ under fältgruppen Variabel provisionsgrund för att ange om belöningen ska beräknas med hjälp av en medarbetares fasta lönesats eller kontrollpunkten som är kopplad till en medarbetares plan för fast kompensation i formuläret Planer för variabel kompensation.

 18. Välj en av följande beräkningsmetoder för planen:

  • Sammansatt – Fördelar alla förändringar i kompensation proportionellt för medarbetaren under kompensationscykeln när ett belöningsbelopp beräknas.

  • Tidpunkt – Använder den kompensationsinformation som är aktiv vid en given tidpunkt.

 19. Du kan även: Ange information på fliken Påverkan om du vill basera belöningen på den generella prestandan på en viss avdelning. Beskrivningar av fälten på fliken Påverkan finns i Variabla kompensationsplaner (formulär).

Överst på sidan

Registrera en medarbetare i en variabel kompensationsplan

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare. Välj en anställd för registrering i en plan med variabel kompensation. Klicka på fliken Kompensation > gruppen Medarbetarkompensation > Registrering i variabel plan i åtgärdsrutan.

 2. Välj planen där medarbetaren ska registreras.

 3. Ange giltighetsdatum för registrering i fälten Startdatum/-tid och Slutdatum/-tid.

  Anteckning

  Du kan även ange ett tidigare datum i fältet Startdatum/-tid om medarbetaren har anställts under kompensationsperioden men inte är berättigad till fullständig bonus.

Överst på sidan

Lägg till undantag i en medarbetares registrering till en variabel plan

Gör på följande sätt om du vill åsidosätta vissa element i medarbetarens registrering till en plan för variabel kompensation.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare. Välj en anställd som har registrerats i en plan med variabel kompensation. Klicka på fliken Kompensation > gruppen Medarbetarkompensation > Registrering i variabel plan i åtgärdsrutan.

 2. Klicka på snabbfliken Åsidosättningar och ange någon av följande uppgifter som gäller den aktuella medarbetaren:

  • Datum för anställningsregel – Ange ett anställningsregeldatum för medarbetarens registrering till den variabla planen.

  • Belöningsprocent – Ange en belöningsprocent om du vill åsidosätta uppgiften som har definierats för den variabla kompensationsplanen. Belöningsprocenten lyder under beräkningsreglerna i planinställningarna och andra inställningar som används för att beräkna incitamentsbelöningen. Hänsyn tas till den enskilda personens resultat och organisationens resultat då den slutliga belöningen beräknas, om detta har aktiverats för planen.

  • Belöningsbelopp – Ange ett belöningsbelopp om du vill åsidosätta informationen i en variabel kompensationsplan. Det här belöningsbeloppet representerar belöningens faktiska belopp och påverkas inte av andra händelseprocessberäkningar. Ingen hänsyn tas till enskilda faktorer och resultatfaktorer när den slutgiltiga belöningen beräknas.

 3. Klicka på snabbfliken Organisationsåsidosättningar, ange en eller flera avdelningar där resultatet påverkar den slutgiltiga belöningen och ange sedan procentvärdena för resultatbidraget för varje organisationsenhet.

  Anteckning

  Den totala procentsatsen för avdelningarna måste alltid vara lika med 100 procent.

Överst på sidan

Skapa och kör en processhändelse

Anteckning

Du rekommenderas använda samma fasta eller variabla kompensationsplan bara en gång i en processhändelseinställning eller ett arbetsflöde. Om en plan används i flera processhändelseinställningar eller arbetsflöden kan dubblettberäkningar skapas.

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Processhändelser.

 2. Klicka på Ny.

 3. Ange ett namn och en beskrivning för processhändelsen.

 4. Ange gällande datum och utgångsdatum för processhändelsen. Dessa data är endast för upplysning och påverkar inte processhändelser.

 5. Välj processtyp. Processtypen är bara för kategorisering.

 6. Klicka på snabbfliken Datuminställning och ange följande information:

  Cykelns start- och slutdatum

  Ange datum för den period då meritökningen eller belöningsriktlinjen beräknas.

  Aktivt transaktionsdatum

  Ange det datum då den nya beräknade kompensationsinformationen är aktiv, och då variabla belöningar betalas ut.

  Tidpunktsdata

  Om processhändelsen inkluderar variabla planer som använder beräkningsmetoden Tidpunkt anger du datum som belöningsinformationen ska beräknas för.

  Fast lön proportionellt från anställningsdatumet

  Om medarbetare anställs på ett datum som infaller efter startdatum för kompensationscykeln, anger du datumet då meritökningen ska beräknas. Till exempel är din kompensationsperiod ett kalenderår. Medarbetare som anställdes efter 1 januari, 2012, bör inte få en meritökning som beräknas med hjälp av hela kompensationsperioden. Ha i stället en företagspolicy där nya medarbetare endast får en meritökning som beräknas med halva kompensationsperioden. Ange den 1 juli, 2012 i det här exemplet.

 7. Spara informationen som du har angett och klicka sedan på Inställningar för att öppna formuläret Inställningar för processhändelse.

 8. Välj Fast eller Variabel, beroende på vilken typ eller riktlinje du skapar, i fältet Typ i den övre delen av formuläret Inställningar för processhändelse.

 9. Markera kryssrutan Aktivera prestationslön om du vill inkludera resultatvärderingar i beräkningen.

 10. I fältet Åtgärd i den nedre delen av formuläret lägger du till en eller flera kompensationsåtgärder för processen, till exexempel åtgärden Merit eller åtgärden Allmän belöning (för variabel kompensation).

  Varning

  För fasta kompensationsplaner kan du lägga till flera åtgärder i en processhändelse. För variabla kompensationsplaner kan du bara lägga till en åtgärd i en processhändelse.

 11. Markera kryssrutan Aktivera rekommendation om du vill aktivera rekommendationer. Mer information finns i Rekommendation (formulär).

  Anteckning

  Om du vill aktivera rekommendationer i processhändelsen måste den fasta eller variabla kompensationsplanen ställas in för aktivering av rekommendationer.

 12. Klicka på fliken Allmänt i den nedre delen av formuläret om du vill ange ytterligare information.

  Du kan ange om resultatet av den föregående fasta kompensationsåtgärden i processhändelsen ska användas i beräkningen eller om den ursprungliga basen ska användas. Du kan också ange beloppet för den allmänna ökningen. För Steg-planer kan du ange det antal steg som lönen höjs med. Mer information om fälten i det här formuläret finns i Inställningar för processhändelse (formulär).

 13. Stäng formuläret Inställningar för processhändelse.

 14. Klicka på Kör process i formuläret Processhändelser.

 15. Använd formuläret Skapa kompensationsprocesshändelser och välj Visa info om du vill visa en dialogrut med Informationslogg som ger mer detaljerad information om processen efter att den har utförts.

 16. Klicka på OK om du vill köra kompensationsprocessen.

Överst på sidan

Visa resultaten av en processhändelse för en medarbetare

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Kompensationshändelser.

 2. Välj kompensationshändelsen som du vill visa information för och klicka på Medarbetare.

 3. Välj den medarbetare som du vill visa beräknad kompensationsinformation för och klicka sedan på Rekommendation om du vill visa riktlinjer för den beräknade medarbetarkompensationen.

Överst på sidan

Aktivera rekommendationer i fasta eller variabla planer

Genom att aktivera rekommendationer i en kompensationsplan tillåter du ändringar av det beräknade riktlinjebeloppet för medarbetare. När du har kört din kompensationsprocesshändelse kan du därför granska kompensationsbelöningen eller öka den för varje medarbetare och ändra den efter behov.

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Planer för fast kompensation.

  –eller–

  Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Planer för variabel kompensation.

 2. Klicka på snabbfliken Allmänt och markera kryssrutan Rekommendation.

Överst på sidan

Använd rekommendationer för att justera fasta ökningar eller belöningar

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Kompensationshändelser.

 2. Markera en händelse och klicka sedan på Medarbetare.

 3. Markera den medarbetare som du vill rekommendera en fast ökning eller ett belöningsbelopp för och klicka sedan på Rekommendation.

 4. Ange din rekommendation på följande sätt:

  • Ange fasta rekommendationer på fliken Fast översikt eller på fliken Fast allmän.

  • Ange rekommendationer för variabla sammansatta planer på fliken Allmänt eller i fälten under fältgruppen Rekommenderas på fliken Sammansatt översikt.

  • Ange rekommendationer för variabla tidpunktsplaner på fliken Allmänt.

Överst på sidan

Godkänn en ändring av medarbetarkompensation

Innan du kan uppdatera kompensationsinformationen, eller transaktioner, i medarbetarens kompensationsposter måste du godkänna kompensationsändringarna för medarbetaren.

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Kompensationshändelser.

 2. Välj en kompensationshändelse.

 3. Klicka på Medarbetare.

 4. Välj en medarbetare som du vill godkänna kompensationsändringar för och klicka på Ändra status > Godkänt.

 5. Upprepa steg 4 för varje medarbetare.

Överst på sidan

Uppdatera kompensation från en kompensationsprocesshändelse

Om beräknade kompensationsriktlinjer beräknas korrekt av en processhändelse och ytterligare rekommendationer inte är nödvändiga för de medarbetare som påverkas av processhändelsen kan du uppdatera kompensationsinformationen, eller transaktioner, i medarbetarnas kompensationsposter. Du kan endast uppdatera kompensationsinformation för medarbetare som du har godkänt kompensationsändringar för. Mer information finns i den föregående proceduren.

 1. Klicka på Personal > Periodisk > Kompensation > Kompensationshändelser.

 2. Välj kompensationshändelsen som ska uppdateras.

 3. Klicka på Läs in kompensation.

Överst på sidan

Sök formulärhjälp

Fasta kompensationsplaner (formulär)

Medarbetarens fasta kompensation (formulär)

Ändra ersättning (formulär)

Variabla kompensationsplaner (formulär)

Anmälan till variabel kompensation för medarbetare (formulär)

Berättiganderegler (formulär)

Stödberättigande nivåer (formulär)

Kompensationsrutnät (formulär)

Sök närliggande uppgifter

Nyckeluppgifter: Betala för prestanda