Skapa cmdlet-hjälpfilen

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar en giltig XML-fil som innehåller innehåll för Windows PowerShell cmdlet-hjälpavsnitt. I det här avsnittet beskrivs hur du namnger hjälpfilen, hur du lägger till lämpliga XML-huvuden och hur du lägger till noder som innehåller de olika avsnitten i cmdlet-hjälpinnehållet.

Anteckning

Om du vill ha en fullständig vy över en hjälpfil öppnar du en av filerna dll-Help.xml som finns i Windows PowerShell installationskatalog. Filen innehåller till exempel Microsoft.PowerShell.Commands.Management.dll-Help.xml innehåll för flera av PowerShell-cmdletarna.

Så här skapar du en cmdlet-hjälpfil

 1. Skapa en textfil och spara den med UTF8-kodning. Filnamnet måste ha följande format så att Windows PowerShell kan identifiera det som en cmdlet-hjälpfil.

  <PSSnapInAssemblyName>.dll-Help.xml

 2. Lägg till följande XML-huvuden i textfilen. Tänk på att filen verifieras mot MAML-schemat (Microsoft Assistance Markup Language). PowerShell tillhandahåller för närvarande inga verktyg för att verifiera filen.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <helpItems xmlns="http://msh" schema="maml">

 3. Lägg till en kommandonod i cmdlet-hjälpfilen för varje cmdlet i sammansättningen. Varje nod i kommandonoden relaterar till de olika avsnitten i cmdlet-hjälpavsnittet.

  I följande tabell visas XML-elementet för varje nod följt av en beskrivning av varje nod.

  Nod Description
  <details> Lägger till innehåll för avsnitten NAME och SYNOPSIS i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i Så här lägger du till cmdlet-namnet och Synopsis.
  <maml:description> Lägger till innehåll för avsnittet BESKRIVNING i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i Så här lägger du till den detaljerade beskrivningen i ett cmdlet-hjälpavsnitt.
  <command:syntax> Lägger till innehåll för syntaxavsnittet i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i Så här lägger du till syntax i ett cmdlet-hjälpavsnitt.
  <command:parameters> Lägger till innehåll för avsnittet PARAMETRAR i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i Så här lägger du till parametrar i ett cmdlet-hjälpavsnitt.
  <command:inputTypes> Lägger till innehåll för avsnittet INPUTS i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i Så här lägger du till indatatyper i ett cmdlet-hjälpavsnitt.
  <command:returnValues> Lägger till innehåll för avsnittet OUTPUTS i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i How to Add Return Values to a Cmdlet Help Topic (Så här lägger du till returvärden i ett cmdlet-hjälpavsnitt).
  <maml:alertset> Lägger till innehåll för avsnittet ANTECKNINGAR i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i Så här lägger du till anteckningar i ett cmdlet-hjälpavsnitt.
  <command:examples> Lägger till innehåll för avsnittet EXEMPEL i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i Så här lägger du till exempel i ett cmdlet-hjälpavsnitt.
  <maml:relatedLinks> Lägger till innehåll för avsnittet RELATERADE LÄNKAR i cmdlet-hjälpavsnittet. Mer information finns i Så här lägger du till relaterade länkar till ett cmdlet-hjälpavsnitt.

Exempel

Här är ett exempel på en kommandonod som innehåller noderna för de olika avsnitten i cmdlet-hjälpavsnittet.

<command:command
 xmlns:maml="http://schemas.microsoft.com/maml/2004/10"
 xmlns:command="http://schemas.microsoft.com/maml/dev/command/2004/10"
 xmlns:dev="http://schemas.microsoft.com/maml/dev/2004/10">
 <command:details>
  <!--Add name and synopsis here-->
 </command:details>
 <maml:description>
  <!--Add detailed description here-->
 </maml:description>
 <command:syntax>
  <!--Add syntax information here-->
 </command:syntax>
 <command:parameters>
  <!--Add parameter information here-->
 </command:parameters>
 <command:inputTypes>
  <!--Add input type information here-->
 </command:inputTypes>
 <command:returnValues>
  <!--Add return value information here-->
 </command:returnValues>
 <maml:alertSet>
  <!--Add Note information here-->
 </maml:alertSet>
 <command:examples>
  <!--Add cmdlet examples here-->
 </command:examples>
 <maml:relatedLinks>
  <!--Add links to related content here-->
 </maml:relatedLinks>
</command:command>

Se även

Så här lägger du till cmdletens namn och Synopsis

Så här lägger du till den detaljerade beskrivningen i ett cmdlet-hjälpavsnitt

Lägga till syntax till ett cmdlet-hjälpavsnitt

Så här lägger du till parametrar i ett cmdlet-hjälpavsnitt

Lägga till indatatyper i ett cmdlet-hjälpavsnitt

Lägga till returvärden i ett cmdlet-hjälpavsnitt

Så här lägger du till anteckningar i ett cmdlet-hjälpavsnitt

Lägga till exempel i ett cmdlet-hjälpavsnitt

Lägga till relaterade länkar i ett cmdlet-hjälpavsnitt

Windows PowerShell SDK