เอกสารนโยบายการกํากับดูแล Microsoft Fabric

ควบคุม จัดการ และปกป้องข้อมูลของคุณทั้งหมดใน Fabric

สนับสนุนการค้นหาข้อมูล ความน่าเชื่อถือ และการใช้งาน

วิธีแนะนำ

ภาพรวม

ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกและดําเนินการ

แนวคิด

ภาพรวม