ค้นหาการวิเคราะห์ข้อมูล

ปานกลาง
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

คุณต้องการสำรวจการเดินทางของนักวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้วิธีการที่นักวิเคราะห์ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวด้วยข้อมูลหรือไม่ ในโมดูลนี้ คุณสํารวจบทบาทที่แตกต่างกันในข้อมูลและเรียนรู้งานต่าง ๆ ของนักวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในมอดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทต่าง ๆ ในข้อมูล
  • เรียนรู้เกี่ยวกับงานของนักวิเคราะห์ข้อมูล

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี