ดำเนินการวิเคราะห์ใน Power BI

ปานกลาง
Data Analyst
Power BI
Microsoft Power Platform

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Power BI เพื่อดําเนินการกับฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการระบุค่าผิดปกติในข้อมูลของคุณ วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลเข้าด้วยกัน และวิธีการเก็บข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการทําการวิเคราะห์ชุดข้อมูลเวลา สุดท้าย คุณจะได้ทํางานกับคุณลักษณะการวิเคราะห์ขั้นสูงของ Power BI เช่น คุณลักษณะข้อมูลเชิงลึกด่วน ข้อมูลเชิงลึกของ AI และการวิเคราะห์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในมอดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • สำรวจข้อมูลสรุปทางสถิติ
  • ระบุค่าผิดปกติด้วยวิชวล Power BI
  • จัดกลุ่มและเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์
  • ใช้เทคนิคการคลัสเตอร์
  • ดำเนินการวิเคราะห์ชุดข้อมูลเวลา
  • ใช้คุณลักษณะการวิเคราะห์
  • ใช้วิชวลแบบกำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกด่วน
  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกของ AI

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี