ALLSELECTED

Geçerli sorgudaki sütunlarda ve satırlarda bulunan bağlam filtrelerini kaldırır ancak diğer tüm bağlam filtrelerini veya açık filtreleri tutar.

ALLSELECTED işlevi, sorgu içindeki tüm satırları ve sütunları temsil eden bağlamı alır ancak bunu yaparken satır ve sütun filtreleri dışındaki açık filtreleri ve bağlamları tutar. Bu işlev, sorgularda görsel toplamlar elde etmek için kullanılabilir.

Sözdizimi

ALLSELECTED([<tableName> | <columnName>[, <columnName>[, <columnName>[,…]]]] )

Parametreler

Süre Tanım
tableName Standart DAX söz dizimi kullanılarak belirtilen var olan tablonun adı. Bu parametre bir ifade olamaz. Bu parametre isteğe bağlıdır.
columnName Standart DAX söz dizimi kullanılarak belirtilen var olan sütunun adı (genellikle tam ad kullanılır). Bu değer bir ifade olamaz. Bu parametre isteğe bağlıdır.

Döndürülen değer

Herhangi bir sütun ve satır filtresi içermeyen sorgu bağlamı.

Açıklamalar

 • Bir bağımsız değişken varsa bu bağımsız değişken tableName veya columnName olur. Birden fazla bağımsız değişken varsa bunlar aynı tablodaki sütunlar olmalıdır.

 • Bu işlevin ALL() işlevinden farkı, sorguda açık olarak ayarlanan tüm filtreleri ve satır ile sütun filtreleri dışındaki tüm bağlam filtrelerini korumasıdır.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, DAX ifadelerini kullanarak bir tablo raporunda farklı görsel toplam düzeyleri oluşturmayı göstermektedir. Raporda Bayi Satışları verilerine iki (2) önceki filtre uygulanmıştır. Bunlardan biri Sales Territory Group = Europe, ikincisi ise Promotion Type = Volume Discount filtresidir. Filtreler uygulandıktan sonra raporun tamamı, Tüm Yıllar veya Tüm Ürün Kategorileri için görsel toplamlar hesaplanabilir. Ayrıca görüntüleme amacıyla rapordaki tüm filtreler kaldırılarak Tüm Bayi Satışları genel toplamı da alınmıştır. Aşağıdaki DAX ifadesinin değerlendirilmesi sonucunda Görsel Toplamlar içeren bir tablo oluşturmak için ihtiyaç duyulan tüm bilgiler elde edilecektir.

define 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Sales Amount]=sum('Reseller Sales'[Sales Amount]) 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Grand Total]=calculate(sum('Reseller Sales'[Sales Amount]), ALL('Reseller Sales')) 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Visual Total]=calculate(sum('Reseller Sales'[Sales Amount]), ALLSELECTED()) 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Visual Total for All of Calendar Year]=calculate(sum('Reseller Sales'[Sales Amount]), ALLSELECTED('Date'[Calendar Year])) 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Visual Total for All of Product Category Name]=calculate(sum('Reseller Sales'[Sales Amount]), ALLSELECTED('Product Category'[Product Category Name])) 
evaluate 
CalculateTable( 
  //CT table expression 
  summarize(
//summarize table expression 
crossjoin(distinct('Product Category'[Product Category Name]), distinct('Date'[Calendar Year])) 
//First Group by expression 
, 'Product Category'[Product Category Name] 
//Second Group by expression 
, 'Date'[Calendar Year] 
//Summary expressions 
, "Reseller Sales Amount", [Reseller Sales Amount] 
, "Reseller Grand Total", [Reseller Grand Total] 
, "Reseller Visual Total", [Reseller Visual Total] 
, "Reseller Visual Total for All of Calendar Year", [Reseller Visual Total for All of Calendar Year] 
, "Reseller Visual Total for All of Product Category Name", [Reseller Visual Total for All of Product Category Name] 
) 
//CT filters 
, 'Sales Territory'[Sales Territory Group]="Europe", 'Promotion'[Promotion Type]="Volume Discount" 
) 
order by [Product Category Name], [Calendar Year] 

Yukarıdaki ifadeyi SQL Server Management Studio'da AdventureWorks DW Tablosal Modeli ile yürüttükten sonra şu sonuçları elde edeceksiniz:

[Ürün Kategorisi Adı] [Takvim Yılı] [Bayi Satış Tutarı] [Bayi Genel Toplamı] [Bayi Görsel Toplamı] [Takvim Yılının Tamamı için Bayi Görsel Toplamı] [Ürün Kategorisi Adının Tamamı için Bayi Görsel Toplamı]
Aksesuarlar 2000 80450596,9823 877006,7987 38786,018
Aksesuarlar 2001 80450596,9823 877006,7987 38786,018
Aksesuarlar 2002 625,7933 80450596,9823 877006,7987 38786,018 91495,3104
Aksesuarlar 2003 26037,3132 80450596,9823 877006,7987 38786,018 572927,0136
Aksesuarlar 2004 12122,9115 80450596,9823 877006,7987 38786,018 212584,4747
Aksesuarlar 2005 80450596,9823 877006,7987 38786,018
Aksesuarlar 2006 80450596,9823 877006,7987 38786,018
Bisikletler 2000 80450596,9823 877006,7987 689287,7939
Bisikletler 2001 80450596,9823 877006,7987 689287,7939
Bisikletler 2002 73778,938 80450596,9823 877006,7987 689287,7939 91495,3104
Bisikletler 2003 439771,4136 80450596,9823 877006,7987 689287,7939 572927,0136
Bisikletler 2004 175737,4423 80450596,9823 877006,7987 689287,7939 212584,4747
Bisikletler 2005 80450596,9823 877006,7987 689287,7939
Bisikletler 2006 80450596,9823 877006,7987 689287,7939
Kıyafet 2000 80450596,9823 877006,7987 95090,7757
Kıyafet 2001 80450596,9823 877006,7987 95090,7757
Kıyafet 2002 12132,4334 80450596,9823 877006,7987 95090,7757 91495,3104
Kıyafet 2003 58234,2214 80450596,9823 877006,7987 95090,7757 572927,0136
Kıyafet 2004 24724,1209 80450596,9823 877006,7987 95090,7757 212584,4747
Kıyafet 2005 80450596,9823 877006,7987 95090,7757
Kıyafet 2006 80450596,9823 877006,7987 95090,7757
Bileşenler 2000 80450596,9823 877006,7987 53842,2111
Bileşenler 2001 80450596,9823 877006,7987 53842,2111
Bileşenler 2002 4958,1457 80450596,9823 877006,7987 53842,2111 91495,3104
Bileşenler 2003 48884,0654 80450596,9823 877006,7987 53842,2111 572927,0136
Bileşenler 2004 80450596,9823 877006,7987 53842,2111 212584,4747
Bileşenler 2005 80450596,9823 877006,7987 53842,2111
Bileşenler 2006 80450596,9823 877006,7987 53842,2111

Rapordaki sütunlar şunlardır:

Bayi Satış Tutarı
Yıl ve ürün kategorisi için gerçek Bayi Satış değeri. Bu değer, raporunuzun ortasındaki bir hücrede, yıl ile kategorinin kesiştiği noktada görünür.

Takvim Yılının Tamamı için Bayi Görsel Toplamı
Bir ürün kategorisinin tüm yıllardaki toplam değeri. Bu değer belirli bir ürün kategorisine ait olan sütunun veya satırın sonunda ve rapordaki tüm yıllarda görünür.

Ürün Kategorisi Adının Tamamı için Bayi Görsel Toplamı
Tüm ürün kategorilerinin yıl içindeki toplam değeri. Bu değer belirli bir yıla ait olan sütunun veya satırın sonunda ve rapordaki tüm ürün kategorilerinde görünür.

Bayi Görsel Toplamı
Tüm yılların ve ürün kategorilerinin toplam değeri. Bu değer genellikle tablonun sağ alt köşesinde görünür.

Bayi Genel Toplamı
Bu, tüm bayi satışlarının filtre uygulanmadan önceki genel toplamıdır. [Bayi Görsel Toplamı] ile farkına dikkat edin. Bu raporda biri Ürün Kategorisi Grubu biri de Promosyon Türü olmak üzere iki (2) filtre bulunduğunu unutmayın.

Not

İfadenizde açık filtreler varsa bunlar da ifadeye uygulanır.