DisplayAttribute.ShortName Özellik

Tanım

Kılavuz sütun etiketi için kullanılan değeri alır veya ayarlar.

public:
 property System::String ^ ShortName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ShortName { get; set; }
public string? ShortName { get; set; }
member this.ShortName : string with get, set
Public Property ShortName As String

Özellik Değeri

Kılavuz sütun etiketi için bir değer.

Açıklamalar

Kısa ad, bu öznitelikle ek açıklama ekleyen özelliğe bağlı bir kullanıcı arabirimi öğesi için kılavuz sütun etiketi olarak kullanılır. Dinamik Veri Insert.aspx ve Edit.aspx sayfa şablonları, alan etiketi için öğesini ShortName kullanır. Bu özellik, özelliğin belirtilip belirtilmediğinde ve özelliğin ResourceType bir kaynak anahtarını temsil edip edip olmadığıyla ilgili ResourceType yerelleştirilmiş dizeyi ShortName döndürür. ResourceType Özellik belirtilmemişse veya özellik bir kaynak anahtarı değilseShortName, bu özellik yerelleştirilmemiş bir dize döndürür.

Şunlara uygulanır