FileSystemInfo Sınıf

Tanım

Hem DirectoryInfo hem de FileInfo nesneler için temel sınıfı sağlar.

public ref class FileSystemInfo abstract
public ref class FileSystemInfo abstract : MarshalByRefObject, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public abstract class FileSystemInfo
public abstract class FileSystemInfo : MarshalByRefObject, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public abstract class FileSystemInfo : MarshalByRefObject, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class FileSystemInfo : MarshalByRefObject, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type FileSystemInfo = class
type FileSystemInfo = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type FileSystemInfo = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type FileSystemInfo = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface ISerializable
Public MustInherit Class FileSystemInfo
Public MustInherit Class FileSystemInfo
Inherits MarshalByRefObject
Implements ISerializable
Devralma
FileSystemInfo
Devralma
FileSystemInfo
Türetilmiş
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnekte tüm dosya ve dizinler arasında döngü yapma ve her girişle ilgili bazı bilgileri sorgulama gösterilmektedir.

using namespace System;
using namespace System::IO;


namespace ConsoleApplication2
{
  public ref class Program
  {
  public:
    static void Main()
    {
      // Loop through all the immediate subdirectories of C.
      for each (String^ entry in Directory::GetDirectories("C:\\"))
      {
        DisplayFileSystemInfoAttributes(gcnew DirectoryInfo(entry));
      }
      // Loop through all the files in C.
      for each (String^ entry in Directory::GetFiles("C:\\"))
      {
        DisplayFileSystemInfoAttributes(gcnew FileInfo(entry));
      }
    }
    static void DisplayFileSystemInfoAttributes(FileSystemInfo^ fsi)
    {
      // Assume that this entry is a file.
      String^ entryType = "File";

      // Determine if entry is really a directory
      if ((fsi->Attributes & FileAttributes::Directory) == FileAttributes::Directory)
      {
        entryType = "Directory";
      }
      // Show this entry's type, name, and creation date.
      Console::WriteLine("{0} entry {1} was created on {2:D}", entryType, fsi->FullName, fsi->CreationTime);
    }
  };
};

int main()
{
  ConsoleApplication2::Program::Main();
}

 // Output will vary based on contents of drive C.

 // Directory entry C:\Documents and Settings was created on Tuesday, November 25, 2003
 // Directory entry C:\Inetpub was created on Monday, January 12, 2004
 // Directory entry C:\Program Files was created on Tuesday, November 25, 2003
 // Directory entry C:\RECYCLER was created on Tuesday, November 25, 2003
 // Directory entry C:\System Volume Information was created on Tuesday, November 2, 2003
 // Directory entry C:\WINDOWS was created on Tuesday, November 25, 2003
 // File entry C:\IO.SYS was created on Tuesday, November 25, 2003
 // File entry C:\MSDOS.SYS was created on Tuesday, November 25, 2003
 // File entry C:\pagefile.sys was created on Saturday, December 27, 2003
using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Loop through all the immediate subdirectories of C.
      foreach (string entry in Directory.GetDirectories(@"C:\"))
      {
        DisplayFileSystemInfoAttributes(new DirectoryInfo(entry));
      }
      // Loop through all the files in C.
      foreach (string entry in Directory.GetFiles(@"C:\"))
      {
        DisplayFileSystemInfoAttributes(new FileInfo(entry));
      }
    }
    static void DisplayFileSystemInfoAttributes(FileSystemInfo fsi)
    {
      // Assume that this entry is a file.
      string entryType = "File";

      // Determine if entry is really a directory
      if ((fsi.Attributes & FileAttributes.Directory) == FileAttributes.Directory )
      {
        entryType = "Directory";
      }
      // Show this entry's type, name, and creation date.
      Console.WriteLine("{0} entry {1} was created on {2:D}", entryType, fsi.FullName, fsi.CreationTime);
    }
  }
}

 // Output will vary based on contents of drive C.

 // Directory entry C:\Documents and Settings was created on Tuesday, November 25, 2003
 // Directory entry C:\Inetpub was created on Monday, January 12, 2004
 // Directory entry C:\Program Files was created on Tuesday, November 25, 2003
 // Directory entry C:\RECYCLER was created on Tuesday, November 25, 2003
 // Directory entry C:\System Volume Information was created on Tuesday, November 2, 2003
 // Directory entry C:\WINDOWS was created on Tuesday, November 25, 2003
 // File entry C:\IO.SYS was created on Tuesday, November 25, 2003
 // File entry C:\MSDOS.SYS was created on Tuesday, November 25, 2003
 // File entry C:\pagefile.sys was created on Saturday, December 27, 2003
Imports System.IO
Module Module1

  Sub Main()
    ' Loop through all the immediate subdirectories of C.
    For Each entry As String In Directory.GetDirectories("C:\")
      DisplayFileSystemInfoAttributes(New DirectoryInfo(entry))
    Next

    ' Loop through all the files in C.
    For Each entry As String In Directory.GetFiles("C:\")
      DisplayFileSystemInfoAttributes(New FileInfo(entry))
    Next
  End Sub

  Sub DisplayFileSystemInfoAttributes(ByVal fsi As IO.FileSystemInfo)
    ' Assume that this entry is a file.
    Dim entryType As String = "File"

    ' Determine if this entry is really a directory.
    If (fsi.Attributes And FileAttributes.Directory) = FileAttributes.Directory Then
      entryType = "Directory"
    End If

    ' Show this entry's type, name, and creation date.
    Console.WriteLine("{0} entry {1} was created on {2:D}", _
      entryType, fsi.FullName, fsi.CreationTime)
  End Sub
End Module

' Output will vary based on contents of drive C.
' 
' Directory entry C:\Documents and Settings was created on Tuesday, November 25, 2003
' Directory entry C:\Inetpub was created on Monday, January 12, 2004
' Directory entry C:\Program Files was created on Tuesday, November 25, 2003
' Directory entry C:\RECYCLER was created on Tuesday, November 25, 2003
' Directory entry C:\System Volume Information was created on Tuesday, November 2, 2003
' Directory entry C:\WINDOWS was created on Tuesday, November 25, 2003
' File entry C:\IO.SYS was created on Tuesday, November 25, 2003
' File entry C:\MSDOS.SYS was created on Tuesday, November 25, 2003
' File entry C:\pagefile.sys was created on Saturday, December 27, 2003

Açıklamalar

sınıfı, FileSystemInfo dosya ve dizin işleme için ortak olan yöntemler içerir. Bir FileSystemInfo nesne bir dosyayı veya dizini temsil edebilir, bu nedenle veya DirectoryInfo nesneleri için FileInfo temel görevi görür. Çok sayıda dosya ve dizini ayrıştırırken bu temel sınıfı kullanın.

Türetilmiş bir sınıf yalnızca türetilen sınıfın numaralandırmasından AllAccess iznine sahip olması durumunda öğesinden FileIOPermissionAccess devralabilirFileSystemInfo.

Yolu kabul eden üyelerde yol bir dosyaya veya yalnızca bir dizine başvurabilir. Belirtilen yol, bir sunucu ve paylaşım adı için göreli yola veya Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) yoluna da başvurabilir. Örneğin, aşağıdakilerin tümü kabul edilebilir yollardır:

 • C# dilinde "c:\\MyDir\\MyFile.txt", Visual Basic'te "c:\MyDir\MyFile.txt".

 • C# dilinde "c:\\MyDir" veya Visual Basic'te "c:\MyDir".

 • C# dilinde "MyDir\\MySubdir" veya Visual Basic'te "MyDir\MySubDir".

 • C# dilinde "\\\\MyServer\\MyShare" veya Visual Basic'te "\\MyServer\MyShare".

Yaygın G/Ç görevlerinin listesi için bkz. Ortak G/Ç Görevleri.

Oluşturucular

FileSystemInfo()

FileSystemInfo sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

FileSystemInfo(SerializationInfo, StreamingContext)

FileSystemInfo sınıfının yeni bir örneğini serileştirilmiş verilerle başlatır.

Alanlar

FullPath

Dizinin veya dosyanın tam yolunu temsil eder.

OriginalPath

Göreli veya mutlak olsun, başlangıçta kullanıcı tarafından belirtilen yol.

Özellikler

Attributes

Geçerli dosya veya dizin için öznitelikleri alır veya ayarlar.

CreationTime

Geçerli dosya veya dizinin oluşturma zamanını alır veya ayarlar.

CreationTimeUtc

Geçerli dosya veya dizinin oluşturma zamanını eşgüdümlü evrensel saat (UTC) olarak alır veya ayarlar.

Exists

Dosyanın veya dizinin var olup olmadığını belirten bir değer alır.

Extension

Dosya adının tamamı olsa bile baştaki nokta . dahil olmak üzere dosya adının uzantı bölümünü veya uzantı yoksa boş bir dizeyi alır.

FullName

Dizinin veya dosyanın tam yolunu alır.

LastAccessTime

Geçerli dosya veya dizine en son erişildiği zamanı alır veya ayarlar.

LastAccessTimeUtc

Geçerli dosya veya dizine en son erişilen saati eşgüdümlü evrensel saat (UTC) olarak alır veya ayarlar.

LastWriteTime

Geçerli dosya veya dizinin en son yazıldığı zamanı alır veya ayarlar.

LastWriteTimeUtc

Geçerli dosya veya dizinin en son yazıldığı saati eşgüdümlü evrensel saat (UTC) olarak alır veya ayarlar.

LinkTarget

içinde FullNamebulunan bağlantının hedef yolunu veya null bu FileSystemInfo örnek bir bağlantıyı temsil etmiyorsa alır.

Name

Dosyalar için dosyanın adını alır. Dizinler için, hiyerarşi varsa hiyerarşideki son dizinin adını alır. Aksi takdirde, Name özelliği dizinin adını alır.

UnixFileMode

Geçerli dosya veya dizin için Unix dosya modunu alır veya ayarlar.

Yöntemler

CreateAsSymbolicLink(String)

Belirtilen pathToTargetöğesine işaret eden sembolik bir bağlantı FullName oluşturur.

CreateObjRef(Type)

Uzak bir nesneyle iletişim kurmak için kullanılan bir ara sunucu oluşturmak için gereken tüm ilgili bilgileri içeren bir nesne oluşturur.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
Delete()

Bir dosyayı veya dizini siler.

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetLifetimeService()
Geçersiz.

Bu örnek için yaşam süresi ilkesini denetleen geçerli yaşam süresi hizmet nesnesini alır.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

SerializationInfo Nesneyi dosya adı ve ek özel durum bilgileriyle ayarlar.

GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
InitializeLifetimeService()
Geçersiz.

Bu örneğin yaşam süresi ilkesini denetlemek için bir yaşam süresi hizmet nesnesi alır.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Geçerli MarshalByRefObject nesnenin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
Refresh()

Nesnenin durumunu yeniler.

ResolveLinkTarget(Boolean)

Belirtilen bağlantının hedefini alır.

ToString()

Özgün yolu döndürür. FullName Tam yol veya dosya/dizin adı için veya Name özelliklerini kullanın.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.